VPLb1161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/12. 100 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL161 Praxe pro rozvoj lids. zdrojů && ! NOWANY ( VPL161 Praxe pro rozvoj lids. zdrojů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - Zprostředkovat motivovaným a talentovaným studentům praktické zkušenosti v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizací.
- Poskytnout studentům zpětnou vazbu v rámci získávání prvních praktických pracovních zkušeností na odborných profesních pozicích. Skupinové workshopy a individuální konzultace poskytují možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých workshopů je především reflexe podmínek výkonu personální práce, rozbor příkladů z praxe a trénování základních schopností a dovedností pro výkon personální/manažerské práce.
- Poskytnout zaměstnavatelským organizacím prostor pro rozvoj a praktickou přípravu vybraných studentů pro jejich budoucí kariéry v rámci daných organizacích.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- aplikovat doposud získané teoretické poznatky z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů v praktických situacích v organizacích
- identifikovat a analyzovat podmínky výkonu personální práce a praktické problémy současné praxe rozvoje a řízení lidských zdrojů v organizacích, a kriticky je reflektovat s ohledem na jejich teoretické vysvětlení
- orientovat se v manažerských rolích a úlohách personálních útvarů v organizacích, reflektovat je a v budoucnu je zvládnout
- prezentovat a argumentovat své návrhy, přijímat a dávat zpětnou vazbu
Osnova
 • 1) Výběr organizace
 • 2) Uzavření smlouvy
 • 3) Výkon praxe
 • 4) Aktivní účast na seminářích
 • 5) Zpracování pracovních listů
 • 6) Odevzdání výkazu a hodnocení od školitele
 • Harmonogram seminářů:
 • 1) Úvodní informace k průběhu kurzu a praxe, projednání rozmístění studentů v organizacích a případných problémů s podepisováním Smlouvy o spolupráci a Protokolu o přijetí studenta na praxi.
 • 2) Seminář na téma: Úloha personálního útvaru v organizaci
 • 3) Seminář na téma: Benefity v organizaci
 • 4) Seminář na téma: Konflikt v organizaci a jeho řešení
 • 5) Seminář na téma: Nábor a výběr zaměstnanců
 • 6) Seminář na téma: Vzdělávání a rozvoj
 • 7) Prezentace pracovních listů
Literatura
  doporučená literatura
 • JONES, G.R. 1988/2013. Organizational Theory, Design and Change. Harlow: Pearson Education Limited. 7th Edition.
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé :strategie a praxe výběrového řízení. 1. vyd. Brno: MotivPress, 2007. 376 s. ISBN 978-80-254-0698-4. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • ARMSTRONG, Michael Stuart. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Výukové metody
skupinové a individuální konzultace;
100 hodin přímé praxe v pracovních organizacích;
reflexe a analýza zkušeností z praxe ve formě pracovních listů a jejich prezentace;
hraní her a scének vyvinutých za účelem tréninku základních dovedností a schopností pro HRM pozice
Metody hodnocení
výkaz o vykonané praxi,
přijetí pracovních listů na témata skupinových setkání,
slovní hodnocení výkonu studentů na praxi ze strany školitelů v organizaci
Informace učitele


Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.