ENS249 Permakultura

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dana Křivánková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 17:00–18:30 U53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu by měli studenti mít představu o teoretických a praktických možnostech uplatnění permakultury. Měli by znát její východiska a základní permakulturní principy včetně etických. I když původním obsahem permakultury bylo zemědělství respektující přírodu (ze slov „permanent agriculture“), aplikací modelů přírodních ekosystémů i na jiné oblasti života (etika, výuka, ekonomika, architektura, stavebnictví, energetické zdroje, bioregiony,...) se permakultura postupně rozrostla na praktickou koncepci pro navrhování udržitelné společnosti. Studenti budou seznámeni s řadou příkladů aplikací permakulturních principů a technik a získají základní vědomosti a dovednosti, které jim mohou pomoci při řešení otázek spojených s budováním udržitelných systémů v podmínkách limitovaných zdrojů energie.
Osnova
 • 1/ Koncept permakultury, permakultura jako jeden z modelů trvale udržitelného života, základní definice, historie a základníprincipy permakultury.
 • 2/ Regionální rozvoj v souvislosti s konceptem permakutury, srovnání s jinými koncepty (trvalého růstu, parciálních výhod, globálního trhu).
 • 3/ Navrhování trvale udržitelných lidských sídel na základě principů ekolologického zemědělství, rodového statku, zemědělského družstva či permakuturního dizajnu.
 • 4/ Spolupráce či boj s přírodou, hledání spojitostí funkcí, výnosů, řešení a přiměřených technologií. Srovnávací analýza permakultury s jinými filozofickými platformami.
 • 5/ Toky energií v přírodě a v člověkem ovlivněné krajině; efektivní využití energie, využití a ochrana biologických zdrojů.
 • 6/ Energetická krize a teorie ropného zlomu. Energeticky úsporné plánování. Zóny – rozdělení podle sfér vlivu a náročnosti, sektory – rozdělení podle vnějších vlivů.
 • 7/ Recyklace zdrojů v přírodě a lidské kultuře. Kontrast „kovbojské“ a „kosmické“ ekonomiky. Využití přiměřených technologií, příklady využití alternativních zdrojů energie a bezodpadových technologií.
 • 8/ Využití přírodních modelů sukcese a využití vertikálního prostoru.Trvale udržitelné integrované produkční systémy, agrolesnictví - porovnání se systémem certifikovaného ekologického lesnictví FSC.
 • 9/ Diverzita na obecné úrovni, synergie; biodiverzita, polykultura. Možnosti využití a nástroje zvýšení diverzity. Půda jako obnovitelný či neobnovitelný zdroj?
 • 10/ Sociální aspekty permakultury. Podpora okrajových systémů. Speciální techniky zemědělské produkce v aridních a extrémně neúrodných oblastech třetího světa, příklady.
 • 11/ Voda jako energetický zdroj. Porovnání různých systémů hospodaření s vodou v krajině a v lidských sídlech. Možnosti zachycení, „reusace“ a recyklace vody. Akvakultura, akvaponie.
 • 12/ „Trvale udržitelná“ lidská sídla (osady, vesnice, města) a jejich limity. Samozásobitelství versus dodavatelství. Aplikace permakultury při budování lidských komunit, lokálních ekonomických systémů, příklady projektů na snížení energetické závislosti měst „Transition towns“.
Literatura
  doporučená literatura
 • The Earthscan reader in sustainable agriculture. Edited by Jules N. Pretty. Sterling, VA: Earthscan, 2005. xxii, 405. ISBN 1844072363. info
 • Demo, M. Udržateľný rozvoj- život v medziach únosnej kapacity biosféry. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, 440 s. ISBN 978-80-8069-826-3
 • Nagy, E.: Manuál ekologické výstavby. Vyd. 2. Permakultura (CS), 2007. 225 s. ISBN 80-967972-0-4
 • MOLLISON, Bill. Úvod do permakultury. 2. vyd. Tyalgum: Tagari Publications, 1998. 178 s. info
 • DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 751 s. ISBN 9788020015891. info
 • CÍLEK, Václav a Martin KAŠÍK. Nejistý plamen : průvodce ropným světem. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 191 s. ISBN 9788073631222. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Brno: Host, 2011. 272 s. Edice odborných textů. ISBN 978-80-7294-458-3. info
 • Holmgren, D.: Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability. Holmgren Design Services, Australia, 2003, 286 s. ISBN-10: 0646418440
 • Fukuoka M. The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming. Rodale Press, 1978, 226 s. ISBN-10: 0878572201
Výukové metody
Kombinace přednášek s využitím digitální prezentace s interaktivním vytvářením „map mysli“ a skupinovým „brainstormingem“; simulační hra. Součástí výuky jsou i prezentace studentů po kterých následuje diskuze a doplnění tématu lektorem. Součástí je i exkurze na tři permakulturní projekty v okolí k doplnění teorie o praktické příklady.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je zpracování krátké seminární práce na vybrané dílčí téma, související s osnovou předmětu, kterou studenti prezentují na semináři a diskutují s ostatními. Hodnocení provádějí ostatní studenti anonymně – poskytuje zpětnou vazbu, na konci semestru pak je celkové vyhodnocení. V průběhu semestru studenti absolvují dva testy. Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/ENS249