EN

FSS:SOC560 Sociologický výzkum - Informace o předmětu

SOC560 Sociologický výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 U33
Předpoklady
! NOWANY ( SOC660 Sociologický výzkum , SOC663 Sociologický výzkum kvali , SOC572 Etnografie a rozumějící rozhov )&&! SOC660 Sociologický výzkum &&! SOC572 Etnografie a rozumějící rozhov
Jde o povinný předmět (kredity A), který je určen pro studující magisterského studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Předmět je vyučován v několika seminárních skupinách. Žádáte-li o výjimku k registraci kurzu NEZAPOMEŇTE uvést, do které seminární skupiny se hlásíte. Jarní semestr - seminární skupina 01 - Sociologický výzkum: kvantitativní (T. Katrňák), Jarní semestr - sem. skupina 02 - Sociologický výzkum: kvalitativní ( doc. Nedbálková)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Předmět je vypisován pouze pro studující nižších Imatr. ročníků než 2017/18
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětu SOC560 sociologický výzkum je průvodcem tvorbou/designem a realizací sociologického výzkumu. Cílem je poučit studující o obecné struktuře kvantitativního a kvalitativního sociologického výzkumu a o základních pravidlech myšlení v empirickém výzkumu a jeho ontologických a epistemologických východiscích. Rozšiřuje znalosti z bakalářského programu, co se týče logiky a základních principů i charakteristik jednotlivých etap/fází sociologického výzkumu od volby tématu a předmětu výzkumu přes výběr z možných výzkumných strategií a přes formulaci tomuto výběru relevantních výzkumných otázek a přes výběr výzkumného souboru a výzkumných jednotek až po identifikaci dat/faktů shromažďovaných pro odpovědi na výzkumné otázky a po výběr metod jejich shromažďování a analýzy. Významným cílem předmětu je také zasvětit studující do jednotlivých výzkumných (pruřezových i longitudinálních) strategií, do způsobu výběru relevantních technik analýzy empirických dat a do způsobu jak smysluplně výsledky analýzy těchto dat prezentovat.
Osnova
  • 1. Ontologická a epistemologická východiska. Umění intelektuální práce; 2. Formulace tématu výzkumu. Sociologický výzkum a společnost; 3. Určení zkoumaného souboru a sampling jednotek; 4. Kvantitativní versus kvalitativní výzkum a jejich charakteristiky; 5. Koncepty a konceptualizace v kvantitativním a kvalitativním výzkumu; 6. Teorie, schémata, modely v sociologickém výzkumu; 7. Strategie sociologického výzkumu a faktory ovlivňující jejich volbu; 8. Výzkumné otázky a data k jejich zodpovězení; 9. Etnografický výzkum a zúčastněné pozorování; 10. Kvalitativní rozhovor a focus group; 11. Sociologický výzkum a etika; 12. Kritéria hodnocení výzkumu a otázky generalizace jeho výsledků.
Výukové metody
Jde o kombinaci přednášek, seminárních diskusí a samostatné práce. Jednotlivé výzkumné strategie, ale i způsob prezentace jejich výsledků, jsou demonstrovány v povinné četbě statí referujících o empirických výzkumech, založených na jejich použití. POZOR: Literaturu ke každé lekci je třeba načíst s předstihem (nejpozději týden před jejím datem), aby mohla být na semináři předmětem diskuse!
Metody hodnocení
Hodnocení je průběžné, bez závěrečné zkoušky a je možné jen při splněné všech zadaných úkolů (preliminary proposal, dílčí analýza dat a reference o jejich výsledcích, prezentace, obsahová analýza vybraných časopisů – týmová práce), které jsou bodovány. Hodnocení celkového dosaženého počtu bodů je následující: A (výborně) = 100-94 bodů; B (výborně mínus) = 93-88 bodů; C (velmi dobře) = 87-81 bodů; D (velmi dobře mínus) = 80-74 bodů; E (dobře) = 65-73 bodů; F (neprospěl/a) = méně než 65% bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vypisován pouze pro studující nižších Imatr. ročníků než 2017/18.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SOC560