ZUR144a Odborná praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
redakce. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZUR109 STISK
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborná praxe nabízí studentům významnou možnost propojení předchozí teoretické výuky i prakticky zaměřených cvičných kurzů na katedře se skutečnou prací v reálných podmínkách. Hlavním cílem tedy je v době tříměsíční praxe naučit studenty reálné práci v oboru (na pozicích žurnalistů nebo analytiků). Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti se při praxi komplexně seznamují a osvojují si každodenní pracovní rutinu v určené instituci, učí se pracovat „uvnitř“ instituce i v terénu. V teoretické rovině studenti nabývají patřičné vědomosti nejen o vlastní organizaci, ale podle zaměření instituce také o fungování firem, státní správy, místní samosprávy a dalších složek veřejného života nejméně na okresní úrovni. Praktikanti získávají a upevňují si nejen praktické dovednosti a rutinní postupy, ale reflexí a konfrontací teorie a praxe své i svých kolegů na třech seminářích a v esejích ke zkušenostem z průběhu praxe se jejich znalosti povyšují na další kvalitativní úroveň, což výrazně rozšiřuje a podporuje možnost jejich uplatnění a významně zvyšuje jejich konkurenceschopnost v porovnání se studenty, kteří takový cyklus – provázání teorie a praxe (navíc po poměrně dlouhou dobu tří měsíců dennodenní práce v organizaci) – neabsolvují. Na konci praxe studenti zvládnou kompletní tvorbu žurnalistických materiálů a dalších podobných výstupů příslušných organizací.
Osnova
 • Osnova: 1. týden: Pod vedením garanta (pracovníka organizace, v níž bude student na praxi) komplexní seznámení s každodenní rutinou, s náplní práce instituce i náplní práce příslušné funkce, v níž bude student působit. 1.–3. týden: Zvládnutí nejen rutinních obsahových a organizačních věcí, ale i technických znalostí a postupů v konkrétní organizaci. 4.–6. týden: Postupné plnění nejen zadaných úkolů, ale také (po dohodě s garantem praxe) uskutečňování vlastních nápadů. 7.–12. týden: Postupné zvládnutí samostatné práce nejen uvnitř organizace, ale i v terénu. 12. týden: Závěrečné zhodnocení studentovy práce garantem, případná doporučení garanta pro zlepšení práce studenta v budoucnu. Úvodní seminář – seznámení s organizací a obsahem kurzu, stanovení hlavních pravidel a zásad, které je nutno při praxi plnit a dodržovat (využívána je metodická příručka); seznámení se zkušenostmi studentů, kteří byli na praxi v minulých obdobích (prezentační materiál), promítání didakticko-prezentačního videozáznamu natočeného při dřívějších praxích. Průběžný seminář – reflexe zkušeností studentů z dosavadní praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace esejů studentů, prezentace výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Závěrečný seminář – závěrečná reflexe zkušeností studentů z celé praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace závěrečných esejů studentů, prezentace konečných výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Poznámka: Praxi lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení. Pokud nejde o praxi v instituci, s níž má katedra či fakulta příslušnou rámcovou dohodu o výkonu praxe, domlouvá si student vše po předběžném souhlasu vyučujícího samostatně. Instituce se v tom případě musí zavázat k zajištění praxe v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení praxe dodá vyučujícímu písemné zhodnocení praxe v požadovaném rozsahu.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 210 s. ISBN 9788024734521. info
 • BULL, Andy. Multimedia journalism : a practical guide. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xx, 512. ISBN 9781138792845. info
 • CARROLL, Brian J. Writing for digital media. New York, NY: Routledge, 2010. x, 313. ISBN 9780415992015. info
 • TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 4., prepracované vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2010. 288 s. ISBN 9788089447237. info
 • WHEELER, Sharon. Feature writing for journalists. New York, NY: Routledge, 2009. 198 s. ISBN 9780415336352. info
  doporučená literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4. URL info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 248 s. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3. info
 • LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu : manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 155 s. ISBN 9788024616476. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 9788024618999. info
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Pzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 463 stran. ISBN 9788073805494. info
 • ALLAN, Stuart. Online news : journalism and the Internet. 1st pub. Maidenhead: Open University Press, 2006. 208 s. ISBN 9780335221226. info
Výukové metody
Praktická denní odborná práce v konkrétní organizaci splňující kritéria kurzu v České republice i v zahraničí. Organizační, hodnotící a reflexivní semináře s moderovanou diskusí a prezentací zkušeností studentů a ukázkami jejich dosavadní práce v kurzu. Praxe se koná v termínech určených katedrou, v odůvodněných případech lze akceptovat i jiné termíny. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Praktická denní práce v určených zpravodajských redakcích (noviny, rozhlas, televize, internet) s denním provozem, denními zpravodajskými výstupy a redakčním týmem. Praxi lze vykonávat v České republice i v zahraničí. Praxe trvá 12 týdnů (zpravidla 8 hodin denně v pracovních dnech) v termínech určených nebo odsouhlasených vyučujícím – jde o tři turnusy: jarní, letní (studenti, kteří vykonávají praxi o prázdninách, se přihlašují po obdržení hromadného mailu u vyučujícího nebo na jím určený mail, ale formálně se v IS do kurzu zapisují až v podzimním semestru) a podzimní. Součástí praxe jsou rovněž individuální konzultace. Kurz úspěšně ukončí uchazeči, kteří odevzdají dostatečné množství publikovaného materiálu (hodnotí se kvalita i kvantita) a předloží hodnocení garanta praxe (šéfredaktora, vedoucího oddělení), v němž bude práce studenta ohodnocena minimálně jako dostačující. Předpokladem k úspěšnému ukončení kurzu je rovněž aktivní absolvování všech seminářů (úvodní seminář, seminář v průběhu praxe a závěrečný seminář, nutná aktivní účast po celou dobů konání všech seminářů). Na seminářích s moderovanou diskusí prezentují studenti své zkušeností z praxe (ústní a ppt prezentace zkušeností s ukázkami dosavadní práce v kurzu Odborná praxe, v určeném termínu a dohodnutém rozsahu odevzdané písemně zpracované eseje o zkušenostech z praxe v polovině a na konci kurzu). Termíny seminářů se odvíjejí od termínu 12 týdenní praxe, která se koná třech turnusech: jarním, letním a podzimním. Praxi lze částečně nebo zcela uznat i studentům, kteří působí či působili (maximálně pět let zpětně) v médiích v rozsahu a kvalitě odpovídající podmínkám této praxe.
Informace učitele
https://cemep.fss.muni.cz/bakalarske-praxe/odborna-praxe/seznamte-se-s-praxi
V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

Pojištění: Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost MU, potažmo FSS. V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Etika a právo: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech žurnalistických profesních zásad, etických a právních norem. Student v tomto kurzu pracuje běžným žurnalistickým způsobem, získává a používá reálné informace od reálných zdrojů, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ZUR144a