SOCb1007 Metody výzkumu v sociologii

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (pomocník)
Mgr. Lucie Drdová (pomocník)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( SOC107 Metody výzkumu v sociologii ) && ! SOC107 Metody výzkumu v sociologii
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course will give its students the knowledge about the process of sociological research and thus will enable them to carry out their own one.
In the first part, it focuses on the standardized way of quantitative measurement of complex social phenomena (e.g. anomie, value systems, political participation, social capital, social cohesion).
In the second part, basic descriptions of unobtrusive quantitative methods are provided and qualitative research methods are introduced.
At the end of this course, the students will become sophisticated experts on sociological research methods and they will be able to reflect relevance of sociological statements from the methodological point of view. They will, therefore, be able to conduct social research by themselves using variety of research methods, especially quantitative ones.
Qualitative research methods are only briefly introduced in this course. The students will find much deeper introduction to them in a special course on qualitative methods during their MA studies.
Výstupy z učení
The course will give its students the knowledge about the process of sociological research and thus will enable them to carry out their own one.At the end of this course, the students will become sophisticated experts on sociological research methods and they will be able to reflect relevance of sociological statements from the methodological point of view. They will, therefore, be able to conduct social research by themselves using variety of research methods, especially quantitative ones.
Osnova
 • Témata kursu: (Podrobný sylabus a seznam požadované četby jakož i další informace jsou v interaktivní osnově k předmětu SOC107 v IS) 1. Sofistikovaný dotazník I (Měření postojů, významů a hodnotových preferencí
 • 2. Sofistikovaný dotazník II. (Škála postmaterialismu, škála názorového vůdcovství, Schwartzovy hodnotové portréty)
 • 3. Sofistikovaný dotazník III (Jak měřit sociální třídu – subjektivně a objektivně, měření prestiže povolání; ISCO, SIOPS, ISEI; jak měřit politickou orientaci).
 • 4. Sofistikovaný dotazník IV (Měření sociálního kapitálu; sociometrie; sémantický diferenciál; návratnost ve výběrových šetřeních)
 • 5. Jak pozorovat sociální svět v jeho přirozenosti: základy kvalitativního výzkumu (field research)
 • 6. Nevtíravé techniky sociologického výzkumu I: analýza dokumentů, obsahová analýza.
 • 7. Nevtíravé techniky sociologického výzkumu II: statistiky jako zdroj informací pro sociologickou analýzu. Sekundární analýza;
 • 8. Mezinárodní komparativní výzkum; sociologický výzkum a internetové zdroje.
 • 9. Hodnotící výzkum
 • 10. Etika a politika sociálního výzkumu a k čemu to všechno vlastně je?
 • 11. Výzkum, kdy N = 1 (zkoumání jednotlivého případu)
 • 12. Sociologická metodologie v kostce- shrnutí
Literatura
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • MERTENS, Donna M. Research and evaluation in education and psychology : integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005. xxiii, 507. ISBN 0761928057. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 stran. ISBN 8071841412. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. : i. info
 • Krech, D., Crutchfield, R. S., Ballachey, E. I.: Človek v spoločnosti. SAV, Bratislava 1968. Povaha a meranie postojov, str. 167-200
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. xiii, 312. ISBN 0803959400. info
Výukové metody
Výukové metody zahrnují jednak přednášky, dále skupinové diskuse nad zadanou domácí literaturou, týmové diskuse nad zadanou seminární prácí, sepsání týmové seminární práce, skupinové hodnocení výsledků seminární práce s důrazem na pozitivní a negativní ukázky ze seminárních prací.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen zkouškou. Ke zkoušce se může přihlásit ten, kdo splnil průběžné podmínky kurzu: (1) aktivní účast ve skupinovýách diskusích; (2) odevzdání týmové seminární práce a její pozitivní hodnocení (známky A-E). Ti, kdo získají hodnocení A nebo B, mají výsledek zkoušky zlepšen o jeden stupeň. Ti, kdo získají F, musejí seminární práci přepracovat. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Probíhá v PC učebně formou odpovědí na deset zadaných otázek.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.