ENS105 Odborné praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
80 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS253 Podnikatelské praxe (1-3) && ! ENS259 Praxe ve státní správě && ! ENS266 Environmentalismus krajiny && ! ENS263 Praxe v NNO 1-4 && ! ENS269 Stáž v ekologickém institutu Veronica
Pojištění na praxích. Za škody na zdraví a majetku v průběhu praxí nenese odpovědnost MU, potažmo FSS, a v případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praxe je vykonávána v orgánech státní a místní správy, v nevládních i soukromých institucích, jejichž činnost souvisí s environmentální problematikou. V průběhu praxe se student seznamuje s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty. Student je schopen popsat činnost instituce a interpretovat získané zkušenosti.
Příklady pracovišť na kterých je praxe vykonávána:
Časopis Sedmá generace (spolupráce na jednom čísle, vhodné zejména pro studenty kombinující s žurnalistikou), Magistráty a obecní úřady podle volby studentů, Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (NP Podyjí, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Třeboňsko, Jizerské hory, Moravský Kras, Poodří, Orlické hory, KRNAP, Poľana SR ad.) Hnutí Brontosaurus, Coworking Services – podnikatelský subjekt a sociální podnik v praxi, Ekologický institut VERONICA, Hnutí Duha, Nadace Partnerství, Chaloupky o.p.s. - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, Kaprálův mlýn, Globální rozvojové vzdělávání - NaZemi, Dům ekologické výchovy Lipka Brno ad.
Osnova
  • Na počátku semetru budou zapsaní studenti informováni emailem o podmínkách praxe a pracovištích, se kterými má katedra environmentálních studií uzavřenu smlouvu. Druhou možností je výběr instituce samotným studentem (např. v místě bydliště). V tom případě je nutný souhlas učitele. Součástí návrhu je žádost s charakteristikou pracoviště, vykonávané práce a jménem kontaktní osoby v rozsahu maximálně 1 strany.
  • Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2 týdnů. Záleží na domluvě s danou organizací, kde je praxe vykonávána.
  • Po ukončení praxe student odevzdá pověřenému učiteli písemnou Zprávu o vykonání praxe. Zpráva se odevzdává neprodleně po ukončení praxe, nejpozději však do začátku následujícího semestru.
Literatura
  • JANOUŠKOVÁ, Svatava a Petr KUKAL. Environmentální výchova v příbězích. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2008. 63 s. ISBN 9788073730246. info
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • JEMELKA, Petr. Environmentální výchova jako průřezové téma RVP. 1. vyd. 2006. URL info
  • ČERNÁ, Břetislava, Jaromír DEMEK, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Boris RYCHNOVSKÝ a Josef TRNA. Ekologicko-environmentální výchova a praktická cvičení v terénu. 2000. 22 s. Projekt TULIPÁN. info
Metody hodnocení
Písemná zpráva z praxe, potvrzení instituce.
Informace učitele
Vyžaduje-li to situace, student se může podílet i na realizaci konkrétních projektů včetně výkonu manuální práce, která by však neměla tvořit většinový podíl praxe.
Jako praxi lze uznat i souběžný výkon studentova povolání. I v tomto případě platí souhlas učitele s místem praxe. Předchozí ukončené zaměstnání se jako praxe neuznává.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: 80 hodin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.