VPLn4511 Výzkumný seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu. 8 kr. 2 původní kredity. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (cvičící)
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 U53
Předpoklady
! VPL511 Výzkumný seminář && ! NOWANY ( VPL511 Výzkumný seminář ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet u studentů metodologickou vybavenost, schopnost její aplikace a schopnost samostatné i týmové výzkumné v oblasti aplikovaného sociálního výzkumu v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Kurz akcentuje souvislost mezi teoretickým uchopením tématu výzkumu, volbou metodologie, a její aplikací, a konečně i schopností prezentace výsledků.
Výstupy z učení
Výstupy z učení po absolvování předmětu je student - schopen aplikovat obecné poznatky v empirickém výzkumu - schopen identifikovat dílčí výzkumný úkol v širším výzkumu - schopen cíleného empirického výzkum - schopen formulvat zjištění - schopen formulovat doporučení pro praxi
Osnova
  • Semináře: Studenti se zapisují na výzkumná témata řešená brněnským pracovištěm VÚPSV ČR. Na prvním - společném - semináři jsou uvedeni do výzkumné problematiky VÚPSV a s ohledem na jejich zaměření je zpřesněna volba výzkumného tématu. Současně je jim doporučena literatura k teoretickému a metodologickému zvládnutí tématu. *Na druhém semináři jsou vedoucími jednotlivých výzkumných projektů uvedeni do účelu, cíle, souvislostí, metodologie a problémů výzkumného tématu a je vymezen dílčí výzkumný úkol a objasněny jeho souvislosti ve výzkumném projektu. *Na třetím semináři studenti předkládají vlastní rozpracování plánu pracovního postupu na dílčím úkolu a konzultují s vedoucím projektu. *Další semináře jsou využity ke konzultaci výzkumného postupu a dílčích výsledků, jejich konfrontaci s výsledky dosaženými dalšími pracovníky výzkumného týmu. V dvou závěrečných závěrečných seminářích studenti prezentují výsledky svého výzkumu a obhajují svůj postup a dosažené výsledky. * Předpokládá se 16 hodin seminářů v průběhu řešení projektu. *Po definitivním schválení návrhu zpracování dílčího výzkumného úkolu studenti zpracují samostatně přidělený dílčí výzkumný úkol, například rešerše k danému tématu a jejich zhodnocení, příprava výzkumného nástroje (dotazníku, šetření, rozhovorů), obtížnější terénní sběr dat, vyhodnocení a zpracování statistických dat či šetření atp. Zpracují pak v závěru kurzu dílčí výzkumnou zprávu, jež zahrnuje: cíl a praktický význam výzkumu, teoretická východiska a koncepty, souvislost dílčího úkolu s celkovým úkolem, pracovní postup a jeho zdůvodnění, prezentaci výsledků, zhodnocení výsledků a doporučení pro praxi. Předpokládá se samostatná práce v rozsahu cca 100 hodin, dílčí zpráva cca 20-30 stran a přílohy.
Literatura
  • individuálně doporučená podle tématu výzkumu
Výukové metody
Individuální konzultace. Literatura podle tématu výzkumu a metodologická literatura k aplikovanému výzkumu je doporučena s ohledem na volbu tématu vedoucími projektů a garantem semináře v rozsahu do 500 stran.
Metody hodnocení
Podmínky zápočtu: přijatá zpráva o dílčím výzkumném úkolu (splněný úkol).
Informace učitele
PŘEHLED VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ PRO VYZKUMNÝ SEMINÁŘ *Problematika nezaměstnanosti, vztah sociálního zabezpečení a trhu práce *Hodnocení aktivních opatření politiky na trhu práce *Celkové směřování sociální politiky (komparace systémů v perspektivě EU) *Rodinná (a populační) politika *Stárnutí společnosti a sociální politika *Sociální služby, kultura služeb sociální práce *Postavení etnických menšin a politiky na podporu jejich sociální intergrace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Po konzultacích na brněnském pracovišti Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí bude zpracován individuální výzkumný úkol.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/VPLn4511