VPL151 Educational Policy and HRD

Faculty of Social Studies
Spring 2012
Extent and Intensity
1/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 12:00–13:30 AVC
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 33 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/33, only registered: 0/33, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/33
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of the course is to introduce basic principles, objectives, functions and instruments of education policy in the Czech republic and abroad; especially role of education, scholarship and qualification in contemporary knowledge society is accentuated. Students are conduced to (1) understanding of the key relationships between educational and other social policies (especially labour market policy and its bonds to human capital, employability, life-long learning and knowledge society); (2) understanding of the educational and training programs formation and (3) evaluate their effects for various actors and suggest appropriate and effective problems solution in field of education. Great emphasis is directed to the main risks and inefficiency caused in low educational policy reflexion of labour market needs (inadequate educational system targeting, unexploited labour force, effects for public budget).
Syllabus
 • 1) Educational policy as part of social (public) policy – functions, principles, objectives, actors, levels, relationships to the other social policies. 2) Primary education and vocational training as an entrance ticket to the labour market – educational systems, their objectives, subjects, programmes, effects. 3) Additional (life-long) learning as an instrument of labour force adaptability, labour market flexibility and application, reproduction and diffusion of basic knowledge level – life-long learning, adult education in different life-course cycles, labour force development, vocational training.
Literature
  required literature
 • Alpin, C.; Shackleton, J.R. 1997. Labour Market Trends and Information Needs: Their Impact on Personel Policies. European Journal of Vocational Training No 12, pp. 7-13
 • BRDEK, Miroslav and Helena VYCHOVÁ. Evropská vzdělávací politika :programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004. 167 s. ISBN 80-86395-96-0. info
 • Brožová, D. 2002. Nová ekonomika a trhy práce. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Descy, P. 2002. Having a Low Level of Education in Europe: An At-Risk Situation. European Journal of Vocational Training No 26, pp. 58-69
 • Eliasson, G. 1999. Diplomas, Labour Market Signalling and the Allocation of Competence on Jobs. European Journal of Vocational Training No 16, pp. 67-72
 • Hage, J.; Fuller, B.; Garnier, M.A. 1988. The Active State, Investment in Human Capital and Economic Growth: France 1825-1975. American Sociological Review, Vol. 53, No. 6, pp. 824-837
 • HERRNSTEIN, Richard J. and Charles MURRAY. The bell curve :intelligence and class structure in american life. New York: Free Press Paperbacks Book, 1994. xxvi, 872. ISBN 0-684-82429-9. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. (Low-qualified on the labour market). In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 122-140. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • Horáková, M.; Rákoczyová, M. 2003. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. In: Sirovátka, T.; Mareš, P. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita
 • International handbook of lifelong learning. Edited by David Aspin. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. x, s. 405-. ISBN 0-7923-6815-0. info
 • Jasaňová, K. 2002. Teória ludského kapitálu a rozvoj územia. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Jirásek, J.A. 2002. Lidský kapitál. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Kalous, J. 2002. Česká republika na cestě ke společnosti vědění? In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • KALOUS, Jaroslav. Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 96 s. ISBN 8021102470. info
 • Krebs, V.; Durdisová, J.; Poláková, O.; Žižková, J. 2002. Sociální politika. Praha: Aspi Publishing s.r.o. (vybraná kapitola)
 • Mallet, L. et al. 1997. Certificates, Skills and Job Markets in Europe. European Journal of Vocational Training No 12, pp. 20-34
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA and Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 808585001X. info
 • Education, training and employment dynamics :transitional labour markets in the European union. Edited by Klaus Schömann - Philip J. O'Connell. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. xx, 388 s. ISBN 1-84064-278-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 8021017163. info
 • Sparkes, J. 1999. Schools, Education and Social Exclusion. CASEpaper 29. London: ESRC
 • Veselý, A. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. In: Sociologický časopis, ročník 40, číslo 4, s. 433-446
Teaching methods
Reading, homework, group work.
Assessment methods
Written test, seminar work, final written and oral examination.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2012/VPL151