ZURb1222 Advanced technologies for journalists

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Filip Johánek (seminar tutor)
Bc. Petr Uhlíř (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 18:00–19:40 Střižna 531
Prerequisites (in Czech)
ZURb1116 Journalistic technological competence || ZUR367 Audio and video
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 8 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/8, only registered: 0/8
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Studentky a studenti si osvojí a rozšíří technické základy pro zaznamenávání a zpracování zvuku a videa. V rámci tohoto prakticky orientovaného kurzu se studenti naučí ovládat techniku pro pořízení audiovizuálního materiálu, volit vhodné přístroje, kombinovat je a eliminovat při natáčení faktory zhoršující kvalitu záznamu. Dále se seznámí se základy a pokročilými možnostmi editace a zpracování materiálu (volba formátu, ovládání softwaru, export apod.). Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili technické dovednosti pro práci redaktora, případně pak člena malého zpravodajského štábu, odpovídající současným trendům v žurnalistice.
Learning outcomes (in Czech)
Student/ka se naučí rozeznávat výtvarné formy a výrazové prostředky jednotlivých digitálních žánrů. Student bude umět připravit videomateriál pro digitální streaming, podcasting a další formy obrazové distribuce, a to včetně následné analýzy. Student/ka zvládne vyjmenovat hlavní témata z vyučované problematiky a vést nad nimi odbornou diskuzi. Dovednosti – praktické a funkční – absolvent kurzu si osvojí praktické metody práce v aplikacích určených pro televizní a multimediální preprodukci, produkci a analýzu digitálního materiálu. Student/ka si osvojí klíčové práce v kompozičních aplikacích pro pokročilou audiovizuální tvorbu. Student/ka bude umět prakticky nakonfigurovat a spustit televizní virtuální set pro malé televizní studio. Student/ka tak bude mít rozšířené kompetence v oblasti produkce obrazového a audiovizuálního materiálu i jeho přípravy pro následnou analýzu na internetu pomocí metod a aplikací vyhodnocující chování diváka/divačky a uživatele/uživatelky.
Syllabus (in Czech)
 • 1. úvod: představení předmětu + zjištění stupně kompetencí + zadání úkolu - ankety (na digitální kamery Canon)
 • 2. technika - představení AV techniky a software
 • 3. i) vyhodnocení úkolu - anketa ii) audio bez obrazu - hardware: diktafony, mikrofony, porty; software: Sound Forge import, export, voice over, equalizer, dynamika
 • 4. natáčení (kamera + zvuk) + zadání úkolu (vstup 30-60 sekund)
 • 5. vyhodnocení úkolu + možnosti korektury video výstupu v postprodukci
 • 6. základy střihu, pokročilá práce s editačním softwarem (reportáž + ilustrační video) + zadání audio úkolu (1 minuta voice overu)
 • 7. vyhodnocení audio úkolu + zvuková postprodukce
 • 8. mobilní žurnalistika + zadání úkolu pro mobilní zařízení (video z terénu + jeho editace přímo v mobilním telefonu)
 • 9. vyhodnocení úkolu, studiový záznam
 • 10. ENG záznam (záznam z terénu, živý přenos)
 • 11. cvičení ve studiu (kamery + světla + střih + zvuk)
 • 12. cvičení ve studiu (kamery + světla + střih + zvuk)
 • 13. cvičení ve studiu (kamery + světla + střih + zvuk)
 • 14. evaluace kurzu se studentkami a studenty, diskuse
 • Jednotlivé body osnovy jsou prostupné v závislosti na aktuálních praktických úkolech, kterých se budeme v rámci kurzu zúčastňovat.
Literature
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. upravené vydání. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. 153 stran. ISBN 9788073313036. info
 • VIERS, Ric. The location sound bible : how to record professional dialogue for film and TV. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012. xv, 354. ISBN 9781615931200. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 9788086253466. info
Teaching methods (in Czech)
Kurz je koncipován jako seminář. Studentky a studenti budou plnit zejména praktická cvičení ve spolupráci s vyučujícími. Dále budou samostatně vypracovávat zadané úkoly.
Assessment methods (in Czech)
Požadována je prezence a aktivní účast na seminářích (max. 2 neomluvené absence, v případě třetí absence je potřeba zpracovat náhradní úkol). Vypracování a odevzdání 4 dílčích úkolů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/ZURb1222