BSS106 Krizový management

Fakulta sociálních studií
jaro 2008
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na osvojení vědeckých poznatků o krizovém managementu v bezpečnostní oblasti, včetně jejich praktické aplikace. Problematika krizového managementu je v rámci předmětu analyzována z obecného konceptuálního hlediska, dále je představena problematika krizového managamentu na příkladu ČR na úrovni státu a jeho vnitřních součástí a rovněž je zohledněna problematika krizového managementu na mezinárodní úrovni
Osnova
  • 1. Obecné konceptuální aspekty krizového managementu 2. Krizový management v ČR 3. Krizový management na mezinárodní úrovni
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává ze čtyř součástí, za které je možné získat celkem 60 bodů. Těmito aktivitami jsou: 1. Průběžné písemné přezkoušení (5 bodů) 2. Prezentace sylabu seminární práce (10 bodů, z toho 5 bodů za sylabus samotný a 5 za diskusi) 3. Seminární práce (15 bodů) 4. Závěrečné písemné přezkoušení (30 bodů) Zkoušku mohou absolvovat pouze studenti a studentky, kteří/é splní podmínku povinné účasti na seminářích (tolerována je jedna neomluvená absence). Studenti a studentky s dvěma a více neomluvenými absencemi nebudou klasifikováni. Průběžná přezkoušení budou vypsána ve čtyřech termínech v průběhu semestru. Student/tka se může zúčastnit pouze jednoho termínu, průběžné přezkoušení není možné si opravit. Průběžné přezkoušení bude pokrývat vždy látku (včetně literatury), která byla probrána do doby psaní přezkušovacího testu. Témata seminárních prací jsou zadána na počátku semestru. Ke každému semináři je možné přihlášení 6 studentů/studentek. Student/studentka dohodne téma s vyučujícím do 6. 3. 2008. V průběhu určených seminářů student/studentka představí v referátu sylabus seminární práce a bude o něm diskutovat. Do 22. 5. 2008 je třeba odevzdat seminární práci do odevzdávárny předmětu. Později odevzdané práce nebudou klasifikovány. Hodnocena bude obecná invence autora/autorky, schopnost výběru metod a jejich aplikace, logika argumentace a využití teoretických kritérií, přehlednost a logika zvolené struktury, snaha o nalezení odborných problémů a jejich kritickou analýzu, a zohlednění relevantních pramenů a literatury. Práce musí obsahovat seznam použité literatury a poznámkový aparát. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá celkovou látku probranou v předmětu (včetně zadané literatury).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.