ZURb1402 Dílna II: Stylistika

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiřina Salaquardová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
(! ZUR205 Stylistika - zpravodaj. žánry )&&(! ZUR241 Stylistika (dílna) )&&(! ZUR249 Stylistika - reportáž, feature )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Interaktivní předmět se věnuje formám psaných zpravodajských a publicistických žánrů v médiích. V souboru testů a stylistických cvičení student ověřuje schopnost aplikovat své, dříve získané, teoretické znalosti v praxi. Učí se pozorné textologické úpravě – v souboru autentických žurnalistických textů. Zpracovává také drobnější, dílčí stylistická cvičení. Důležitým prvkem výukové metodiky je práce v týmu. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni lépe formulovat zpravodajské a publicistické žurnalistické žánry. Naučí se s textem pracovat, reflektovat jeho nedostatky a pracovat v týmu.
Osnova
 • Témata: 1. Charakteristika zpravodajských a publicistických žánrů. Hledání tématu, originalita. Zdroje inspirací. Autorské vzory. 2. Tvorba titulku. Mezititulek. Prohřešky při tvorbě titulku. Analýza souboru titulků. 3. Informační nasycenost zprávy. Zpravodajská hodnota – vhodné a nevhodné stylistické výběry. Analýza textů. 4. Prohřešky ve výběru lexika. Plevelné slovní druhy. Stylistický příznak, parazitní výrazy, neplnohodnotná slovesa. Chybné slovesné vazby. Analýza textů. Cvičení. 5.Zpravodajství přebírané z cizojazyčných zdrojů (anglismy, rusismy, germanismy etc.). Analýza textů. 6. Prostředky při tvorbě publicistického textu. Modelovost – aktualizace. Intertextuální odkazy. 7. Logika, srozumitelnost – prohřešky při vázání textu. Analýza textů (sportovní zpravodajství). 8. Typy úvodů. Jádro výpovědi (téma – réma). Slovosled. Větosled. Prohřešky při konstrukci žánru. Analýza textů. 9. Kompozice, provázanost textu. Odstavec. Analýza textů. 10. Konstrukce publicistického textu, struktura žánru. Prohřešky při tvorbě struktury. Nepravené věty vedlejší. Analýza textů. Cvičení. 11. Volba tématu, odstavec, proporce. Typy závěrů. Pointa. Kondenzace – dekondenzace. Analýza textů. Cvičení. 12. Textologická úprava rozsáhlejšího textu – postup.
Literatura
 • Dolanská, N.: Jak se stát Hemingwayem, příručka pro budoucí žurnalisty. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1994.
 • ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2. přeprac. a dopl. vyd., 1. Praha: Leda, 2009. 1267 s. ISBN 9788073352158. info
 • Jazyk, média, politika. Edited by Světla Čmejrková - Jana Hoffmannová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 258 s. ISBN 8020010343. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Jan CHLOUPEK, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná česká stylistika. Vydání první. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 stran. ISBN 8086642003. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : (jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2000. 171 s. ISBN 8086022641. info
 • JESENSKÁ, Milena. Cesta k jednoduchosti. 2., upr. vyd. Brno: Barrister & Principal, 1995. 95 s. ISBN 80-85947-00-5. info
 • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : (základy jazykovědy pro studenty sociálních věd). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 67 s. ISBN 8070666714. info
 • ČAPEK, Karel. Kritika slov o věcech obecných čili Zóon politikon. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0271-4. info
 • PEROUTKA, Ferdinand. O věcech obecných. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 423 s. ISBN 800455038X. info
 • ŠTORKÁN, Karel. Publicistické žánry. 1. vyd. : Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1980. 349 s. info
Výukové metody
Semináře, domácí příprava, důraz je kladen na aktivní participaci studentů v hodině, týmová spolupráce, skupinový projekt, princip hry.
Metody hodnocení
Závěrečný test, textologická úprava (autentický text z tištěných médií) + zpracování dílčích stylistických cvičení. Během semestru je vyžadována domácí práce (příprava). Je také vyžadována (nejméně osmdesátiprocentní) účast. Součástí každého setkání jsou dílčí testy, analýzy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.