HEN411 The Funadamentals of Zoology

Faculty of Social Studies
Spring 2001
Extent and Intensity
2/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Eva Danielová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • I. Úvodní poznámky: 1. Předmět studia a členění zoologie: význam živočichů pro člověka; obecná (morfologie, fyziologie) x systematická zoologie (taxonomie), ekologické členění (podle prostředí); obecná zoologie: živočišná buňka, embryogeneze, zárodečné listy a tělní dutiny, vývoj jednotlivých orgánových soustav: nervová, smyslová, trávicí, dýchací, cévní, vylučovací a rozmnožovací. 2. Základy etologie živočichů: 1. vrozené chování - nepodmíněný reflex, instinkt; funkční okruhy: chování podmíněné metabolismem, ochranné, komfortní, rozmnožovací, sociální, dorozumívací (biokomunikace); zvědavost, hravé chování, pátrací chování; 2. získané chování - podmíněný reflex, učení; projevy: vtištění (imprinting), návyk (habituace), napodobování (imitace), vhled (insight), tradice. 3. Ekologie živočichů (zejména jako konzumentů primární a sekundární produkce): adaptace, konvergence, divergence; ekologické faktory vnějšího prostředí; nika; ekologie populací; mezidruhové vztahy (symbióza, kompetice, predace, parazitismus); zoocenóza, diverzita; potravní (trofické) řetězce (pyramidy), kumulace; stabilita ekosystému; produkce (tropický deštný les, korálový útes); hraniční ekosystémy. 4. Základy zoogeografie: biocykly, biochory suchozemského biocyklu; areály; členění jednotlivých biocyklů, členění palearktické oblasti, zoogeografie ČR; faunistický prvek, glaciální refugia; antropogenní změny areálů. II. Bezobratlí: 5. Fylogeneze a systém bezobratlých živočichů: prvoci (protozoologie) x mnohobuněční, Diblastica x Triblastica, prvoústí x druhoústí; výběr nejdůležitějších taxonomických skupin v ČR (modeloví zástupci): vířníci, plži x mlži, opaskovci (x mnohoštětinatci), klepítkatci (pavoukovci), nižší korýši x rakovci, stonožkovci, houbovci x mechovci. 6. Základy hydrobiologie (ekologie vodního prostředí): moře, stojaté vody (pelagiál: epipelagiál, batypelagiál, bentál: litorál, sublitorál, profundál, abysál; pleuston, neuston, plankton, nekton, bentos); tekoucí vody (krenon, ritron, potamon; reopelagiál, bentál, hyporeál; plankton - drift, bentos, hyporeos). 7. Základy pedobiologie (ekologie půdního prostředí): půdotvorné faktory; edafon (=terrikolní organismy), velikostní a ekologické členění zooedafonu, příklady nejdůležitějších zástupců mezofauny (vířníci, hlístice, roztoči, chvostoskoci) a makrofauny (roupice, stejnonožci, stonožky a mnohonožky), megafauna; detritický potravní (trofický) řetězec. 8. Základy parazitologie: parazité člověka (trypanozómy, lamblie a bičenka, zimničky; krevnička, tasemnice; nitkovci, háďata, škrkavice, měchovci a vlasovci; klíšťata a sametkovci; vši, štěnice, komáři, pakomárci, muchničky, ovádi, bodalky a blechy), parazité hospodářských a domácích zvířat (toxoplazmy, kokcidie a svalovky; motolice; vrtejši; čmelíkovci; klanonožci a kapřivci; kloši a střečci), příklady vývojových cyklů (trypanozómy, kokcidie a zimničky; motolice a tasemnice), význam pro zdraví (původci nebo přenašeči chorob). 9. Základy entomologie: zjednodušený systém hmyzu (členovců), hmyz s proměnou nedokonalou (hemimetabola) a dokonalou (holometabola), znaky nejdůležitějších řádů; význam v zemědělství a lesnictví, v humánní a veterinární medicíně a hygieně. III. Obratlovci: 10. Fylogeneze a systém strunatců: pláštěnci, kopinatci a obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci; vývoj obličejové části lebky a končetin. 11. Základy ichtyologie: ryby dvojdyšné, lalokoploutvé, násadcoploutvé, chrupavčité, mnohokostnaté a kostnaté; morfologie (ploutve, ústa, žaberní oblouky, šupiny), ontogeneze ryb (embryonální a larvální vývoj) a ekologie ryb (potrava, rybí pásma - příklady typických druhů); přehled významnějších zástupců české ichtyofauny (v rybníkářství, pro sportovní rybolov, chráněné druhy). 12. Základy batrachologie a herpetologie: bezblanní (Anamnia) x blanatí (Amniota), přehled v ČR žijících druhů obojživelníků (ocasatí a bezocasí) a plazů (želvy, ještěři a hadi), jejich ekologie a ochrana. 13. Základy ornitologie: stavba ptačího pera a dýchacího ústrojí; běžci x letci; přehled řádů, jejichž zástupci hnízdí v ČR (potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, dravci, sokoli, hrabaví, krátkokřídlí, dlouhokřídlí, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí, šplhavci, pěvci) s uvedením typických zástupců; ekologie ptáků s ohledem na druhy vyskytující se v ČR: hnízdící, protahující a zimující druhy, ptáci krmiví (nidikolní) a nekrmiví (nidifugní); význam ptáků pro člověka: drůbež, pernatá zvěř. 14. Základy teriologie: vejcorodí x vačnatci x placentálové, altriciální x prekociální mláďata; přehled řádů vyskytujících se v ČR (hmyzožravci, letouni, šelmy, hlodavci, zajíci a sudokopytníci) s uvedením typických zástupců; ekologie savců s ohledem na druhy žijící v ČR (zejména chráněné a ohrožené); význam savců pro člověka: laboratorní zvířata, domácí zvířata, zvěř.
Literature
  • Zoologie pro zemědělce a lesníky. Edited by Zdeněk Laštůvka. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1996. 266 s. ISBN 8085615509. info
  • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
  • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2001/HEN411