MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání

Fakulta sociálních studií
podzim 2005
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U32
Předpoklady
Užitečnost a zajímavost kursu je podmíněna aktivní diskusí studentů, která se neobejde bez přípravy na každou hodinu. Příprava studentů spočívá v četbě zadaných odborných, většinou anglických textů a samostatném vyhledání si relevantních doplňujících informací. Očekává se, že studenti budou průběžně sledovat mezinárodní události relevantní k předmětu kursu. Nezbytným předpokladem je schopnost studentů napsat odbornou práci a zápočet bez uchýlení se k plagiátorství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs reaguje na etablování se vědeckého studia práce mezinárodních trestních soudů. K základním otázkám tohoto kursu patří, zda může být právo v mezinárodních vztazích dostatečným odstrašujícím činitelem proti páchání válečných zločinů a nakolik je schopné napomoci tranzici společnosti, která prošla válečným konfliktem. Je vůbec možné načrtnout hranici mezi politikou, trestným činem a státní suverenitou? A za podmínky, že se rozhodneme stíhat válečné zločiny, napomůžeme tím nebo poškodíme vyhlídky na usmíření a stabilní mír. Faktu, že tento obor leží na pomezí mezinárodních vztahů a mezinárodního práva bude využito k ilustraci vztahu těchto kategorií a jejich vzájemné podmíněnosti. Studenti by po absolvování kursu měli - získat orientaci v mezinárodním humanitárním a mez. trestním právu a jejich aktuálním vývoji - naučit se, jak fungují mezinárodní trestní soudy a na konkrétních případech si osvojit práci s případy řešenými před nimi - uvědomit si širší souvislosti okolo ozbrojených konfliktů, jejich dopadů na civilní obyvatelstvo a vztahu mezi dosažením míru a stíháním pachatelů válečných zločinů - na případových studiích týkajících Belgie a České republiky reflektovat provázanost moci, politiky a práva - procvičit si schopnost výzkumu na internetu a schopnost aplikace získaných dovedností v praxi na zadaných cvičeních Literatura Povinná a doporučená četba ke každé hodině je dostupná v readeru, doplňující literatura je uvedena na webových stránkách kursu.
Osnova
  • 1. Úvod, organizace a poslání kursu 2. Teorie mezinárodní spravedlnosti? Bass, G. J.: Stay the Hand of Vengeance, 8 28. Power, S.: A Problem From Hell: America and the Age of Genocide, XVI XXI. Otázky do diskuse: Mohou mezinárodní trestní soudy představovat něco víc než spravedlnost vítězů? Jaké jsou limity souzení mezinárodních zločinů a vymáhání mezinárodního práva obecně? Referát: Pohled realismu a idealismu na mezinárodní spravedlnost 3. Humanitární právo a počátky mezinárodního trestního soudnictví Potočný, M., Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část, 4. vydání, 381 400, 414-423. Ženevské úmluvy (viz. elektronická knihovna) Doporučená literatura International Humanitarian Law. Answers to your Questions, International Committee of the Red Cross Otázky do diskuse: - jakým způsobem chrání mezinárodní právo civilisty v ozbrojených konfliktech? - jaké jsou zakázané metody a způsoby boje? Referát: Guantanámo z pohledu mezinárodního práva Písemný úkol (1 normostrana): - dva příklady z humanitárního práva procvičující orientaci v Ženevských úmluvách 4. Norimberský a Tokijský tribunál Cassese, A.: Internatinal Criminal Law, 327 333. Robertson G.: Crimes Against Humanity. The Struggle for Global Justice, 227 244. Doporučená literatura Cassese, A., Röling, B.V.A.: Tokijský proces, 102-118. Look back at Nuremberg Otázky do diskuse: - v čem se lišily Norimberský a Tokijský tribunál? - zajistily poválečné mezinárodní tribunály spravedlivý proces nebo představovaly spravedlnost vítězů? Referát: Specifika Tokijského tribunálu 6. Národní souzení mezinárodních zločinů a jeho limity Broomhall, B.: International Criminal Justice and the International Criminal Court: Between State Consent and the Rule of Law, 103 112. Kissinger, H.: The Pitfalls of Universal Jurisdiction: Risking Judicial Tyranny, Foreign Affairs, 2001, July/August, Vol.80, Iss.4, 86 96. Roth, K.: The Case For Universal Jurisdiction, Foreign Affairs, 2001, September/October, Vol.80, Iss.4, 150 154. Dokumenty v el.knihovně (Úmluva o genocidě, Úmluva proti mučení) Doporučená literatura Fuchs, J.: Vývoj univerzální jurisdikce pro stíhání pachatelů válečných zločinů v mezinárodním právu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, IV. Abrams, E. (1999): Spravedlnost pro Pinocheta? Proglas, 4/1999, s. 12-14. (překlad Lukáš, I. in Commentary, March 1999). Otázky do diskuse: - jak jsou národní soudy vybaveny na stíhání mezinárodních zločinů? - jaké jsou politické a právní překážky národního souzení mezinárodních zločinů? Referáty: Případ Eichman Případ Pinochet Je H.Kissinger válčený zločinec? Písemný úkol (1 normostrana) - umožňuje české právo univerzální jurisdikci? v jakém rozsahu? 7. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu Šturma, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva, 77 104 Dokumenty (Statut ICTY a ICTR) Doporučená literatura: Bass: 271 283 Otázky do diskuse: - v čem se mohl lišit přístup k Jugoslávii diplomatů a Mezinárodního tribunálu? - jaký je rozdíl mezi ICTY a ICTR? - jakým způsobem získává ICTY válečné zločince? daří se to? - blíží se konec mandátů ICTY a ICTR, v čem splnily a v čem nesplnily své poslání? Referát: NATO před ICTY Případ Miloševič 8. Alternativní prostředky mezinárodní spravedlnosti Hayner, P.: Fifteen Truth Commissions 1974 to 1994: A Comparative Study, 598-611, 625 626, 632 634, 635 650. Doporučená literatura: Prosecuting Genocide in Rwanda, The Gacaca System and the International Criminal Tribunal for Rwanda, The Norwegian Helsinki Committee Report II/2002, 14 18. Otázky do diskuse: - s jakými problémy se setkávají tranziční vlády při pokusech stíhání bývalých vůdců obviněných z porušování lidských práv? - jaké jsou důvody pro zakládání komisí pravdy a umíření? - jaké jsou jejich výhody a jaké jsou jejich limity? - mají potenciál přinést trvalý mír? Referát Tribunály Gacaca 9. Mezinárodní trestní soud: vznik a kontroverze Šturma: 113-119. Bolton, J.R. (1998): Courting Danger: What's Wrong With the International Criminal Court, National Interest, Winter 1998/1999. Ferenz, B.B.: Misguided Fears About The International Criminal Court, Pace International Law Review, Spring 2003. Doporučená literatura: Dempsey, G.T.: Reasonable Doubt The Case against the Proposed International Criminal Court, Cato Policy Analysis No. 311 The United States and the International Criminal Court, Human Rights First Otázky do diskuse: - jaké jsou výhody stálého Mezinárodního trestního soudu proti ad hoc tribunálům? - jaké jsou důvody opozice USA vůči MTS? v čem jsou tyto důvody oprávněné a v čem ne? - může MTS efektivně fungovat bez podpory USA? Referát: Role nevládních organizací na Římské konferenci Písemný úkol (max. 4 normostrany): - Potřebují USA Mezinárodní trestní soud a potřebuje Mezinárodní trestní soud USA? 10.5. Skutkové podstaty mezinárodních zločinů Šturma: 129 153. Dokumenty: Římský statut Doporučená literatura: Robertston: 355 368 Otázky do diskuse: - co znamená princip komplementarity? - může MTS stíhat zločin agrese? - který zločin z jurisdikce soudu je nejtěžší prokázat? Referát: Zločin agrese 10. Mezinárodní trestní soud: struktura, fungování, první případy Šturma: 161 - 181 Doporučená literatura: Roberston: 374 388 vlastní výzkum ohledně prvních případů před MTS Otázky do diskuse: - jaká jsou procesní práva obviněných před soudem? - jakým způsobem mohou členské státy MTS zasahovat do řízení? - kolik případů je momentálně před MTS a v jaké fázi se nacházejí? Referáty: Případ DRC Případ Uganda Případ Sudán 11. Mezinárodní trestní soudnictví, Česká republika a Evropská unie Několik rad novému ministrovi Rada Evropy o ČR a ICC EU a ICC Otázky do diskuse: - jaké překážky brání členství ČR v MTS? - měla by se ČR stát členským státem MTS? - jako roli hraje EU při prosazování myšlenky MTS? Referát: Imunity ústavních činitelů v Ústavě ČR 12. Budoucnost mezinárodního trestního soudnictví / návštěva hosta Šturma, P.: K mezinárodnímu trestnímu soudnictví na začátku 21. století. MP, 2001/6. Cassese, A.: 445 - 458 Doporučená literatura: Goldstone, R.: Exclusive Presentation on Saddam Hussein the Trial of Saddam Hussein: What Kind of Court Should Prosecute Saddam Hussein and Others for Human Rights Abuses?, 27 Fordham Int'l L.J. 1490, April 2004. Otázky do diskuse: - jakým směrem se bude ubírat mezinárodní trestní soudnictví v 21.století? Guantanámo, Sierra Leone, univerzální jurisdikce nebo MTS? 13. Závěr, zhodnocení kursu, zápočtový test
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve formě přednášek a seminářů. Kurs je ukončen zápočtem. Zápočet lze získat buď úspěšným absolvováním závěrečného zápočtového testu nebo splněním dvou podmínek - aktivní účast hodině nebo referát + odevzdání 3 průběžných písemných prací o celkové délce max. 6 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2010.