VPLb1124 Politika a služby zaměstnanosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL124 Služby zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPL124 Služby zaměstnanosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit posluchačům problematiku trhu práce jako specifické oblasti sociální politiky. Studenti se seznámí se základními procesy na trhu práce a jejich možnými dopady a důsledky na individuální situace jedinců a sociálních skupin na trhu práce. Kurz je koncipován tak, aby posluchači pochopili vazby mezi sociálními a ekonomickými mechanismy, které se podílejí na utváření charakteru trhu práce a následně i politiky zaměstnanosti a pracovního trhu. Posluchači získají přehled o základních principech, cílech, nástrojích a účincích politiky zaměstnanosti a pracovního trhu a o systémech veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zahraničí, které zajišťují realizaci politiky zaměstnanosti a trhu práce. Důraz je kladen na opatření a nástroje aktivní politiky trhu práce v národní i evropské perspektivě, na jejich vývoj a specifika vzhledem k různým skupinám nezaměstnaných. Posluchači se seznámí s principy tvorby a uplatňování projektů pro nezaměstnané a s metodami jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit konkrétní principy, cíle, nástroje a účinky politiky zaměstnanosti a pracovního trhu; používat získané znalosti a dovednosti k tvorbě projektu zaměstnanosti zaměřeného na specifickou skupinu osob na trhu práce.
Osnova
 • Soudobé vývojové tendence na trhu práce
 • Diferencovaná rizika nezaměstnanosti
 • Nezaměstnanost jako sociální a ekonomický problém
 • Politika trhu práce v ČR a zahraničí
 • Aktivní politika pracovního trhu v ČR a zahraničí
 • Programy vzdělávání a pracovního výcviku
 • Mladí lidé na trhu práce
 • Evropský sociální fond
 • Veřejné služby zaměstnanosti
 • Poradenství pro nezaměstnané
 • Monitoring a hodnocení programů zaměstnanosti
Literatura
  povinná literatura
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. (vybrané kapitoly).
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress (vybrané pasáže).
 • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10 (9s.)
 • Horáková, M. 2014. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost, Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s.27-40.
 • Horáková, M., Horák, P. 2013. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Časopis Sociológia 45, č. 2, s. 128-49 (22s.)
 • Rossi, P.H., Freeman, H., Lipsey, M.W. 1999. Evaluation: a systematic approach. SAGE publications, Thousand Oaks,. Kap. 6 Monitoring program process and performance (s. 191-232) (42s.)
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část V. §104-120, Aktivní politika zaměstnanosti
 • Horáková, M., Horák, P. 2010. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 4, č. 5, s. 2-10 (9s.).
 • Hora, O. 2008. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (s.1-24) (24s.)
 • Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. (Evropská strategie zaměstnanosti jako součást Integrated guidelines). Dostupné on-line na http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
  neurčeno
 • Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. 2019. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Sirovátka, T., Greve, B. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Farnham: Ashgate, 2014.
 • Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) 2011. Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press.
 • Hora, O., Suchanec, M. Horáková, M, Rákoczyová, M., Sirovátka, T. 2018. Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (151s)
 • Horák, P. 2019. Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, roč. 13, č. 6, s. 8-19.
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu, podmínkou účasti u zkoušky je přijetí seminární práce. Cílem seminární práce je praktické uplatnění poznatků o diferencovaných rizicích nezaměstnanosti, o nástrojích politiky zaměstnanosti a o možných formách práce s nezaměstnanými. Studenti zpracují seminární práci v rozsahu cca 8 normostran dle zadané osnovy (návrh projektu řešícího nezaměstnanost nebo ztížené postavení vybrané rizikové skupiny na trhu práce). Bodové hodnocení seminární práce představuje 30% výsledné známky. Závěrečná zkouška je písemná, k jejímu výsledku se připočte bodové hodnocení seminární práce.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.