SPPd0017 Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 2

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SPPd0016 Kvalitativní výzkum 1
Zápis kurzu vyžaduje úspěšné ukončení kurzu SPP016 Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kvalitativní strategie v současnosti nabízí velké množství výzkumných přístupů a metod, které se od sebe liší především rozdílnou teoretickou orientací. Výzkumníci mívají při kvalitativní strategii potíže se zdůvodněním volby konkrétních výzkumných metod a přístupů vzhledem ke zkoumanému tématu a poznávacímu problému. Cílem studijního předmětu je umožnit studentům na základě pochopení různých teoretických orientací kvalitativního výzkumu a na základě definování výzkumného problému procvičení v logickém a teoretickém zdůvodnění volby konkrétní výzkumné metodiky disertační práce.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování kurzu schopen/schopna navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu nebo metody kvalitativního výzkumu společenského fenoménu, tématu či problému.
Osnova
 • 1. Vztahy mezi kvantitativní a kvalitativní strategií ve výzkumné praxi. Příklady napětí a spojení obou strategií v praxi: Dvou- -fázový design, Dominantní a méně dominantní design, Smíšený design.
 • 2. Vybrané oblasti a témata sociální práce a veřejné politiky pro uplatnění kvalitativního výzkumného designu:
 • - etnografie cílových skupin a komunit;
 • - symbolické interakce a organizační procesy;
 • - složité systémy s významovou mnohoznačností (Grouded Theory);
 • - případové studie;
 • - fenomenologické studie každodenních praktik a postojů;
 • - participační výzkum a demokratické hodnocení intervencí
 • 3. Vybrané metody kvalitativního výzkumu a jejich použití při tvorbě teorií:
 • - studium komplexity pomocí "grounded theory";
 • - studium vnitřní dynamiky "focus group";
 • - testování předběžných modelů pomocí "case study";
 • - konverzační rozhovor a hloubková analýza
 • 4. Techniky konverzačního rozhovoru a jeho analýzy
 • 5. Techniky hermeneutické interpretace organizačních a politických dokumentů
 • 6. Techniky kritické diskurzivní analýzy
 • 7. Techniky generování "grouded theory" pomocí kódovacích procesů
 • 8. Zpracování seminárního projektu návrhu kvalitativní výzkumné metodiky pro disertační práci. Návrh bude mít následující strukturu:
 • - formulace výzkumného problému;
 • - teoretický nebo konceptuální základ pro formulaci problému;
 • - základní výzkumné otázky a jejich posouzení podle komponentů kvalitativního výzkumu - očekávaný konceptuální rozvoj (jaké druhy předběžných tvrzení mohou být výstupem výzkumu?);
 • - tvorba výběrového souboru a popis kontextu pro interpretaci dat;
 • - metody sběru dat a jejich analýzy;
 • - poznávací a etické limity použité metody.
Literatura
 • Glaser, B.G. (1992) Basics of grouded theory analysis. Mill Valley, CA, Sociological Press
 • Seale, C. (2004) Social Research Methods. A Reader. London, Routledge
 • Patton, M.Q. (2002) Qualitative research and Evaluation Methods.Thousand Oaks,CA, Sage
 • Lee, T.W. (2012) Using Qualitative Methods in Organizational Research. London, Sage
 • Creswell J.W. (1998) Qualitative Inquiry and research desugn. Thousand Oaks, CA, Sage
 • Kvale,S. (1996) Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA, Sage
Výukové metody
Teoretická příprava, individuální seminární práce, seminární diskuse, prezentace před kolegy
Metody hodnocení
seminarní projekt, ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPPd0017