POLn4050 Nedemokratické režimy

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Martinek (cvičící)
Mgr. Jonáš Syrovátka (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 U41
Předpoklady
! POL501 Nedemokratické režimy && ! NOW ( POL501 Nedemokratické režimy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na seznámení s teorií a praxí nedemokratických režimů. V prvních přednáškách se soustřeďuje na data týkající se klasických i moderních příkladů nedemokratických režimů (včetně českých/československých reálií), jež reprezentují reálné varianty ideálně typických modelů. Následně se předmět zaměřuje na představení kritických debat o pojmech „totalitarismus“ a „autoritarismus“ a identitě dalších typů nedemokratických (posttotalitních, sultanistických, tradičních) režimů a jejich aktérů včetně opozice. Finálně jsou studující seznámeni se současnými trendy v pojetí, studiu a klasifikaci nedemokratických režimů. Předmět vychází především z prací J. J. Linze, A. Stepana, P. Brookera a H. E. Chehabiho, zadány jsou i klasické texty věnované dané problematice (R. Aron, H. Arendt, G. Sartori) včetně českých autorů (V. Čermák) a aktuální literatura na dané téma (M. Boggards, E. Mazo, T. Roylance, J. Wigell, T. Snyder ad.).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - pracovat s teorií a terminologií spjatou s problematikou nedemokratických režimů a jejich typů; - orientovat se v klíčových metodologických aspektech jejich výzkumu; - aplikovat teorii nedemokratických režimů na konkrétní historické příklady; - porozumět tématům vztaženým ke konkrétním nedemokratickým režimům; - posoudit situaci konkrétního politického režimu ve vztahu k jeho (ne)demokratičnosti a rozlišovat mezi současnými nedemokratickými a demokratizujícími se režimy. Prakticky budou studenti schopni aplikovat příslušné teoretické kategorie v současných situacích a kontextech a budou si vědomi přesahu do ostatních inovovaných předmětů.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu
 • 2. Historické klasifikace nedemokratických režimů
 • 3. Praxe moderních nedemokratických režimů XX. století
 • 4. Teorie nedemokratických režimů a česká/československá politika
 • 5. Klasická teorie totalitarismu
 • 6. Čtecí týden
 • 7. Kritické debaty o totalitarismu
 • 8. Teorie autoritarismu
 • 9. Další typy nedemokracií
 • 10. Teorie opozice v nedemokraciích
 • 11. Nedemokracie v současném světě
 • 12. Aktuální trendy v teorii režimních typů a metodologii jejich výzkumu
 • 13. Závěr předmětu
Literatura
  povinná literatura
 • Za obzor totalitarismu :srovnání stalinismu a nacismu. Edited by Michael Geyer - Sheila Fitzpatrick, Translated by Jan Mervart - Jakub. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 686 stran. ISBN 9788020020352. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6. info
 • BROOKER, Paul. Non-democratic regimes : theory, government and politics. 1st pub. Basingstoke: Macmillan Press, 2000. viii, 288. ISBN 0-333-66079-X. info
 • LINZ, Juan J. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000. vii, 343. ISBN 1555878903. info
 • CHEHABI, H. E. a Juan J. LINZ. Sultanistic regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998. x, 284. ISBN 0801856949. info
 • ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 679 s. ISBN 80-86005-13-5. info
  neurčeno
 • Snyder, T. 2017: Tyranie. 20 lekcí z 20. století, Praha: Paseka - Prostor
 • Guriev, S. - Treisman, D. (2015): How modern dictators survive: An informational theory of the new authoritarianism. Cambridge: National Bureau of Economic Research
 • Roylance, T.: The Twilight of ‘Modern Authoritarianism. Freedom House. On-line https://freedomhouse.org/blog/twilight-modern-authoritarianism.
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení (1) Odevzdání seminární práce. Datum odevzdání - do středy 1. listopadu 2018, výhradně do odevzdávárny předmětu v ISu. Na později zaslané práce nebude brán zřetel a student nebude v předmětu klasifikován. Bodové hodnocení bude oznámeno v poznámkovém bloku do středy 8. listopadu 2018. Více viz níže. V případě, že má studující povinnost tento předmět opakovat z předchozího akademického roku, přičemž při minulém zápisu mu byla seminární práce přijata a obodována, nemusí ji předkládat znovu. O této skutečnosti ovšem musí emailem informovat některého z přednášejících, a to nejpozději do středy 27. září 2018. (2) Odevzdání 5 písemných příprav, výhradně do odevzdávárny předmětu v ISu, termíny viz závěr sylabu. Na později zaslané přípravy nebude brán zřetel a studujícím za ně nebudou započítány žádné body. Bodové hodnocení bude oznámeno v poznámkovém bloku vždy do 5 pracovních dnů po termínu odevzdání. Více viz níže. V případě, že má studující povinnost tento předmět opakovat z předchozího akademického roku, přičemž při minulém zápisu mu byly písemné přípravy přijaty a obodovány, nemusí je předkládat znovu. (3) Zkouškový písemný test v rozsahu odpřednášených témat a zadané literatury - celková zátěž: 337 stran anglicky, 560 stran česky a slovensky. Celková klasifikace Z možných 100 bodů nutno získat minimálně 60 bodů: (1.) seminární práce - maximum 30 bodů; (2.) 5 písemných příprav - maximum 10 bodů (každá příprava za maximálně 2 body); (3.) zkouškový písemný test (struktura: 4 otázky po 5 bodech, 5 otázek po 8 bodech) - maximum 60 bodů. Celkové hodnocení: A (100-92 bodů); B (91-84 bodů); C (83-76 bodů); D (75-68 bodů); E (67-60 bodů); F (59 bodů a méně). Za účelem zisku potřebného (navýšení) počtu bodů lze opakovat i seminární práci, i zkouškový test (v libovolném pořadí): např. oprava seminární práce a využití prvního opravného termínu zkouškového testu tak znamenají využití dvou opravných termínů, využitím dvou opravných termínů je i využití dvojí opravy seminární práce či dvojí využití opravných termínů zkouškového testu. Hodnocení písemných příprav je definitivní, nelze je měnit.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLn4050