PSYn4020 Psychologické testování a diagnostika dospělých

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Marček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (cvičící)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12. 10. 12:00–13:40 P52, Po 26. 10. 12:00–13:40 P52, Po 9. 11. 12:00–13:40 P52, Po 23. 11. 12:00–13:40 P52, Po 7. 12. 12:00–13:40 P52, Po 11. 1. 12:00–13:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYn4020/01: Po 19. 10. 12:00–13:40 U34, Po 2. 11. 12:00–13:40 U34, Po 16. 11. 12:00–13:40 U34, Po 30. 11. 12:00–13:40 U34, Po 14. 12. 12:00–13:40 U34, Po 4. 1. 12:00–13:40 U34, S. Ježek
PSYn4020/02: Po 19. 10. 14:00–15:40 U32, Po 2. 11. 14:00–15:40 U32, Po 16. 11. 14:00–15:40 U32, Po 30. 11. 14:00–15:40 U32, Po 14. 12. 14:00–15:40 U32, Po 4. 1. 14:00–15:40 U32, S. Ježek
Předpoklady
! PSY402 Psychodiagnostika dospělých
V navazujícím studijním programu psychologie jde o úvodní kurz navazující na bakalářské znalosti z oblasti metodologie, psychometriky, rozhovoru a pozorování. Kurz předpokládá současný zápis dvou souvisejících úvodních kurzů – PSYn4790 Psychometriky: měření v psychologii a PSYn5340 Etika v práci psychologa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní část kurzu je věnována obecným otázkám psychodiagnostiky - studenti budou seznámeni s procesem psychodiagnostické činnosti a pozornost bude rovněž věnována obecným otázkám teorie testů a psychometriky.
V další části kurzu bude podán systematický přehled psychodiagnostických metod určených pro dospělou populaci včetně teoretických východisek jejich konstrukce a základních psychometrických vlastností. Cílem kurzu je nejen teoretické seznámení studentů s jednotlivými psychodiagnostickými metodami pro dospělé, ale i získání praktických dovedností s jejich administrací, vyhodnocením a tvorbou zprávy z vyšetření.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu má student přehled o oblasti psychologické diagnostiky a testování. Ví, k jakým účelům se psychologii testování a diagnostika používá a je schopen kriticky posuzovat konkrétní užití. Zná v hrubých obrysech historii psychologickéhoi testování a diagnostiky.
Ve vztahu k užívání jednotlivých testů/metod se student dokáže orientovat ve standardních kapitolách manuálů testů/metod a dokáže kriticky posoudit a argumentovat kvality testu a vhodnost použití v konkrétním případě. Dokáže také reflektovat své kompetence k užité daného testu a zná vzdělávací instituce poskytující další vzdělávání v této oblasti.
V oblasti realizace psychologického vyšetření či užití testů zná a umí aplikovat celý postup vyšetření od vyjednávání zakázky po psaní efektivní zprávy z vyšetření. Zvládá základní postupy administrace psychodiagnostikcýh metod a zná obvyklé problémy, které nastávají při samotné administraci, skórování a interpetaci. Zvládá základní rozhovorové a observační techniky umožňující získání anamnézy a popisu současných obtíží.
Osnova
 • Níže uvedené problémové okruhy jsou součástí přednášek a seminářů. Jedná se o relativně rozsáhlé okruhy, takže některé pojmy a přístupy uvedené v sylabu se na přednáškách objeví pouze v podobě odkazu na literaturu k samostudiu.
 • 1. Obecné aspekty psychologického testování a diagnostiky
 • Účel a role psychologického testování a diagnostiky. Užití testů a uživatelé testů. Hlavní kategorie testů. Historie vývoje a používání psychodiagnostických metod. Vztah psychodiagnostiky a testování. Psychometrický a klinický přístup v psychodiagnostice. Zdroje informací o testech, vydavatelé testů, hodnocení a recenzování testů. Etické zásady užívání psychodiagnostických metod, fairness.
 • 2. Struktura a dynamika vyšetření, klinické metody
 • Doporučení a zakázka (referral question), diagnostický problém, úkol a hypotézy. Interpersonální faktory vyšetření. Interpretace a faktory ovlivňující validitu vyšetření. Zpráva z vyšetření (nález). Pozorování. Rozhovor. Objektivní a subjektivní anamnéza. Strukturované klinické rozhovory.
 • 3. Výkonové testy
 • Testy pozornosti a psychomotorického tempa, paměti, kreativity, motoriky, prostorové percepce, jazyka. Testy znalostí (achievement) a předpokladů (aptitude). Neuropsychologická diagnostika. Škrtací testy, číselný čtverec, PTU(RAVLT), ROCF, WMS III, IIIa a IV, Bentonův test, Grassiho test, Ravenovy matice, Woodcock-Johnson Ach, Wiesenův test, Torranceho testy, Urbanův test tvořivého myšlení, MMSE, ACE-R, fluence, WCST.
 • 4. Testy a testování inteligence
 • Historie a současnost testování inteligence. WAIS-R, III a IV, IST, W-J, S-B, Raven. Překryv mezi testy inteligence a raného vývoje. Přístupy k interpretaci komplexních inteligenčních testů (WAIS). Cross-battery approach (XBA).
 • 5. Diagnostika osobnosti
 • Dotazníky a posuzovací škály. Principy konstrukce, oblasti použití, způsoby interpretace. Výkonové testy osobnosti - Stroop, zrcadlové kreslení. Velké dotazníkové metody – MMPI, NEO, Mikšíkovy dotazníky, ICL, FIRO-B, Eysenckovy dotazníky, 16PF, MCMI a IPDE, PSSI, BIP, LMI, MBTI a GPOP. Sebeposuzovací stupnice jako SCL-90, BDI a speciální škály jako CTI, DŽS, KSAT, SVF-78, DDF, DVP(SDS), B-I-T.
 • 6. Projektivní metody
 • Verbální, grafické a manipulační metody. Asociační experiment. ROR a TAT v různých interpretačních systémech. Kresba postav(y), TBSD, FAST. Z historické perspektivy P-F test, Hand test, Szondi, Lüscher.
Literatura
  povinná literatura
 • HOGAN, Thomas P. Psychological testing : a practical introduction. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. xxi, 674. ISBN 9781118554128. info
 • GROTH-MARNAT, Gary a A. Jordan WRIGHT. Handbook of psychological assessment. Sixth edition. Hoboken: Wiley, 2016. xii, 911. ISBN 9781118960646. info
 • ZUCKERMAN, Edward L. Clinician's thesaurus : the guide to conducting interviews and writing psychological reports. 7th ed. New York: Guilford Press, 2010. xviii, 395. ISBN 9781606238745. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých. Edited by Mojmír Svoboda. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 487 stran. ISBN 9788026203636. info
 • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostatná práce.
Metody hodnocení
Kurz je realizován formou přednášek a seminářů. V seminářích studenti získají praktické zkušenosti a dovednosti s administrací a vyhodnocením vybraných psychodiagnostických metod. Na některé semionáře je úkolem studentů vypracovat krátký position paper k zadanému čtení.

