MVZ163 Topical issues concerning international defense of human rights

Faculty of Social Studies
Spring 2007
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Wed 16:00–17:40 P21
Prerequisites (in Czech)
Užitečnost a zajímavost kursu je podmíněna aktivní diskusí studentů, která se neobejde bez přípravy na každou hodinu. Příprava studentů spočívá v četbě zadaných odborných, většinou anglických textů a samostatném vyhledání si relevantních doplňujících informací. Očekává se, že studenti budou průběžně sledovat mezinárodní události týkající se kursu. Nezbytným předpokladem je schopnost studentů napsat odbornou práci a zápočet bez uchýlení se k plagiátorství.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 26 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurs reaguje na aktuální vývoj na mezinárodně politické scéně a snaží se rozebrat vybrané významné události (Afgánistán, Irák, Guantanamo, Abu Ghraib) v kontextu širšího lidskoprávního diskursu. V první části hodiny budou položeny teoretické a právní základy pro zasazení klíčových událostí do odborné debaty, v druhé části hodiny pak budou tyto poznatky konfrontovány s mezinárodně politickou praxí. K základním otázkám řešeným v tomto kursu patří, jakou roli dnes hrají lidská práva a právo obecně v mezinárodních vztazích, jestli jsou opravdu účinným nástrojem nebo jen rétorikou západních politických představitelů. Dochází dnes v praxi opravdu k legalizaci mezinárodní politiky a její častějšímu omezování ve prospěch dodržování lidských práv nebo je to jen zbožné přání lidskoprávních aktivistů? Studenti by po absolvování kursu měli - získat orientaci v právu lidských práv, humanitárním a mezinárodním trestním právu a jejich aktuálním vývoji - seznámit se s fungováním mezinárodních lidskoprávních ochranných mechanismů a na konkrétních případech si osvojit práci s případy řešenými před nimi - uvědomit si širší souvislosti okolo ozbrojených konfliktů, jejich dopadů a vztahu mezi dosažením míru a stíháním pachatelů válečných zločinů - procvičit si schopnost výzkumu na internetu a schopnost aplikace získaných dovedností v praxi na zadaných cvičeních
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod, organizace a poslání kursu 2. Lidská práva, humanitární právo a mezinárodní právo trestní v mezinárodních vztazích 3. Intervence v Kosovu, její legalita a odpověď mezinárodních soudů 4. 9/11 a operace v Afghánistánu 5. Irák: mezinárodní právo v troskách? 6. Guantánamo: váleční zajatci nebo nepřátelští bojovníci? 7. Abu Ghraib: limity zákazu mučení 8. Protiteroristická legislativa: hledání hranice 9. Evropská unie a lidská práva 10. Mezinárodní trestní soudnictví: Saddám Husajn před soudem 11. Mezinárodní trestní soud mezi USA a EU 12. Ochrana lidských práv a Česká republika, návštěva hosta 13. Zápočtový test
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FSS:MVZ163!
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá ve formě přednášek a seminářů. Kurs je ukončen zápočtem. Studenti si mohou vybrat ze dvou způsobů získání zápočtu. První varianta je napsat průběžný a závěrečný test. Druhá možnost zahrnuje přípravu referátu a splnění tří krátkých průběžných úkolů. Body navíc lze v obou případech získat i aktivní účastí na hodině.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2008.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2007/MVZ163