MVZn5028 Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ428 Metodologie MV && ! NOW ( MVZ428 Metodologie MV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je napomoci studentům se detailně orientovat ve způsobech interpretace a hodnocení kvalitativních dat a bude dostatečně vybaven pro zpracování své diplomové práce, i jiných, náročnějších textů. Tyto schopnosti bude student v průběhu semestru demonstrovat pomocí prezentací návrhů aplikace jednotlivých přístupů, které budou kriticky diskutovány a hodnoceny na společných seminářích. Účelem těchto demonstrací je především dospět ke společné diskusi o problémech, kterým výzkumník při kvalitativním výzkumu čelí, a ke společnému pohledu na jejich řešení. Právě v těchto diskusích a demonstracích spočívá jedno z hlavních těžišť kursu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude schopen rozpoznat a porozumět hlavním zásadám a principům kvalitativního výzkumu, jeho výhodám a nevýhodám, možnostem a omezením. Zároveň si student osvojí praktické schopnosti využívat technologie spjaté s kvalitativním výzkumem a využít je v praxi.
Osnova
  • První tři týdny bude probíhat obecné seznámení s kvalitativními přístupy. Po těchto třech úvodních seminářích si studenti vyberou téma, které budou v průběhu zbytku semestru zpracovávat v podobě výzkumného projektu. Projekt nebude zaměřen na výsledky výzkumu, ale na proces výzkumu. To znamená, že výsledkem projektu nemá být ucelená analýza, množství nutných získávaných dat nemusí odpovídat potřebám skutečného výzkumu, projekt je zaměřen na osvojení metodologických návyků a na vyzkoušení různých metodologických přístupů. Student bude při vytváření projektu postupovat od počátku v souladu s odpřednášenou látkou a zadanými texty – tedy reflektovaným způsobem vybere téma, zvolí výzkumnou strategii a připraví plán a návrh výzkumného projektu, později bude téma uchopovat pomocí jednotlivých metod. Všechny tyto fáze budou průběžně v průběhu semestru diskutovány s ostatními studenty v seminárních částech kursu. Výzkumný projekt bude postupně zpracováván z pohledu všech výše zmíněných metodologických přístupů. V závěrečné části semestru si studenti připraví presentaci svého projektu, včetně zevrubného seznámení s postupem při jeho vytváření.
Literatura
  • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 9788073673857. info
  • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • MCNABB, David E. Research methods for political science : quantitative and qualitative methods. Armonk: M.E. Sharpe, 2004. xxxvi, 571. ISBN 0765612348. info
  • MILES, Matthew B. a A. Michael HUBERMAN. Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994. xiv, 338 s. ISBN 0-8039-4653-8. info
Výukové metody
Pro absolvování kursu je nezbytné dosáhnout 70 % účasti (tj. 9 účastí) a získat 40 bodů. Za aktivitu při každém semináři je možné získat max. 3 body (maximálně se však započítá 25 bodů). Seminární aktivitou je myšlena zejména diskuse nad průběhem zpracovávaných projektů a jejich demonstrace, studenti tedy musejí projekty zpracovávat průběžně. Za závěrečnou presentaci projektu je možné získat až 20 bodů (za projekt je nutné získat nejméně 15 bodů). Tvorba projektů bude vyžadovat přípravu, která bude spočívat mimo jiné ve čtení průběžně zadávaných textů. Očekávaná čtecí zátěž je 150 stran anglického a 100 stran českého textu.
Metody hodnocení
Hodnocení bude sestávat z kombinace bodů za prezentace a za finální návrh projektu.
Informace učitele
Poskytnuté materiály v ISu není dovoleno jakýmkoli způsobem dále šířit a zpřístupňovat dalším osobám, jsou určeny výhradně pro studijní potřebu kurzu MVZ164 v jarním semestru 2008. Seznam doporučené a doplňující literatury je k dispozici v organizačních pokynech ve studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MVZn5028