POL507 Content of Human Rights in a Comparative Perspective

Faculty of Social Studies
Spring 2016
Extent and Intensity
2/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 17:00–18:30 P22
Prerequisites (in Czech)
Kurz je otevřen studentům politologie s pasivní znalostí angličtiny. Je určen studentům se skutečným zájmem, předpokládá se proto poctivá příprava na každou hodinu včetně sledování aktualit z domova i ze světa relevantních pro kurz.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Smyslem kurzu je poskytnout studentům srovnávací pohled na obsah lidských práv ve vnitrostátních a mezinárodních nástrojích jejich ochrany a jeho chápání ve vzájemných souvislostech. Struktura kurzu sleduje systematiku Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv a svobod. Náplní každé hodiny je rozbor jednotlivého práva či svobody a jeho obsahu daného texty příslušných lidskoprávních katalogů a judikatury relevantních kvazi/soudních mechanismů. V praktické části kurzu bude následně rozebrán vybraný problém na základě osvojených poznatků a budou ilustrovány možné přístupy k jeho řešení. Výsledkem by měla být orientace studentů v jednotlivých tematických oblastech a schopnost kriticky zhodnotit různé argumentační linie a možnosti obhajoby. Zároveň by měli studenti být schopni zasadit jednotlivé lidskoprávní problémy do širší debaty o suverenitě státu, postavení jednotlivce v mezinárodních vztazích a tvorby politiky na vnitrostátní úrovni.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Plán a metodika kurzu, očekávání, způsob hodnocení (23. 2.)
 • 2) Vývoj mezinárodního práva lidských práv od roku 1945, přehled univerzálních a regionálních instrumentů a mechanismů na ochranu lidských práv (1. 3.)
 • 3) Vnitrostátní ochrana lidských práv – ústavní soudnictví, legislativa, exekutiva, nevládní sektor (8. 3.)
 • 4) Právo na život (15.3.)
 • 5) Právo nebýt podroben mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení (22.3.)
 • 7) Zákaz diskriminace (5. 4.)
 • 8) Svoboda projevu (12. 4.)
 • 9) Právo na spravedlivý proces (19. 4.)
 • 10) Hospodářská, sociální a kulturní práva (26. 4.)
 • 11) Záruky osobní svobody (3. 5.)
 • 12) Protiteroristická opatření, udělování zápočtů (10.5.)
 • 13) Vyhodnocení kurzu, první zkušební termín (17.5.)
Literature
  required literature
 • Literatura vložená do studijních materiálů
  recommended literature
 • Dufek, P. - Smekal, H., a kol.: Lidská práva v mezinárodní politice, Wolters Kluwer, 2014
Teaching methods
Lectures/Class diccussion
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá ve formě seminářů. Kurs je ukončen zkouškou. Účast není povinná, je ale součástí hodnocení. Neúčast na semináři nebo účast se zjevnou nepřipraveností je možno kompenzovat zadaným úkolem. Hodnocení se rovnoměrně skládá ze závěrečného testu, eseje a aktivní účasti. Za každou z těchto aktivit je možné získat maximálně 11 bodů, celkem lze tedy obdržet 33 bodů. U každé z těchto aktivit je nutné dosáhnout alespoň pěti bodů. Hodnocení je rozloženo: A 33 – 31 bodů, B 30 – 28 bodů, C 27 – 25, D 24 – 21, E 20 – 17, F 16 a méně.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2016/POL507