Zpráva z vyšetření. V průběhu semestru studenti provedou diagnostické vyšetření a zpracují nález z tohoto vyšetření. Práce bude v rámci ústní obhajoby ohodnocena 0 až 25 body, přičemž při bodovém zisku 10 a méně bodů bude práce vrácena k přepracování. Bez ústní obhajoby nezíská práce žádné body. Přepracované práce mohou získat maximálně 15 bodů.

Zkouška. Kurz je ukončen písemnou zkouškou. Maximální počet bodů za zkoušku je 35.

Závěrečné hodnocení. Při maximálním počtu bodů 60 (35 + 25) jsou intervaly pro hodnocení následující: A: 60-55, B: 54-50, C: 49-45, D: 44-40, E: 39-35, F: 34 a méně bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Preferovaným komunikačním kanálem pro osobní komunikaci týkající se kurzu je email. Používejte prosím „PSYn4020“ v předmětu svých emailů. Urychlíte tím jejich vyřízení.

V rámci účasti kurzu mohou být studenti požádáni o účast na výzkumech jak pro zlepšení kvality kurzu samotného, tak i pro další účely spojené s výzkumným zaměřením katedry. Účast v těchto výzkumech je ryze dobrovolná a nemá vliv na úspěšné ukončení kurzu či získané hodnocení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/PSYn4020