EN

FSS:ZUR228 Public Relations - Informace o předmětu

ZUR228 Public Relations

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Fojtová (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR228/01: Čt 10:00–11:40 Studio 527, T. Fojtová
ZUR228/02: Čt 18:00–19:40 Studio 527, J. Tomandl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 48/50, pouze zareg.: 8/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/50
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy public relations (PR) v teoretické i praktické rovině. Vztahy s veřejností se jakožto svébytná komunikační disciplína rozvíjejí v různých oblastech společenského života - v byznysu, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Pomáhají propagovat ideje a zboží, ale také přispívají k nacházení společenského konsenzu. Kurz má v zásadě tři roviny. V první přináší studentům základní informace pro uplatnění v PR. V druhé rovině připravuje budoucí novináře na potýkání s PR profesionály v žurnalistické praxi. Třetí, nejširší perspektiva pomáhá studentům jakožto občanům vidět vliv PR na společenské procesy a politický život. Kurz vzniká ve spolupráci s praxí, studenti řeší konkrétní situace reálných klientů, mohou se posléze zapojit do činnosti studentské agentury PR Gang (www.prgang.com).
Osnova
 • 1) Public relations (PR) jako součást komunikačních studií a marketingového mixu. Definice oboru, jeho historie a rozvoj. Cíle a metody PR. Zájmové skupiny. Publicita, image, reputace, goodwill. Étos PR, potenciální společenská prospěšnost.
 • 2) Komunikační proces PR. Průzkum, plánování, komunikace, evaluace. Agenturní praxe. Klient, volba strategie, tvorba cen. Metody měření účinku.
 • 3) PR a moc. PR-izace politiky. Management zviditelňování. Negativní pohledy na roli PR. Vliv PR na zpravodajství. Parazitování, anebo symbióza?
 • 4) Oborová etika. Hranice a meze PR. Propaganda, manipulace, doublespeak, spin doctoring, astroturfing. Etické kodexy.
 • 5) Media relations I. Tisková zpráva. Tisková konference. Online press room. Jazyk a styl. Příklady.
 • 6) Media relations II. Praxe tiskového mluvčího. Práce s tématem a zpravodajskými hodnotami.
 • 7) Specifika PR v různých oblastech. Byznys, kultura, sport, správa a samospráva, neziskový sektor, ekologie.
 • 8) Krizová komunikace I. Královská disciplína PR. Pravidla, metody, strategie, taktické varianty.
 • 9) Krizová komunikace II. Krizový scénář, krizový tým. Případové studie z české a zahraniční praxe.
 • 10) Nemediální složky PR. Interní komunikace. Business-to-business. Public affairs. Community relations. Společenská zodpovědnost. Issues management. Publikace a copywriting. Eventy, veletrhy a výstavnictví.
 • 11) PR 2.0. Nové trendy. Využití webu, SEO, sociální sítě. Sociální marketing.
 • 12) PR hacking. Alternativní a levné cesty k publicitě.
 • 13) Rekapitulace a vyhodnocení praktických úkolů.
Literatura
  povinná literatura
 • HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. První vydání. 250 stran. ISBN 9788024750224. info
 • TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média : media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 296 s. ISBN 9788025134573. info
 • FTOREK, Jozef. Public relations a politika : kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. První vydání. Praha: Grada, 2010. 184 stran. ISBN 9788024733760. info
  doporučená literatura
 • TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství : vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2012. 151 s. ISBN 978-80-87500-28-6. URL info
 • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. info
 • L'ETANG, Jacquie. Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. Translated by Petr Antonín. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 338 s. ISBN 9788073675967. info
 • BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003. 147 s. ISBN 8072610961. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden, tvoří ji vždy teoretická přednáška doplněná v druhé části případoovými studiemi nebo praktickými cvičeními s přímým napojením na praxi.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na přednáškách (prezence nejméně 75 procent) a průběžná práce na zadávaných praktických úkolech. Každý student musí během semestru odevzdat dva úkoly různého charakteru, vždy v konkrétní spojitosti s praxí (například analýza komunikace konkrétního subjektu, návrh vhodných komunikačních kanálů, text tiskové zprávy, scénář tiskové konference, návrh krizové komunikace atd.). Termín odevzdání pro první vlnu úkolů: 31.3., pro druhou vlnu: 12.5.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR228