POL242 Tradice moderního politického myšlení

Fakulta sociálních studií
podzim 2005
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ivona Tolarová
Rozvrh
Út 16:00–17:40 U43
Předpoklady
Schopnost číst odborné texty v anglickém jazyce, vstřícnost a ochota pracovat a aktivně participovat v seminárních diskusích. Tento kurs bude sestávat z kombinace krátkých přednášek a seminářů. Přednášky a semináře nebudou během hodin jasně odlišeny a důraz bude kladen na seminární diskuse, které budou vyrůstat ze studentských krátkých příprav. Vyučující proto předpokládá, že studenti budou číst povinnou literaturu na každý seminář a budou aktivně participovat v diskusích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurs nabízí studentům základní vhled do vybraných tradic moderního politického myšlení. V kursu se zaměříme na pět tradic, z nichž každá je reprezentována "zakládajícím otcem" a současným představitelem. Tento kurs dále rozvíjí témata kursu Politická filosofie a snaží se studentům pomoci utřídit historii moderního politického myšlení do přehledných a přitom adekvátních kategorií. Kurs je určen jak zájemcům o politickou filosofii, tak také všem, kteří si potřebují tento předmět připomenout před bakalářskými zkouškami.
Osnova
  • PROGRAM KURSU Všechna uvedená literatura je povinnou četbou! 1. Úvod. I. Realistická tradice. 2. Thomas Hobbes. Hobbes, Thomas. "O občanu." In Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1988, s. 133-142, 172-177. (16 stran) Heslo "Hobbes, Thomas." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno: JOTA, 1995, s. 171-174. (4 strany) 3. Carl Schmitt. Schmitt, Carl. The Concept of the Political. Chicago, 1996, s. 19-45, 69-79. (37 stran) II. Libertariánská tradice. 4. John Locke. Locke, John. Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992, s. 29-42, 102-124. (36 stran) Heslo "Locke, John." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 264-267. (3 strany) Heslo "Libertarianismus." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 254-255. (2 strany) 5. Robert Nozick. Nozick, Robert. "Distribuční spravedlnost." In Kis, János (ed.) Současná politická filosofie. Praha, 1997, s. 205-237 (33 stran). III. Demokratická tradice. 6. Jean Jacques Rousseau. Rousseau, Jean Jacques. "O společenské smlouvě neboli zásady státního práva." In Jean Jacques Rousseau. Rozpravy. Praha, Svoboda, 1989, s. 217-231, 235-243. (22 stran) Heslo "Rousseau, Jean Jacques." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 430-433. (3 strany) 7. Jürgen Habermas a jiní. Habermas, Jürgen. "Tři normativní modely demokracie." In Teorie demokracie dnes. Praha 2002, s. 79-95. (17 stran) Shapiro, Ian. "Demokracie." In Morální základy politiky. Praha: Karolinum, 2003, s. 149-173. (25 stran) IV. Liberální tradice. 8. Immanuel Kant. Kant, Immanuel. "Odpověď na otázku: co je to osvícenství?" Filosofický časopis č. 3, 1993, s. 381-387. (6 stran) Kant, Immanuel. K věčnému míru, O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to jetě hodit pro praxi. Praha, Oikoymenh, 1999, s. 46-51, 67-84. (21 stran) Heslo "Kant, Immanuel." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 213-215. (2 strany) 9. John Rawls. Hampton, Jean. "Rawls's Theory of Justice." In Political Philosophy. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997, s. 133-144 (11 stran). Rawls, John. Teorie spravedlnosti. Praha, 1995, s. 17-32, 38-42, 92-105 (34 stran). V. Marxistická tradice. 10. Karel Marx. Shapiro, Ian. "Marxismus." In Morální základy politiky. Praha: Karolinum, 2003, s. 61-87. (27 stran) Marx, Karel a Bedřich Engels. "Manifest komunistické strany." In Sebrané spisy ve dvou svazcích. Svazek I. Praha, Svoboda, 1950, s. 25-47. (23 stran) 11. Post-marxismus. Barša, Pavel a Ondřej Císař. Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK, 2004, 25-62 (37 stran). 12. Ukončení kursu
Metody hodnocení
Kurs je hodnocen průběžně. Přesné požadavky a jejich váha v celkovém hodnocení: Krátké písemné přípravy (50 procent celkového hodnocení lze získat jen celkově za komplet pěti příprav) Studenti musí odevzdat nejméně pět krátkých písemných příprav (v maximální délce 1 strana řádkováním jedna!), které budou komentovat povinnou literaturu pro daný seminář. Příprava musí být zaslána v elektronické verzi (v těle e-mailu!) nejpozději do pondělí 12:00 na e-mailovou adresu vyučujícího. Krátká příprava musí obsahovat dvě od sebe jasně odlišitelné sekce: 1. První sekce bude sestávat z velmi krátkého shrnutí základního argumentu textu (maximálně jeden odstavec!). 2. Druhá sekce bude obsahovat kritickou reakci studenta. Tato reakce může například upozornit na to, (1) co považujete za nejzajímavější místo (nebo argument) textu nebo naopak na to, (2) co považujete za nejproblémovější (nejdiskutabilnější) část textu. V této sekci lze také vznést otázky týkající se problémů s porozuměním textu. Krátké přípravy musí být podepsány a musí obsahovat název četby, kterou komentují. Přípravy, které nebudou mít výše specifikovanou strukturu, nebudou započítány! Závěrečná práce (50 procent celkového hodnocení) v rozsahu 10 stran odevzdaná v tištěné verzi. Téma práce (pokud se nejedná o téma modelové) musí být konzultováno s vyučujícím. Hodnocení: A: 100-90 procent B: 89-85 procent C: 84-80 procent D: 79-70 procent E: 69-60 procent F: 59 a méně procent
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.