POLb1116 End of Post-Communism: East-Central Europe after 1989

Faculty of Social Studies
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Milan Podmaník (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 14:00–15:40 P21b
Prerequisites
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 40 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
We shall investigate the development and the state of competitive politics in the region. The course is divided into three sections: (absence of) democratic prerequisites and the transition to democracy in 1989 (topics 1-4), performance of political institutions after regime change (témy 5-9) , and questions of democratic deconsolidationa dn democratic backsliding in the region.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvovaní kurzu dokážu študenti porozumieť politickým a ekonomickým predpokladom a súvislostiam zmeny režimu a fungovaniu nových režimov v strednej a východnej Európe, interpretovať nadobudnuté poznatky prostredníctvom teoretických a analytických nástrojov komparatívnej politológie a lepšie využívať a rozvíjať vlastné kognitívne a komunikačné zručnosti.
Syllabus
 • How democracies emerge (in Central and Eastern Europe)?
 • Regime Change: Poland
 • Regime Change: Hungary
 • Collapse of Communism: A Typology
 • Constitutions, Constitutional Courts and dis/continuity with the old regime
 • Dealing with the Communist Past
 • Political Parties and the State
 • Executive-Legislative Relations
 • Interest Representation, Civic Activism and Civil Society
 • Democratic Decay: Hungary
 • Democratic Decay: Poland
 • Deconsolidation of Democracy? Comparative Perspectives
Teaching methods
lectures, class discussions, group projects
Assessment methods
Two short essays (1500 words each) ... 2x20%
Final written exam ... 60%
Essays: Úlohou bude zodpovedať na zadanie, ktoré bude študentom sprístupnené počas štvrtého a desiateho týždňa semestra. Pri koncipovaní odpovedí študenti vychádzajú z prednášok aj povinnej literatúry a svoje odpovede podporia odkazmi na relevantné zdroje.
Písomná skúška: Otvorené otázky (cca 5), študenti vo svojich odpovediach vychádzajú z prednášok a povinnej literatúry.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2021/POLb1116