SPRn8815 Metody v sociální práci - makro

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na teoretické vymezení a metodické pojetí makro-praxe v sociální práci. Je prezentováno administrativní a participativní pojetí provedení změny sociálního prostředí komunity. Podrobněji jsou metody makro-praxe příblíženy na příkladu komunitní péče a metody komunitního plánování sociálních služeb. Podrobněji jsou také pojednány možné přístupy ke zjišťování potřeb různých cílových skupin. V rámci předmětu studenti samostatně promyslí vypracování vlastního návrhu metodky přizpůsobení služeb potřebám vybrané cílové populace. Po ukončení tohoto předmětu by student měl být schopen: interpretovat teoretický kontext makro-praxe v sociální práci; vysvětlit roli sociálního pracovníka v makro-praxi; aplikovat principy participativního přístupu ke změne sociálního prostředí komunity; posoudit potřeby komunity; ovládat metody posuzování potřeb vybraných cílových skupin populace; využít metodu komunitního plánování pro vytváření koncepcí sociálních služeb v lokalitě; řídit proces komunitního plánování; zhodnotit efekty komunitního plánování sociálních služeb.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto předmětu by student měl být schopen: - interpretovat teoretický kontext makro-praxe v sociální práci; - vysvětlit roli sociálního pracovníka v makro-praxi; - aplikovat principy participativního přístupu ke změne sociálního prostředí komunity; - posoudit potřeby komunity; - porozumět metodám posuzování potřeb vybraných cílových skupin populace; - využít metodu komunitního plánování pro vytváření koncepcí sociálních služeb v lokalitě; - řídit proces komunitního plánování; - zhodnotit efekty komunitního plánování sociálních služeb.
Osnova
 • Makro-praxe a změny sociálního prostředí členů komunity
 • Úloha sociální práce v komplexu osobních sociálních služeb
 • Makro-praxe ve vývoji sociální práce
 • Metodika makro-praxe: administrativní a participativní přístup
 • Metodika makro-praxe: úkoly komunitního pracovníka z hlediska makro-praxe
 • Komunitní plánování z hlediska tvorby programu a managementu případu
 • Metodika procesu adaptace poskytovaných služeb
 • Vymezení problému, cílové populace a účastníků změmy
 • Evaluace poskytovaných služeb a identifikace potřeb
 • Stanovení cílů a koncipování programu
 • Implementace programu a plánování individuální péče
 • Zpětná vazba: monitoring
Literatura
  povinná literatura
 • KUBALČÍKOVÁ, K.: Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca 1/2009, str. 85-96.
 • O´Sullivan (2011) Decision Making in Social Work. New York Palgrave, pp 5-10, 43-50.
 • REPKOVÁ, K.: Participatívny prístup v sociálnej práci – ambiciózny projekt slovenskej sociálnem administratívy. Sociální práce/Sociálna práca 3/2009, str. 114-123.
 • Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb. 2004. MPSV ČR, Praha
 • Netting, F.E., Kettner, M.P., McMurtry, S. 1993. Social Work Macro Pracitce. Longman.New York, London.
 • Musil, Libor. 2003. Ráda bych Vám pomohla, ale...Dilemata práce s klienty v organizacích. Marek Zeman, Brno.
 • Fellin, P. 1995. The Community and the Social Worker. F.E. Peacock Publisher, Itasca.
 • Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • Matoušek, Oldřích a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Portál, Praha.
 • Gojová, A. (2014) Participativní akční výzkum. In Baum, D., Gojová A. eds. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava, Ostravská univerzita, pp. 203-215.
 • KUBALČÍKOVÁ, K.: Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze? O respektování principů jedné z metod sociální práce v praxi. Sociální práce/Sociálna práca 3/2010.
 • HARDINA, Donna. Analytical skills for community organization practice. New York: Columbia University Press, 2002. xii, 390. ISBN 0231121806. info
 • Strategies of community intervention. Edited by Jack Rothman - John L. Erlich - John E. Tropman. 6th ed. Itasca: F.E. Peacock Publishers, 2001. xiv, 497. ISBN 0875814360. info
 • MCDONALD, Ann. Understanding community care :a guide for social workers. Basingstoke: Palgrave, 1999. xiii, 265. ISBN 0-333-67592-4. info
  doporučená literatura
 • Obce, města, regiony a sociální služby. 1997. Socioklub, Praha.
 • POWELL, Fred. The politics of social work. 1st pub. London: SAGE Publications, 2001. 186 s. ISBN 0761964126. info
 • BALDWIN, Mark W. Care management and community care : social work discretion and the construction of policy. Aldershot: Ashgate, 2000. ix, 196. ISBN 075461283X. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, četba, diskuse na hodině, individuální projekt.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: závěrečný písemný test, hodnocení individuálního projektu. Závěrečný test sestává z 5 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je nezbytné dosáhnout alespoň 60 bodů, tj. 60% úspěšnost. Finální hodnocení vychází z výsledků testu a hodnocení individuálního projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SPRn8815