SPRb7713 Sociální deviace pro SPSP

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Horová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Baláž, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je uvést studenty do problematiky těch sociálně deviantních jevů, se kterými je možné se setkat v oblasti sociální politiky a sociální práce. Studenti jsou seznámeni jednak se základními biologickými, psychologickými, sociologickými a kombinovanými teoriemi sociálních deviací a jednak s konkrétními sociálními skupinami a jednotlivci, kteří se vyznačují sociálně deviantním jednáním.
Výstupy z učení
Látka jednotlivých přednášek a seminářů studentům umožní: (1) citlivěji vnímat aktuálnost zkoumaných sociálně deviantních skupin a jednotlivců a zjišťovat a reflektovat míru závažnosti jejich výskytu; (2) identifikovat státní a nestátní organizace intervenující do těchto cílových skupin, a (3) propojit nabité teoretické znalosti s vlastními schopnostmi a zkušenostmi a být schopni analyzovat existenci a příčiny reálně existujících sociálně deviantních jevů v oblasti sociální politika a sociální práce a mít povědomí o existujících intervencích vůči těmto sociálním skupinám a jednotlivcům.
Osnova
 • Uvedení do studia sociálně deviantních jevů
 • I. TEORIE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ Biologické a psychologické teorie sociálních deviací.
 • Sociologické teorie sociálních deviací I, - Chicagská škola: teorie sociální ekologie a sociální dezorganizace
 • Sociologické teorie sociálních deviací II, - Strukturní funkcionalismus: Anomie a teorie napětí. Teorie sociální kontroly.
 • Sociologické teorie sociálních deviací III, - Sociální učení: teorie diferencované asociace, techniky neutralizace. Symbolický interakcionismus: Etiketizační teorie.
 • Sociologické teorie sociálních deviací IV, - Feministická a kriminologická perspektiva: kritická, a vývojová kriminologie a kriminologie životního cyklu.
 • Integrované teorie sociálních deviací: Integrovaná teoretická perspektiva delikventního chování, interakční teorie delikvence a teorie rovnovážné kontroly.
 • II. DEVIANTNÍ CHOVÁNÍ VYBRANÝCH JEDNOTLIVCŮ A SKUPIN Osoby s vybranými duševními poruchami a poruchami chování a jejich jednání#10. Sociální
 • Sociální skupiny a jednotlivci se sebevražedným myšlením a jednáním
 • Narkomani, alkoholici a jinak látkově i nelátkově závislé osoby či skupiny osob a jejich jednání
 • Pachatelé a oběti mravnostní kriminality a souvisejících trestných činů a jejich jednání (příklady sexuálního a komerčního sexuálního zneužívání)
 • Pachatelé kriminálních (delikventních) trestných činů a jejich jednání
 • Bezdomovci a problematika bezdomovství.
Literatura
  povinná literatura
 • Social deviance : readings in theory and research. Edited by Henry N. Pontell. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2002. xi, 485. ISBN 0130407747. info
 • MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : (přehled sociologických teorií). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 8024602792. info
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 150 s. ISBN 80-7178-432-X. info
 • TITTLE, Charles R. a Raymond PATERNOSTER. Social deviance and crime : an organizational and theoretical approach. Los Angeles: Roxbury publishing company, 2000. xxiii, 727. ISBN 189148737X. info
 • KOMENDA, Antonín. Sociální deviace : historická východiska a základní teoretické přístupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 8024400197. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma :notes on the management of spoiled identity. London: Penguin Books, 1968. 173 s. ISBN 0-14-012475-6. info
  neurčeno
 • CULLEN, Francis T. a Robert AGNEW. Criminological theory :past to present : essential readings. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury publishing company, 2003. viii, 542. ISBN 1-891487-55-8. info
 • KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2 :mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 343 s. ISBN 80-86734-05-6. info
 • KOUTEK, Jiří a Jana KOCOURKOVÁ. Sebevražedné chování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 127 s. ISBN 8071787329. info
 • OBADALOVÁ, Miroslava. Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. 32, iii s. info
 • LABÁTH, Vladimír a Alena AMBRÓZOVÁ. Riziková mládež :možnosti potenciálnych zmien. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 157 s. ISBN 80-85850-66-4. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • Bezdomovství - extrémní vyloučení. Edited by Vlastimila Hradecká - Ilja Hradecký. [1. vyd.]. Praha: NADĚJE, 1996. 107 s. ISBN 80-902292-0-4. info
 • TÄUBNER, Vladimír. Nejstřeženější tajemství - sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Trizonia, 1996. 116 s. ISBN 80-85573-72-5. info
 • KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 114 s. ISBN 80-7187-022-6. info
 • NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat [Nešpor, 1992]. Praha: Sportpropag, 1992. 144 s. info
 • SKÁLA, Jaroslav. Alkohol a jiné (psychotropní) drogy : abuzus a závislost : Zásady léčby glukortikoidy (Přít.). Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1986. 90 s. : il. info
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu. K úspěšnému absolvování předmětu je nezbytné úspěšně zvládnout průběžný písemný test v polovině semestru a vypracovat písemnou práci (esej), jejímž cílem je procvičit a prověřit schopnost aplikovat vybranou teorii sociální deviace na konkrétní sociální skupině či kategorii jednotlivců s rizikovým jednáním, pracovat s dostupnou relevantní literaturou a dodržovat všechny obsahové i formální náležitosti vědeckého textu. Závěrečná zkouška je písemná, k jejímu výsledku se připočte bodové hodnocení seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SPRb7713