PSY101 Introduction to psychology

Faculty of Social Studies
Autumn 2002
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ivo Plaňava (lecturer)
Mgr. Bc. Dana Plešingerová (lecturer)
Mgr. Petra Voráčová, MBA (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ivo Plaňava
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Contact Person: doc. PhDr. Ivo Plaňava
Timetable
Mon 12:00–15:40 G32
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. studium ps. : podoby, stupné, návaznosti. Odborná literatura a periodika. Práce se zadanou literaturou; styl a obsah písemných prací. Co nabízí studium, vyučující a co se očekává od studenta. Odlišeni ps.jako profese od aplikace ps. v jiných profesích. Zneužívání ps. a profesní /de/formace.
 • 2. Pojetí předmětu psychologie (Nakonečný, 1995, s.223-226). Základní, aplikované, pomocné a hraniční discipliny.
 • 3. Uvedeni do metodologie a metod : - Kerlinqer (str. 18-60) - heslo v knize M. Nakonečného (s. 65-74); - laická a odborná diagnostika, "haló efekt"; - šarlatánství a "zkraty" v posuzování druhých lidí
 • 4. Zdroje, podoby, osobnosti ps. XX. století: - fyziologická ps., elementová ps. , akademická ps. druhé poloviny 19. stol.; - celostní psychologie; - psychoanalýza, neopsychoanalýza, dynamická psychologie, - "object relations" (S. Freud, C.G.Jung, A.Adler...); - behaviorismus a neobehaviorismus; - kognitivní přistup; - humanistické přístupy (C. Rogers, A.Maslow, V.E.Frankl aj.); - integrativní a eklektický přistup. Pasáže z: Atkinsonová (a kol.) - s.15-23 Pro zvlášť zainteresované studenty: Kratochvil - s. 19 - 99; Freud.
 • 5. Co si přinášíme a co a jak získáváme: dědičnosti a prostředí. Lze člověka /z/měnit? K pojmu ontogenese, kvantitativní x kvalitativni přistupy; periodizace životní dráhy, vývoj. etapy, úkolový přístup. Pasáže z: Plaňava (s.19 - 26), Říčan (s.49-77)
 • 6. Co člověk potřebuje, oč usiluje; co chce, může a co snese: (k problematice motivace, potřeb, cílů a hodnotových orientací) . (Pozn. : bude probráno na přednášce; pro zvlášť zainteresované viz V.E.Frankl.)
 • 7. Kdy, kdo a co je "normální" aneb "Pohledy do psychopatologie". "0btížní lidé" (viz stud. text).
Literature
 • PLAŇAVA, Ivo. Spolu každý sám. Praha: Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-292-8. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie :[směry, metody, výzkum]. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Portál, 1998. 392 s. ISBN 80-7178-179-7. info
 • FREUD, Sigmund. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1997. 404 s. ISBN 80-901601-9-0. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • FRANKL, Viktor Emil and Elisabeth S. LUKAS. Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii. 1. vyd. Brno: Cesta, 1994. 212 s. ISBN 8085319292. info
 • HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Illustrated by Karel Nepraš. 1. vyd. Praha: Budka, 1993. 297 s. ISBN 80-901549-0-5. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: předmět se zkouší jako součást postupové zkoušky
The course is taught annually.
Credit evaluation note: 2 původní kredity.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2002/PSY101