PSY260 Applied Developmental Psychology

Faculty of Social Studies
Spring 2016
Extent and Intensity
1/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (lecturer)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Fejtová (seminar tutor)
Mgr. Martina Koubíková (seminar tutor)
Mgr. Eliška Moravcová (seminar tutor)
Mgr. Lenka Pivodová (seminar tutor)
Mgr. Tatiana Sedláková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Timetable
each odd Tuesday 8:00–9:30 P21
 • Timetable of Seminar Groups:
PSY260/SA: each even Tuesday 8:00–9:30 U23
PSY260/SB: each even Tuesday 9:45–11:15 U23
Prerequisites (in Czech)
PSY103 Developmental psychology I && PSY104 Developmental psychology II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Na konci kurzu bude student schopen:
použít poznatky ze základních kurzů vývojové psychologie v nových souvislostech a kontextech
porozumět aplikačním možnostem vývojové psychologie
implementace nových poznatků do praxe
Syllabus (in Czech)
 • Na přednáškách a seminářích budou přednášena a diskutována následující témata:
 • 1.Úvod do aplikované vývojové psychologie. Koncept celoživotního utváření (life span development) jako teoretické východisko pro aplikaci vývojově psychologických poznatků. Průniky vývojové psychologie s dalšími psychologickými disciplínami. Aplikace poznatků jiných vědních oborů, atd.
 • 2.Vývojová psychopatologie (normálním a abnormální vývojové procesy, vývojově psychologické souvislosti duševních poruch). 3.Hyperkinetická porucha /ADHD: potíže s neklidem nejen v dětství Vymezení (základní přístupy medicínský vs. psychosociální); diagnostika; problémy s diagnostikou; symptomatologie; vývojová perspektiva (podoba symptomů v jednotlivých etapách vývoje). Modely etiologie ADHD, prevalence, komorbidita atd.
 • 4.Psychologie nadaných děti a dospívajících (inteligence, koncepce nadání, talent, základní pojmy a výzkumy, typické kognitivní a sociální charakteristiky a problémy nadaných jedinců v různých vývojových etapách, identifikace nadaných psychologem a učitelem.
 • 5.Péče o dítě s (mentálním) postižením. Reflexe obtíží rodičů spojené s péčí o dítě s postižením, zdroje zvládání, role a úkoly, rodinné soužití, atd.
 • 6.Pozdní stáří a smrt (fyzické a psychické stárnutí, deteriorace mentálních funkcí, prožívání a emoce ve stáří. Nemocné stáří – vnímání nemoci, vyrovnávání se se smrtí, smrt jako poslední vývojová fáze člověka. Sociální kontext, rodinné zázemí, samota, strach ze stáří.). umírání a smrt jako vývojové stadium, vyrovnávání se se ztrátou, psychologická práce s umírajícími pacienty – principy komunikace, doprovázení, potřeby.
Literature
  required literature
 • CUMMINGS, E. Mark, Patrick DAVIES and Susan B. CAMPBELL. Developmental psychopathology and family process : theory, research, and clinical implications / E. Mark Cummings, Patrick T. Davies, Susan B. Campbell ; foreword by Dante Cicchetti. New York: Guilford Press, 2000. xiv, 493. ISBN 1572305975. info
  recommended literature
 • WENAR, Charles. Developmental psychopathology : from infancy through adolescence. 5th ed. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 2006. xvii, 557. ISBN 9780071215206. info
  not specified
 • GELDARD, Kathryn and David GELDARD. Dětská psychoterapie a poradenství. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 328 s. ISBN 9788073674762. info
 • KOLČÁRKOVÁ, Irena and Lenka LACINOVÁ. Rodičovství očima matek neklidných dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 s. ISBN 9788087029473. info
 • LANGMEIER, Josef, Karel BALCAR and Jan ŠPITZ. Dětská psychoterapie. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2000. 431 s. ISBN 80-7178-381-1. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2016/PSY260