SOC403 Teoretická sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
1/1. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alica Rétiová (cvičící)
Mgr. Zdeněk Staszek (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 17:00–18:30 P52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Teoretická sociologie je koncipován jako metodologický. Studium a společná reflexe původních sociologických textů má především za cíl kultivovat sociologickou představivost a základní schopnosti pro disciplinovanou práci s analytickými koncepty, sociologickými výkladovými strategiemi a interpretačními postupy, tj. schopnost porozumět významům analytických konceptů v konkrétním teoretickém kon-textu, citlivost k jejich variabilitě, schopnost adekvátně je používat pro porozumění a analýzu konkrétní empirické skutečnosti. Svou povahou se tak předmět vrací ke klasické sociologické tradici, kdy přední autoři (Durkheim, Simmel, Pareto, Weber aj.) chápali pojmovou práci a interpretační kompetence jako stěžejní metodologický základ disciplíny. Volba projednávaných autorů a konceptů je vzhledem k rozsahu kursu nutně omezená. Naším cílem bude osvojit si schopnost kritické samostatné práce s analytickými pojmy obecně. Předmět lze tedy třeba chápat spíše jako metodologickou podporu pro konkrétní sociologickou práci (třeba pro psaní diplomové práce), než-li například jako systematickou přípravu na Státní závěrečnou zkoušku. Nicméně součástí povinností studujících je samostatně nastudovat dva základní texty k SZZ – Turner (2009) a Wagner (1994) – ke kterým se budeme v průběhu kursu vracet. Dalšími texty předepsanými jako povinná literatura pro společnou část nově koncipované Státní závěrečné zkoušky jsou například Weberova Protestantská etika a Distinction od Pierra Bourdieu.
Osnova
  • BLOK I: Teorie jako metoda – úvod 1. seminář 20.2.2012 18.00 - 20.30 Úvod do kursu: Co je sociologická teorie? četba: Joas, Hans., and Wolfganf. Knöbl. 2009. Social theory. (str.1-19) Sztompka, Piotr. 2004. „Shaping Sociological Imagination: The Importance of Theory.” (str. 254-267) Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str 1-14, 60-76, 281-295) 2. seminář 5. 3. 2012 18.00 - 20.30 Stará a nová pravidla sociologické metody četba: Durkheim, Émile. 1982. The Rules of Sociological Method. (Chapter 5) Giddens, Anthony. 1994. New Rules of Sociological Method. (Introduction, Conclusion) Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str. 19-55, 83-102) BLOK II: Nové trendy v sociologii (s Durkheimem proti Durkheimovi) 3. seminář 12. 3. 2012 18.00 - 20.30 Analytické zvěcnění sociálního světa: je možná sociologie jako věda? četba: Latour, Bruno. 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. (str. 1-42, 141-156, 159-164, 247-262) Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str. 141-155, 179-194, 451-467) 4. seminář 19. 3. 2012 18.00 - 20.30 Kulturní sociologie jako analýza významu a performativity četba: Alexander, Jeffrey C. & Smith, Philip. 2003. „The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics“. Alexander, Jeffrey C. 2006. „Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy.” Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str. 378-389, 199-215, 300-314.) 5. seminář 26. 3. 2012 18.00 - 20.30 0bjektivizace kolektivit (věřit znamená vidět) Individuální prezentace: Taylor, Charles. 2001. Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia. četba: Brubaker, Rogers & Loveman, Mara & Stamatov, Peter. 2004. “Ethnicity as Cognition.” Brubaker, Rogers & Cooper, Frederick. 2000. „Beyond Identity“. Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str. 159-175 a 218-232.) Průběžný individuální úkol (1): Samostatně se seznámit s konceptem „imaginárního společenství“ („imagined community“): kdo s tímto konceptem přišel, co znamená (označuje), jaké jsou příklady imaginárních společenství? Písemně zpracovaný úkol uložit do „Odevzdávárny“ předmětu v ISu do 26. 3. 2012, 12:00. 2. 4. 2012 Týden pro samostudium (výuka neprobíhá) Individuální úkol: Během čtecího týdne se studující seznámí s následujícím textem: Wagner, Peter. 1994. A Sociology of Modernity. Sledujte v textu následující tematické linie: Koncept modernizace: vznik modernity a její vývoj (3 stádia) Proměny v sociologické konceptualizaci modernity Dialektika emancipace a disciplinace v moderní době Proměny v povaze a formách utváření velkých kolektivit (národy, etnicity, atd.) Formování a proměny sociálních tříd a třídního konfliktu Proměny způsobů utváření sociálních identit Vyučující doporučuje využít možností diskusního fóra. BLOK III: Sociologie modernity a modernizace 6. seminář 4. 2012 18.00 - 20.30 Kritická sociologie modernity: sociální konstrukce a sociologická rekonstrukce Individuální prezentace: Boltanski, Luc & Chiapello, Eve. 2005. The New Spirit of Capitalism. (vybrané kapitoly) Četba: Wagner, Peter. 1994. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. (viz čtecí týden) Marx, Karl: „Zbožní fetišismus a jeho tajemství“. (str. 88-101) Weber, Max: „Protestantská etika a duch kapitalismu“. Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str: 124-139, 260-278, 321-338, 360-371, 391-425.) 7. seminář 30. 4. 2012 18.00 - 20.30 Systémová diferenciace a sociální inkluze Individuální prezentace: Marx, Karl. 1956. „K židovské otázce.“ četba: Parsons, Talcott. 1971. The System of Modern Societies. (vybrané kapitoly) Alexander, Jeffrey C. 2006. „Ústřední solidarita, etnická okrajová skupina a sociální diferenciace.“ Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str. 106-123, 533-550.) Průběžný individuální úkol (2): Samostatně se seznámit s konceptem „odcizení“ („alienation“): kdo s tímto konceptem přišel, co znamená (označuje), jaké jsou příklady odcizení? Písemně zpracovaný úkol uložit do „Odevzdávárny“ předmětu v ISu do 30. 4. 2012, 12:00. 8. seminář 14. 5. 2012 18.00 - 20.30 Kolektivizace subjektivit a povaha objektivity sociologického bádání Individuální prezentace: Weber, Max. 1998. „’Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“ a „Věda jako povolání“. (str. 7-63, 109-134) četba: Foucault, Michel. 1999. Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. (str. 9-153) Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. (str. xi-xiv, 1-7, 99-175) Turner, Bryan. 2009. New Blackwell Companion to Social Theory. (str. 83-102, 513-529, 551-563, 477-492.) Závěrečné zhodnocení kursu.
Literatura
    povinná literatura
  • The new Blackwell companion to social theory. Edited by Bryan S. Turner. Malden, MA, USA: Wiley-Blackwell, 2009. xvii, 618. ISBN 9781405169004. info
  • ALEXANDER, Jeffrey C. The meanings of social life : a cultural sociology. New York: Oxford University Press, 2003. 296 p. ISBN 9780195306408. info
  • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění : La volonté de savoir : historie de la sexualité. I (Orig.) : Vůle k vědění : dějiny sexuality. I (Variant.). [v Praze]: Herrmann & synové, 1999. 189 s. info
  • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
  • BOURDIEU, Pierre. Distinction : a social critique of the judgement of taste. 1st pub. London: Routledge, 1996. xiv, 613. ISBN 0415045460. info
  • WAGNER, Peter. A sociology of modernity : liberty and discipline. New York: Routledge, 1994. xv, 267. ISBN 0415081866. info
  • PARSONS, Talcott. The system of modern societies. New Jersey: Prentice-Hall,Inc.,Englewood Cliffs, 1971. 152 s. ISBN 0-13-881540-1. info
Výukové metody
Předmět je veden v kombinaci přednášky a semináře. Studujícím je předepsána ke každému tématu/semináři extenzivní povinná četba, jež kombinuje původní teoretické sociologické texty a souhrnná pojednání o probíraných autorech/paradigmatech. Ke každému předepsanému textu si studující připravují tzv. position papers, na jejichž základě je v seminární části vedena diskuse.
Metody hodnocení
seminární kurs (2 hodiny týdně) zakončení kursu: závěrečný test průběžné úkoly: pravidelná písemná příprava na semináře („position papers“), indivicuální prezentace, individuální domácí úkol, průběžné testy, závěrečný test
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2012/SOC403/
Podrobný sylabus najdete v studijních materiálech předmetu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: závěrečný esej
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.