ZUR554a Komunikační strategie ČR o EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Sedláček (cvičící)
Mgr. Jana Ježková (pomocník)
Mgr. Jana Kyseľová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem blokového workshopu je detailně seznámit studenty s komunikačními strategiemi ČR o záležitostech Evropské unie. Účastníci si prostudují Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2013, kterou vydává česká vláda a pokusí se nalézt možnosti, jak tuto koncepci mediálně prezentovat. K naplnění cíle studentům mj. napomohou v učebních materiálech vložené ukázky z minulosti (texty, videa). Studenti se dále v rámci workshopu seznámí s pozicemi různých aktérů k této koncepci, konkrétně s pozicí zástupce Úřadu vlády, nevládní organizace, mediální sféry a PR sféry, kteří budou v rámci workshopu působit jako lektoři jednotlivých skupin. Na základě workshopu budou následně studenti pod vedením lektorů schopni identifikovat problématické body koncepce a vypracovat materiál obsahující vlastní návrhy na její vylepšení, případně zachování fungujících prvků. Tento materiál budou následně schopni prezentovat a konfrontovat s výstupy dalších skupin v rámci závěrečné diskuse.
Osnova
 • Jednorázový workshop se koná dne 7.11.2013 Workshopu předchází příprava studentů na základě zadané literatury. Program workshopu: 10:00 zahájení Lektoři se krátce představí studentům a nastíní svůj pohled na probíranou tematiku 10:30 studenti se rozdělí do skupin vedených lektory a bude probíhat práce ve skupinách 12:00 přestávka + samostatná práce studentských skupin nad výstupy workshopu 13:30 shromáždění všech studentů a lektorů k prezentaci výstupů a diskusi nad výstupy 14:30 - 15:00 zakončení akce
Literatura
  povinná literatura
 • Výroční zpráva Odboru informování o evropských záležitostech za rok 2012
 • Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2013
 • Informovanost o evropských záležitostech Výsledky výzkumu pro Úřad vlády ČR Listopad 2012
  doporučená literatura
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Zastavení správního řízení, Zas.Rady č. 10 - 2013/poř.č.16
 • Rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 9A 161/2012 - 38 - 52
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 5/2003 - 38
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Upozornění na porušení zákona, Zas.Rady č. 10 - 2013/poř.č.16
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Zasedání Rady č. 12 - 2012/poř.č.3
  neurčeno
 • Euroskop (https://www.euroskop.cz/)
 • Eurocentrum Brno (https://www.facebook.com/pages/Eurocentrum-Brno/114720761894089?ref=hl)
 • Česká televize: Zabíjačka veřejně pod pokutou, Události ČT, 17. 1. 2012, reportáž (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100117/obsah/186502-tradicni-ceska-zabijacka-je-v-ohrozeni/)
Výukové metody
Příprava na základě zadané četby, prezentace lektorů, workshop a skupinové cvičení pod vedením lektorů, příprava a prezentace výstupů workshopu, diskuse nad výstupy workshopu
Metody hodnocení
Zpracování podkladů z práce ve skupinách pro závěrečnou prezentaci, aktivní účast na skupinové práci pod vedením lektorů a na závěrečné diskusi
Informace učitele
Studenti jsou povinni zapsat se do jedné ze seminárních skupin pod vedením jednotlivých lektorů dle vlastní preference (studenti EVS se zapisují do skupin "Blahušiak", "Krutílek", studenti ZUR do skupin "Kvapilová", "Neubauer"). Před konáním workshopu si studenti prostudují povinnou, eventuálně doporučenou literaturu a rámcově se připraví na práci ve skupinách.

Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2013/ZUR554a