PSYd0002 Obecná psychologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY002 Obecná psychologie
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je ujasnit si a uspořádat teoretický základ pro zpracování projektu disertační práce. Na počátku studia je důležité mít jasné vědomí teoretických základů, na kterých má dizertační projekt stát. Neznamená to nezměnitelný závazek pro postgraduální studium, jde spíše o ujasnění výchozího bodu, uvědomění souvislostí a různých úrovní teorie - od opakujících se empirických zjištění a jejich plauzibilních vysvětlení, přes teorie středního dosahu až po velké teorie/psychologické systémy a jejich epistomologická východiska. Student ve spolupráci se svým školitelem identifikuje relevantní teorie (tj. ty, které vysvětlují jev, jímž se hodlá zabývat, a proměnné, které jej ovlivňují), zvolí tu(ty), z níž hodlá vycházet (a z níž vychází studie, na které hodlá navazovat), a podrobně popíše aktuální podobu této teorie (její hlavní teze a jejich zpřesnění daná recentními studiemi). Vzhledem k současnému tristnímu stavu teorie v mnoha oblastech psychologie výše uvedené povede k nutnosti identifikovat relevantní pojmy a poznatky a sestavit vlastní návrh teorie zvoleného jevu.
Výstupy z učení
Výstup z předmětu je dvojí: (1) krátká teoretická přehledová studie a (2) veřejné prezentace zvolené teorie (kolokvium). Krátká přehledová studie zahrnuje: Stručnou charakterizaci relevantních teorií a souvislostí mezi nimi. Podrobné představení zvolené teorie a modelu/ú zkoumaného jevu, které z ní plynou, což zahrnuje i relevantní faktory/proměnné, které zkoumaný jev ovlivňují. Zhodnocení toho, nakolik (a jakým způsobem) jsou které teze předkládané teorie podpořené empirickými výzkumy. Co je potřeba/lze na teorii testovat. I když to není těžiště textu, mělo by z něj být patrné, jakou výzkumnou otázku/y si ohledně zkoumaného jevu hodlá doktorand klást. Strukturu a obsahové zaměření této studie ( v rozsahu 15 – 20 normostran) bude konzultovat se zkoušejícím garant předmětu ve spolupráci se školitelem. Odevzdání této studie v požadovaném termínu je podmínkou pro přihlášení se na zkoušku Kolokvium. Student si připraví 30-40 min prezentaci, ve které nabídne základní teze své přehledové studie. Prezentace bude otevřená i pregraduálním studentům. Bude následovat diskuse, ve které lze očekávat otázky vedoucí k vyjasnění pojmů či jednotlivých tezí teorie tak, aby jim kolegové porozuměli a dokázali je případně využít ve svých výzkumných programech. Další otázky mohou například vyzvat prezentujícího k podrobnější argumentaci své volby teorie či k podrobnější diskuzi příležitostí k výzkumu, které předkládaná teorie skýtá.
Osnova
  • - studium relevantní literatury - příprava a psaní přehledové studie
Literatura
  • Relevant hanbooks, monographs and papers
Výukové metody
čtení, psaní, diskuse
Metody hodnocení
veřejné kolokvium s garantem a školitelem
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
předmět si mohou zapsat pouze studenti v PGS psychologie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.