POLb1136 Křesťanství a politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Macek (přednášející)
Mgr. Ján Tomaštík (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 U43
Předpoklady
! POL291 Křesťanství a politika && ! NOW ( POL291 Křesťanství a politika )
Schopnost číst odborné texty v angličtině; ochota účastnit se seminárních diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti porozumí základním aspektům vztahu křesťanství a politiky, dokáží popsat pozici křesťanskodemokratických stran v současných evropských stranických systémech. Studenti jsou schopni diskutovat některé aktuální praktické otázky vztahu státu a církví.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět základním kategoriím křesťanství a křesťanského politického myšlení;
- interpretovat vztah mezi křesťanstvím a politickou modernitou;
- orientovat se v současných konfliktních liniích mezi křesťanstvím a současnými politickými obcemi a též je umět kriticky diskutovat;
Osnova
 • 1. Křesťanství a politika
 • A. Teoretický blok
 • 2. Bible a politika
 • 3. Co je křesťanství? Křesťanství v prvních staletích.
 • 4. Velké postavy středověkého myšlení
 • 5. Duchovní a světská moc: nástin teologicko-politického problému
 • 6. Církev, modernita a národní stát
 • 7. Sekularizační teze a její zpochybnění.
 • B. Současné otázky
 • 8. Modely vztahu církve a státu
 • 9. Křesťanská demokrace
 • 10. Náboženství v evropské politice
 • 11. Výzvy křesťanského politického myšlení
 • 12. Sociální nauka katolické církve
Literatura
  povinná literatura
 • Berg, Thomas C. 2004. The State and Religion in a Nutshell. St. Paul: West, 1-36
 • O´Donovan, Oliver 2002. Common Objects of Love. Moral Reflection and the Shaping of Community. Grand Rapis: Eerdmans, 1-72.
 • BAROŠ, Jiří. Subsidiarita : od teoretického konceptu k praktické zkušenosti. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 19, č. 2, s. 1-22. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2017.017. URL info
 • TRETERA, Rajmund Jiří a Záboj HORÁK. Konfesní právo. Vydání první. Praha: Leges, 2015. 414 stran. ISBN 9788075021182. info
 • MALÝ, Vojtěch a Pavel DUFEK. Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 3, s. 61-83. ISSN 1214-813X. URL info
 • BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Translated by Tomáš Jajtner - Ambrož Petr Šámal. 1. české vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. 346 s. ISBN 9788071955412. info
 • SMITH, Steven B. Political philosophy. London: Yale University Press, 2012. xi, 282. ISBN 9780300181807. info
 • PHILLIPS, Elizabeth. Political theology : a guide for the perplexed. New York: T&T Clark, 2012. [vi], 201. ISBN 9780567263544. info
 • JÄGER, Petr. Právo svobodně projevovat své náboženství a autonomie církví. In WAGNEROVÁ, Eliška a Vojtěch ŠIMÍČEK a Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 394-421. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. info
 • JÄGER, Petr. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání. In WAGNEROVÁ, Eliška a Vojtěch ŠIMÍČEK a Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 370-393. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. info
 • PECKNOLD, C. C. Christianity and politics : a brief guide to the history. Eugene, Oregon: Cascade Books, 2010. xxii, 174. ISBN 9781556352423. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. 320 s. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Křesťanská modernita? Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, vol. I, no. 3, s. 62-68. ISSN 1803-6988. URL info
 • SLÁDEK, Karel. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 344 s. ISBN 9788087378199. info
 • FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3. info
 • NEŠPOR, Zdeněk a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 s. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5. info
 • JÄGER, Petr. Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení : příručka pro veřejnou správu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 239 s. ISBN 8073250926. info
 • Globalizace. Edited by Václav Mezřický. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 147 s. ISBN 8071787485. info
 • RÉMOND, René. Náboženství a společnost v Evropě. Translated by Anna Hánová. Praha: Lidové noviny, 2003. 273 s. ISBN 80-7106-496-3. info
 • From Irenaeus to Grotius : a sourcebook in Christian political thought, 100-1625. Edited by Oliver O'Donovan - Joan Lockwood O'Donovan. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Pub. Co., 1999. xx, 838. ISBN 9780802842091. info
 • FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. Brno: CDK, 1997. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-85959-20-8. info
 • Sociální encykliky : 1891-1991. Edited by Ludmila Martinková. 1. vyd. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 1996. 505 s. ISBN 8071131547. info
  doporučená literatura
 • Vácha, Marek 2014. Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis. Brno: Cesta, 163-192.
 • TAYLOR, Charles. Sekulární věk : dilemata moderní společnosti : vybrané kapitoly. Translated by Tomáš Chudý - Ondřej Štěch. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2013. 560 s. ISBN 9788070073933. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2013. 300 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-015-8. info
Výukové metody
Výukovou metodou budou přednášky spojené se seminárními diskusemi (tyto části nebudou striktně odděleny). Studenti budou povzbuzováni v tom, aby se aktivně hodin účastnil kladením otázek na vyjasnění problémů a přinášením různých témat do diskusí. Očekává se, že budou číst zadanou literaturu na semináře a připraví si svoje komentáře a otázky, i když nebudou odevzdávat position paper na dané téma.

Shrnutí: přednášky
seminární diskuse
debaty
čtení a analýza textů (přípravy, seminární práce)
Metody hodnocení
(1) Přípravy (0–1 bod za každou, maximmálně 3 body). Založeny na četbě k hodině. Student musí napsat alespoň tři krátké přípravy (cca 250-500 slov, tj. 1-2 normostrany). Po shrnutí textů bude student diskutovat, kritizovat etc. vybrané otázky z textů (podle svýách preferencí). V návaznosti na přípravy se studenti aktivně účastní seminární diskuse.
(2) Seminární práce (0–6 bodů; přibližně 10 normostran), která se bude týkat tématu relevatnímu z hlediska obsahu kurzu. (3) Účast v debatě. Tři skupiny budou vytvořeny: první bude odpovídat na položenou otázku pozitivně a bude hájit danou pozici, druhá bude zastávat oponující stanovisko, třetí skupina budou sloužit jako rozhodčí. Studenti vytvoří skupiny během třetí hodiny.
Vítězná strana obdrží dva body, body, které dostanou rozhodčí a strana, která prohrála, budou záviset na kvalitě jejich argumentace.
Pro další informace konzultujte prosím sylabus kurzu ve studijních materiálech.
Hodnocení: A 10–9,5b.; B 9-8,5b; C 8–7,5b.; D 7–6,5b.; E 6–5,5b.; F 5 and méně b.
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout. Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS . Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1136