PSY517 Klinická psychologie – workshopy

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Novotná (pomocník)
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Pivolusková (přednášející)
Mgr. Zuzana Šilhanová (přednášející)
Mgr. Kristína Chabadová (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Kateřina Novotná
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
PSY410 Klinická psychologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Workshopy zaměřené na specifická témata klinické psychologie, které jsou lektorovány odborníky z praxe. Externí odborníci jsou vždy zaměřeni na specifickou oblast klinické psychologie. Studenti se ve workshopech seznámí se současnými a efektivními postupy práce aplikované klinické psychologie v oblasti specializace daného přednášejícího. Workshopy tak přispívají k orientaci studentů v aktuálních tématech a trendech klinické psychologie. Workshopy se většinou konají v místě pracoviště lektora, studenti tak mají možnost se seznámit s denním chodem pracoviště.
Výukové metody
Workshopy s odborníky z praxe, orientované na představení kazuistik, konkrétní práce s klienty a metodami této práce.
Metody hodnocení
 Povinná účast na všech workshopech.

 Vyplnění strukturované reflexe ke každému workshopu. Reflexe má délku 5 NS (rozdělit poměrně mezi 3 workshopy). Dokument naleznete ve studijních materiálech organizačních pokynech v IS pod názvem Zpětná vazba.

 Již před každým workshopem: četba literatury vztahující se k jednotlivým workshopům – alespoň 100 stran textu ke každému workshopu; tuto četbu reflektujte a odevzdejte do složky Reflexe četby v Odevzdávárně ve studijních materiálech organizačních pokynech v IS před konáním workshopu. Reflexe musí mít rozsah 5 normostran (přibližně 1,5 strany na každý workshop) a formu kritického zamyšlení se nad čteným textem, např. vyzdvihnutí problematických částí či vašich případných dilemat, ke kterým vás text dovedl. Není to pouze abstrakt čteného textu, vyžaduje se vaše samostatná kritická úvaha!

 3 eseje na 2 normostrany (dohromady 6 normostran), každé se tématicky vztahující k jednomu workshopu. Jedná se o úvahu na dané, vámi zvolené téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení, posuzujte problém v širším kontextu, můžete klást otázky a hledá na ně odpověď. Esej má mít formu určitého dialogu autora se sebou samým. Odevzdejte do složky Eseje v Odevzdávárně ve studijních materiálech organizačních pokynech v IS.
Informace učitele
Anotace jednotlivých workshopů

Workshopy se konají na pracovištích lektorů nebo na FSS, na konci každé anotace je uveden kontakt na lektorku pro případ, že byste nemohli pracoviště najít.

1. Workshop: „Trauma“

Vede: Mgr. Jana Michalová Datum konání: 12.10., 10:00 - 17:30 Místo konání: sexuologické pracoviště lektorky, Vinařská 6, Brno Doporučuji studentům vzít si dostatek jídla a pití. V areálu je sice kantýna, kde je něco málo ke koupi, ale v dosahu není žádný obchod.

Anotace: Co je traumatická událost, traumatogenní podněty. Charakteristiky psychického traumatu, dynamické aspekty. Akutní a vývojové trauma. Průběh akutní stresové reakce, jádro traumatické reakce. Příznaky. Co má vliv na traumatizaci – vnější a vnitřní faktory. Symptomy traumatu, posttraumatická stresová porucha. Symptomy u dětí. Akutní psychologická pomoc v bezprostřední situaci traumatu. Obecná doporučení při psychologické pomoci. Důležité momenty v terapii klientů s traumatem v anamnéze. Trauma zneužívání – aspekty procesu osobnosti, specifika terapie. Některé specifické oblasti rizika traumatizace (např. předčasný porod) Retraumatizace. Transgenerační přenos traumat.

Literatura: LEVINE, Peter, FREDERICKOVÁ, Ann. Prebúdzanie tigra. Liečenie traumy. Košice. Pro familia 2001. ISBN 80-967964-3-7. PRAŠKO, Ján a kol. Stop traumatickým vzpomínkám. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-811-2 ROTSCHILD, Babette. Pamať tela. Humenné. Pro Familia 2007. ISBN 978-80-967964-5-8. VIZINOVÁ, D., PREISS, M. Psychické trauma a jeho terapie: psychologická pomoc obětem válek a katastrof. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-284-12. VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. Krizová intervence. Praha: Portál 2002. ISBN 978-80-7367-342-0. REDDEMANN, Luise. Léčivá síla imaginace. Praha. Portál 2009. ISBN 978-80-7367-530-1. RUPPERT, Franz. Trauma a rodinné konstelace. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-367-3. KUBÍČKOVÁ, Naděžda. Zármutek a pomoc pozůstalým. Praha: ISV nakladatelství 2001. ISBN 80-85866-82-X

2. Workshop „Práce psychologa v oblasti závislostí“

Vede: PhDr. Anna Janyšková, Ph.D. Datum konání: 16.11, od 10 – 17.30 hod Místo konání: Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium, Sdružení Podané ruce, Hapalova 22, 621 00 Brno – Řečkovice

Anotace: Workshop navazuje na poznatky z klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie, předpokládá znalost základních pojmů v problematice závislostí (v rozsahu Smolík, P. (2007). Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf.). Cílem workshopu je prohloubení poznatků v oblasti adiktologie především prostřednictvím sebezkušenostních technik, hraní rolí, práce s kazuistikami. Budeme se zabývat tématem závislostí v psychologické praxi a možnostmi jejich léčby, fenoménem cravingu, prací na změně v psychoterapii a posilováním motivace.

