ZURb1224 Odborné a akademické psaní

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 33/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje jak teoretické seznámení s hlavními aspekty tvorby odborného textu, tak rozvíjení praktických dovedností, jako jsou pozorné a kritické čtení odborných textů, reflexe týkající se psaní vlastních odborných textů i těch cizích a samotné psaní. Frekventanti kurzu se prostřednictvím informací, úkolů a praktických cvičení budou seznamovat s tématy, jako jsou odborný styl a jeho žánry, citování, publikační etika a problematika plagiátorství, práce se zdroji, kompozice odborného textu, jazyková stránka odborného stylu apod. Těžiště kurzu bude v pozorném, poučeném čtení textů, v procvičování a zlepšování argumentace a v rozvíjení vlastního psaní, to vše doplněné zpětnou vazbou jak od kolegů, tak od lektorů. Získané znalosti a dovednosti studující využijí jak při psaní semestrálních a diplomových pracích, tak při psaní odborných článků či při odborně zaměřené redaktorské práci.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu by se kromě získání základního teoretického přehledu o odborném stylu, jeho charakteristikách (odlišnost od jiných stylů, pojmovost, intertextovost, horizontální a vertikální členění, stylotvorné faktory atd.) a dalších tématech s tímto stylem spojených (citování, parafrázování, plagiátorství, práce s primární a sekundární literaturou apod.) měli zdokonalit v tom, jak odborné texty aktivně číst, jak na základě přečteného přemýšlet a argumentovat a jak vlastní odborné texty psát.
Osnova
  • Co je akademické psaní, distinkce od jiných funkčních stylů, různé tradice/přístupy, formálně - terminologie, spisovnost - hovorovost, horizontální a vertikální členění textu, stylotvorné faktory objektivní a subjektivní u mluvených a psaných textů odborného stylu. Čtení odborných a akademických textů (aktivní, pasivní, interní, externí). Práce se sekundární literaturou (kontextualizace). Žánry odborného stylu. Argumentování v odborném a akademickém psaní. Kreativita a tvůrčí psaní. Odborný styl ve vztahu k teorii a metodologii; hraniční žánry.
Literatura
  • MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak (ne)psát odborný text. 2013. URL info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Frontálně (výklad); diskusní a kooperativní; cvičné psaní a hry (s texty); textověanalytické úkoly (analyzování struktury textu, argumentů).
Metody hodnocení
Aktivní účast (zapojování se do činností v rámci jednotlivých setkání). Osmdesátiprocentní účast. Splnění požadovaných úkolů v zadaném termínu (ať už jde o splnění domácí přípravy na výuku, nebo o včasné odevzdání zadaných úkolů či prací).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1224