ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 Studio 527
Předpoklady
Určeno pro studenty 2. a 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je cílen na osvojení reflexe etiky v situaci současné žurnalistiky na pozadí širšího pochopení zdrojů myšlení o morálce. Studenti a studentky se seznámí s krajinou etiky nejen jako filosofické disciplíny, ale i jako reflexe situace člověka v současné společnosti a nezbytného aspektu práce žurnalisty.
Nejde o dějiny disciplíny, jeho ústředním pojmem je rozumění - situaci novináře a jeho tvorby, jejím důsledkům a dopadům. Témata jsou na základě četby, diskuse a výkladu diskutována na praktických a aktuálních případech v tištěné žurnalistice i rozhlase a televizi. Seminární rozpravy jsou postaveny na společné četbě a interpretaci textů o etice ve vztahu ke konkrétní zkušenosti žurnalistiky.
Kurz je určen jak studentům a studentkám se zájmem o praktické uplatnění (žurnalistika), tak i výzkum (mediální studia). Jeho cílem je umožnit osvojit si praktický návyk mravní reflexe žurnalisty jako osoby vůbec, ale poskytnout i první vhled do morální filosofie a jejích významných otázek.
Osnova
 • Úvodní hodina
 • Média jako čtvrtá moc, watchdog funkce
 • Regulační a samoregulační normy
 • Svoboda slova a její hranice
 • Nestrannost jako regulativní idea
 • Soukromí a jednání novináře
 • Etnicita, migrace a uprchlictví
 • Presumpce neviny, oběť a viník
 • Škoda, újma, cenzura
 • Angažovanost novináře
Literatura
  povinná literatura
 • KIERAN, Matthew. Media ethics :a philosophical approach. 1st pub. Westport: Praeger, 1997. ix, 168 s. ISBN 0-275-96694-1. info
  doporučená literatura
 • Knowlton, S. R.: Moral Reasoning for Journalists. Cases and Commentatory. Praeger, westport, Connectitt London 1997.
 • PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2007. 135 s. ISBN 9788072982752. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 8020009175. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 304 s. ISBN 8004254144. info
 • ARISTOTELES. Etika Nikomachova [Jan Laichter, 1937]. V Praze: Jan Laichter, 1937. XXI, 305 s. info
Výukové metody
přednáška, seminář, diskuse, prezentace domácí práce (případové studie), seminární práce
Metody hodnocení
Docházka (povinná, absence max. 20%), aktivní účast v rozpravách (interpretace textů, domácí příprava), jedno seminární vystoupení s aktuálním etickým problémem ("aktualita"). Kurz je ukončen seminární prací.
Informace učitele
Studijní materiál k tématu migrace a uprchlictví byl podpořen grantem FRMU (MUNI/FR/1382/2015).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Tento předmět je určen studentům 2., anebo 3. ročníku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR202