CS

FSS:SOC706 Methodology of social sciences - Course Information

SOC706 Methodology of social sciences

Faculty of Social Studies
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Igor Nosál, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Anna Garčicová (lecturer)
Mgr. Klára Janoušková (lecturer)
Mgr. Kamil Mareš (lecturer)
Mgr. Jan Osička (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Timetable
Fri 6. 10. 14:30–15:30 Aula, Fri 3. 11. 14:30–15:30 Aula, Fri 1. 12. 14:30–15:30 Aula
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurs je úvodem do sociálně vědního výzkumu. Má za úkol seznámit studenty se základy vědecké práce. Dát jim informaci o povaze vědeckého zkoumání, o jeho postupech a zákonitostech a o postupech zkoumání sociálního světa. Upozorní je na konsekvence plynoucí z metodologické i věcné multiparadigmatičnosti sociálních věd obecně a sociologie zvlášť. Seznámí je s některými vybranými metodologickými problémy sociálních věd a s jejich základními výzkumnými strategiemi. Uvede je do základů výzkumu: do problematiky jazyka proměnných a do problémů měření v sociálních vědách. Naučí je sestavit projekt takovéhoto výzkumu, což zahrnuje zejména získání schopnosti správně formulovat výzkumné problémy a výzkumné otázky, operacionalizovat je pomocí empiricky pozorovatelných ukazatelů, zvolit a vytvořit adekvátní nástroje sběru relevantních informací (dat), které umožní formulované výzkumné otázky zodpovědět (dotazník, schéma rozhovoru a pozorování atd.) a vybrat odpovídající výzkumnou populaci a provést z ní výběr.
Syllabus
 • 1. Essence of scientific approach. What kind of sciences is social sciences? Can the methods of the nature sciences be used in the social sciences? What is the nature of the reality to be investigated - different responses?
 • 2. Accumulation of knowledge or scientific revolutions? Concepts of a normal science and a paradigm. Social science - the competition of paradigms.
 • 3. The model of empirical science. Types of social research.
 • 4. Elements of social research. Designing quantitative research: planning the project. Se-lecting a topic and research questions.
 • 5. Dimensions of theorizing in social research. Inductive and deductive strategies. Hypothe-sis and its verification/falzification.
 • 6. Basic strategies of social research.
 • 7. Language of social of social science and languages of social research. Variables and their values.
 • 8. Between theory and reality: The operational definitions. The concept-indicator problem. Types of concept-indicator link.
 • 9. Measurement in social sciences. Strategy of measurement, validity, reliability. Nominal, ordinal and interval/ratio scales.
 • 10. Research unit. The nature of the different types of sampling.
 • 11. Relations between variables. The meaning of relationship and their interpretation. 12. Doing your own project.
 • 13. Researcher as a stranger. Ethnocentrism - trap for researcher.
Assessment methods (in Czech)
Cílem kursu je dát posluchačům základní orientaci v postupech genero-vání a ověřování vědeckých poznatků (a v problémech, které je doprovázejí) a seznámit je s některými pravidly, jimiž se v normální vědě tyto postupy řídí. Naučit je napsat výzkumný projekt a naučit zacházet s prameny. Kurs je založen jako výklad vybraných metodologických textů a orientace v problémech a předpokládá zvládnutí poznatků v rozsahu povinné literatury. Posluchači mají vedle běžně dostupných knih k dispozici čítanku z vybraných textů, na kterou se odvolávám v obsahu kursu. Úspěšné absolvování kursu Základy metodologie sociálně vědního výzkumu je podmínkou pro zápis do všech specializovaných přednášek a seminářů rozvíjející znalost metodologie a technik sběru dat v rámci jednotlivých sociálních věd.
Organizace kursu: Kurs je semestrový, týdně 2 hodiny přednášky. V kreditním systému je povinně zapisován (kredity A). Kurs je zakončen písemnou zkouškou. Podmínky: Pro účast u zkoušky se požaduje:
a) Návrh výzkumného tématu zúžený na výzkumný problém s formulací 3-5 základních výzkumných otázek (požadavek odevzdání v předepsaném termínu).
b) Návrh výzkumné strategie a techniky sběru dat pro ověření základních výzkumných otázek a pokus o operacionalizaci základního konceptu za jehož pomoci je výzkumná otázka vymezena (požadavek ode-vzdání v předepsaném termínu).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
General note: Kurs je povinnou součástí kombinovaného studia, a má proto specifickou formu vyuky.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2006/SOC706