Literatura: Kalina, K. a kol. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada. Miller, W. R., Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov: SCAN. Mullerová, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén. Nešpor, K. (2007). Návykové chování a závislost. Praha: Portál. Rotgers, F. (2000). Léčba drogových závislostí. Praha: Grada.

Kontakt na lektorku: Mgr. Anna Janyšková, Ph.D., psycholožka, terapeutka v Psychoterapeutickém sanatoriu Elysium, Sdružení Podané ruce, o.s. (http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/psychoterapeuticke-sanatorium-elysium/). Tel.: +420 541 227 704, email: 41308@mail.muni.cz.

3. Workshop: „Psychologické problémy v dětské onkologii“

Vede: Mgr. Irena Komárková Datum konání: 1. 12. 2012 od 9-16hod Místo konání: Workshop bude probíhat na Psychiatrickém oddělení ve FN Bohunice, posluchárna psychiatrické kliniky, je to v prvním patře - po vstupu do vestibulu kliniky se dejte doprava chodbou, vystoupejte po schodech do prvního patra, pak kolem ambulance praktických lékařů rovně a jsou to dveře číslo 210. Pozor, do nemocnice je nutno vstupovat hlavním vchodem, to je vstup z místa, kde je kampus a výšková budova, vchod z Jihlavské (boční) je o víkendu uzavřen.

Anotace: Výuka bude rozdělena do čtyř tematických celků. V první části budou studenti seznámeni se základními typy nádorových onemocnění dětského věku a s nimi související léčbou. Vymezení hlavních pojmů: nádorové onemocnění dětského věku, „přežití“ (survivorship), pozdní následky, kvalita života. Dále budou probrána následující témata: kognitivní a emoční specifika zvládání onkologické nemoci a léčby v různém věku s využitím periodizace podle E.H.Eriksona, vývoj chápání pojmu nemoci u dětí, rodinná problematika onkologicky nemocného dítěte – rodiče a sourozenci, fáze adaptace na nádorové onemocnění dítěte, srovnání různých přístupů (E.K.Ross, R.I.Horrowitz, D. Meitar), reakce sourozenců na nádorové onemocnění dítěte. Ve druhé části budou probrány praktické otázky psychologické péče o dětské onkologické pacienty a jejich rodinu. Možnosti psychosociální péče na dětské onkologii, náplň práce psychologa, jeho spolupráce s dalšími profesemi (speciální pedagogové, herní terapeut, zdravotní klaun) a nástin jejich působení. Účast a role psychologa při zahajování onkologické léčby dětského pacienta, při sdělování diagnózy rodičům a dítěti, psychologická podpora při zvládání léčebného režimu a vedlejších účinků onkologické terapie. Náplní třetí části budou specifické problémy spojené s konkrétními diagnózami a léčebnými zákroky: psychologická problematika u amputací končetin, transplanatce kostní dřeně, poruchy kognitivních funkcí u nádorových onemocnění mozku, jejich diagnostika a možnosti rehabilitace. Pomoc při úzkostech, depresích a pacienti z dysfunkčních rodin. Kazuistiky. Paliativní problematika v dětské onkologii, role psychologa v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty, jejich rodinu, příbuzné a terapeutický tým. Vývoj vnímání a porozumění fenoménu smrti u dětí a dospívajících. V závěrečné části bude dominantním tématem vyléčení pacienta, fáze ukončení onkologické terapie. Budou diskutovány specifické problémy, s nimiž se potýkají pacienti a jejich rodina po ukončení léčby: adaptace bývalých pacientů na požadavky každodenní reality a vývojové úkoly (škola, vrstevnické a intimní vztahy, volba povolání), pozdní následky léčby nádorového onemocnění v oblasti somatické, kognitivní a psychosociální, kvalita života „přeživších“ (survivors). Posttraumatický stres a posttraumatický růst.

Literatura k tématu: Kárová, Š., Blatný, M., Bendová, M. (2009). Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb „zapomenuté děti“. Československá psychologie, 53, 2, 149-157. ISSN 0009 -062X. Kreitler, S., Ben Arush, M.W. (Eds.) (2004). Psychosocial aspects of pediatric oncology. New York: John Wiley & Sons Ltd. Krejčířová, D. (1997). Chronicky nemocné dítě, zvládání nemoci a bolesti u dětí. In P.Říčan, D. Krejčířová (Eds.), Dětská klinická psychologie (66-72), Praha: Grada. Koutecký J., Kabíčková E., Starý J. (2002). Dětská onkologie pro praxi. Praha, Triton. Slezáčková, A. (2009). Posttraumatický rozvoj u rodičů onkologicky nemocných dětí v kontextu pozitivní psychologie. Nepublikovaná disertační práce, Brno: Masarykova Univerzita. Vlčková, I., Pavelková, K., Kepák, T., Pilát, M., Bajčiová, V., Mazánek, P., Štěrba, J., Jelínek, M.(2008). Změny v oblasti neurokognitivních funkcí v důsledku léčby nádorových onemocnění dětí a dospívajících. (Etiologie, rizikové faktory a možnosti rehabilitace kognitivních poruch). Klinická onkologie, 21, 5, 294-302. Vlčková, I. (2008). Psychosociální aspekty péče o děti s maligním onemocněním – Etické problémy. In: J.Štěrba a kol.autorů Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno (Ed.), Podpůrná péče v dětské onkologii. NCONZO, Brno. ISBN 978-80-7013-483-2.

3.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.