BSS106 Krizový management

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Morávek (cvičící)
Mgr. Jakub Petlák (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako souhrnný přehled krizového managementu v bezpečnostní oblasti. Hlavním cílem předmětu je vysvětlit soudobé pojetí krizového managementu ve vědě i v oficiálním a právním kontextu na různých úrovních.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni využívat vědecké poznatky z krizového managementu při řešení bezpečnostních problémů.
Osnova
  • 1. Úvod do studia krizového managementu 2. Obecné pojetí krizového managementu v bezpečnostní oblasti 3. Základní pojetí krizového řízení v ČR 4. Případové studie krizového managementu v ČR 5. Krizový management v zahraničí 6. Krizový management na evropské a mezinárodní úrovni 7. Případové studie krizového managementu na mezinárodní úrovni 8. - 13. Setkání s experty
Literatura
  • Extended valid list of literature is in the IS (study materials)
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě. Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK a Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 38 - 50, 64 s. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5. info
  • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. 95 s. ISBN 8024505487. info
  • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 95 s. ISBN 8024503409. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích s experety.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává ze čtyř součástí, za které je možné získat maximálně celkem 60 bodů. Těmito aktivitami jsou: 1. Zprávy ze seminárních vystoupení expertů (max. 6 bodů) 2. Průběžné písemné přezkoušení (max. 6 bodů) 3. Písemná seminární práce (max. 12 bodů) 4. Závěrečné písemné přezkoušení (max. 36 bodů) Z každé součásti zkoušky je třeba mít alespoň ¼ bodů (tj. 2 z 6, 3 z 12 a 9 z 36). Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Zkoušku mohou absolvovat pouze studenti a studentky, kteří/é splní podmínku povinné účasti na seminářích. Studenti a studentky s neomluvenými absencemi nebudou klasifikováni. Zprávy ze seminárních vystoupení experta (SVE) mají podobu stručných komentářů, ve student/studentka stručně shrne obsah, popíše hlavní získané poznatky a zhodnotí klady a zápory přednášky a diskuse (rozsah jednoho tématu je zhruba 1700-2000 znaků). Termín odevzdání je 22. 5. (práce se odevzdává vcelku, měla by mít cca 7 normostran). Komentář je nutné napsat ke každému seminárnímu vystoupení externího lektora. V případě mimořádného neuskutečnění vystoupení externího lektora bude určen náhradní program a plnění povinností (zpravidla recenze na publikaci či video) Pokud se z řádně omluvitelných důvodů nemůže některého semináře či exkurse student/studentka zúčastnit, zažádá vyučujícího (M. Mareš) o náhradní úkol. Průběžné písemné přezkoušení pokrývá látku probranou v předmětu do doby jeho psaní a knihu Kolektiv (2012). Ochrana obyvatelstva a krizové řízení (viz seznam povinné literatury). Sestává z šesti uzavřených testových otázek. Bude psáno 25. 3., nebude-li včas oznámeno jiné datum. Nelze je opravovat. Studentům, kteří budou řádně omluveni dle norem MU, bude stanoven náhradní termín (zřejmě 8. 4., nebude-li oznámeno jinak). Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá celkovou látku probranou v předmětu (včetně prezentací v IS a ze zadané literatury). Sestává z šesti otevřených otázek. Seminární práce má být případovou studií, která se bude věnovat vybranému případu krizového řízení z domácího, zahraničního anebo mezinárodního prostředí. Musí při ní být využit Coppolův model. Práce může být vypracována individuálně, případně dvěma studenty/studentkami (hodnocení je pak stejná pro oba/obě). Rozsah práce je 22 000 – 25 000 znaků včetně mezer (tento rozsah platí pro zpracování individuálně i ve dvojici). Práce musí mít formu odborného textu a musí v ní být odkazy na literaturu dle standardů katedry politologie FSS MU. Literatura se nezapočítává do rozsahu. Na práci bude hodnocena vhodnost tématu ve vztahu k zaměření oboru, originalita autorského přínosu, schopnost aplikace modelu, logika vnitřní struktury a argumentace a gramatická a stylistická úroveň. Termín odevzdání je do 19 5. do příslušné odevzdávárny v ISu.
Informace učitele
Plagiátorství je nepřípustné a bude sankcionováno podle platných norem MU.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.