ZURb1226 Public relations

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Fojtová (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 27. 2. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 5. 3. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 12. 3. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 19. 3. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 26. 3. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 2. 4. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 9. 4. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 23. 4. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 30. 4. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 7. 5. 18:00–19:40 Studio 527, Čt 14. 5. 18:00–19:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy public relations v teoretické i praktické rovině. Kurz vzniká ve spolupráci s praxí, studenti řeší konkrétní situace reálných klientů.
Výstupy z učení
Předmět připravuje prostřednictvím nabytých znalostí budoucí novináře na styk s profesionály public relations v žurnalistické praxi, ale také studentům přináší základní informace pro uplatnění přímo v public relations. V širší perspektivě pak pomáhá studentům jakožto občanům vidět vliv public relations na společenské procesy a politický život. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni uplatnit nabyté znalosti v praxi.
Osnova
 • Osnova přednášek: 1.–2. Public relations (PR) jako součást komunikačních studií a marketingového mixu. Definice oboru, jeho historie a rozvoj. Cíle a metody PR. Zájmové skupiny. Publicita, image, reputace, goodwill. Étos PR, potenciální společenská prospěšnost. 3.–4. Komunikační proces PR. Průzkum, plánování, komunikace, evaluace. Agenturní praxe. Klient, volba strategie, tvorba cen. Metody měření účinku. 5.–6. Public relations a moc. PRizace politiky. Management zviditelňování. Negativní pohledy na roli PR. Vliv PR na zpravodajství. Parazitování, anebo symbióza? 7.–8. Oborová etika. Hranice a meze PR. Propaganda, manipulace, doublespeak, spin doctoring, astroturfing. Etické kodexy. 9. Media relations I: tisková zpráva, tisková konference, online press room, jazyk a styl, příklady. 10. Media relations II: praxe tiskového mluvčího, práce s tématem a zpravodajskými hodnotami. 11. Specifika PR v různých oblastech. Byznys, kultura, sport, správa a samospráva, neziskový sektor, ekologie. 12. Krizová komunikace I: královská disciplína PR, pravidla, metody, strategie, taktické varianty. 13. Krizová komunikace II: krizový scénář, krizový tým, případové studie z české a zahraniční praxe. 14.–15. Nemediální složky PR. Interní komunikace. Business-to-business. Public affairs. Community relations. Společenská zodpovědnost. Issues management. Publikace a copywriting. Eventy, veletrhy a výstavnictví. 16.–17. PR 2.0. Nové trendy. Využití webu, SEO, sociální sítě. Sociální marketing. 18. PR hacking. Alternativní a levné cesty k publicitě. Osnova seminářů: 1.–2. Diskuze s přizvanými zástupci společností nad konkrétní problematikou, kterou v oblasti PR aktuálně řeší. 3.–4. Prezentace úkolů č. 1, diskuze k tématům úkolů, vyhodnocení, zpětná vazba. 5.–6. Prezentace úkolů č. 1, diskuze k tématům úkolů, vyhodnocení, zpětná vazba.
Literatura
  povinná literatura
 • LLOYD, John a Laura TOOGOOD. Journalism and PR : new media and public relations in the digital age. London: I.B. Tauris, 2015. xi, 138. ISBN 9781784530624. info
 • HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 250 stran. ISBN 9788024750224. info
 • TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média : media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 296 s. ISBN 9788025134573. info
 • FTOREK, Jozef. Public relations a politika : kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. První vydání. Praha: Grada, 2010. 184 stran. ISBN 9788024733760. info
  doporučená literatura
 • TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství : vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. 152 s. ISBN 9788087500286. info
 • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. info
 • L'ETANG, Jacquie. Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. Translated by Petr Antonín. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 338 s. ISBN 9788073675967. info
 • BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003. 147 s. ISBN 8072610961. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, případové studie, týmová tvorba samostatných prací a praktických projektů s přímým napojením na praxi. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Každý student musí v určených termínech zpracovat, odevzdat v minimálně dostatečné kvalitě a odprezentovat dva úkoly různého charakteru, vždy v konkrétní spojitosti s praxí (například analýza komunikace konkrétního subjektu, návrh vhodných komunikačních kanálů, text tiskové zprávy, scénář tiskové konference, návrh krizové komunikace a podobně.
Informace učitele
V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

Etika a právo: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech profesních zásad public relations, etických a právních norem.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.