HEN526 Diplomový seminář I

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Černík Bakošová (cvičící)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Delín (cvičící)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Chabada (cvičící)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Rotter, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Skalík (cvičící)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HEN526/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Binka
HEN526/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Malý Blažek
HEN526/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Černík Bakošová
HEN526/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Činčera
HEN526/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Delín
HEN526/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostalík
HEN526/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Fraňková
HEN526/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Chabada
HEN526/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Johanisová
HEN526/10: St 20. 2. 12:00–13:40 M011, St 6. 3. 12:00–13:40 M011, St 20. 3. 12:00–13:40 M011, St 3. 4. 12:00–13:40 P22, St 17. 4. 12:00–13:40 M011, St 15. 5. 12:00–13:40 M011, J. Krajhanzl
HEN526/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Kysučan
HEN526/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Librová
HEN526/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Pelikán
HEN526/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Rotter
HEN526/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Skalík
HEN526/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Stibral
HEN526/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Ulčák
HEN526/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
HEN526/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
Předpoklady
Předmět si studenti zapisují v semestru, předcházejícím semestru ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. Předmět HEN526 je prerekvizitou pro zápis HEN528, HEN528 student povinně zapisuje v semestru, ve kterém hodlá odevzdat práci (zpravidla 4. semestr studia u mgr. Oboru ENS nebo 6. semestr studia u oboru HEN)
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nutné absolvovat před zapsáním HEN528. Jedná se předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.