MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2007
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Po 16:00–17:40 Aula
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVZ174/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hloušek, O. Krpec
MVZ174/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hloušek, O. Krpec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je poskytnout základní představu o charakteru sociálních věd, sociálních systémů a vědecké reflexi v nich vznikajících problémů a jevů. Po obecném úvodu jehož cílem je charakterizovat vědu, vymezit specifika věd sociálních a představit vědecké zkoumání následuje úvod do základních metodologických problémů a přehled nejvýznamnějších metodologických nástrojů politických věd. Obsahem kurzu je také seznámení se základními pravidly vědecké etiky, práce s literaturou a se zdroji vědeckých poznatků. V závěru kurzu budou studentům představeny dostupné informační databáze, el. Informační zdroje, knihovní fond a práce s internetovými vyhledávači a katalogem knihovny.
Osnova
  • 1) Věda a vědecké zkoumání (Krpec) (24.9. a 1.10.); - co je to věda a vědecké zkoumání - přírodní a sociální vědy - paradigma a multiparadigmatické sociální vědy - empiricko-analytické paradigma (charakteristika) - systém, sociální systém - „pravda“ v sociálních vědách, metoda falzifikace, „kumulativní přístup“ - objektivita v sociálních vědách - hranice využití metod přírodních věd v sociálních vědách; Literatura: Babbie, Earl. (2001): The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth Publishing Company, s. 16-67 (51 s.). Disman, M (2000): Jak se vyrábí sociologická znalost? Praha, s. 12-30 (18 s.). 2) Politické vědy – charakteristika a vymezení (Hloušek) (8.10 a 15.10); - co patří do politických věd - specifika politických věd - vývoj a klíčová témata, oblasti zkoumání - praktické využití poznatků (?) perspektivy politických věd; Literatura: Berg-Schlosser, Dirk; Stammen, Theo (2000): Úvod do politické vědy, Praha: ISE, s. 13-92. 3) Limity zkoumání sociálních systémů (Krpec) (22.10. a 29.10); - charakteristika sociálních systémů - zákon v sociálních vědách, příčinná souvislost (kauzalita), souvislost (korelace) - druhy a typy zkreslení při zkoumání problému v sociálních vědách - smysluplné vymezení zkoumaného úkolu (zvládnutelnost vs. banálnost) - kvantitativní a kvalitativní charakter výzkumu - hypotéza a nulová hypotéza (funkce a formulace); Literatura: Disman, M (2000): Jak se vyrábí sociologická znalost? Praha, s. 30-322 (290 s.). Říchová, B.(2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha. 4) Literatura, zdroje, vědecká práce (Hloušek) (5.11. a 12.11.); - vědecká etika, plagiátorství - citace, práce s literaturou - zdroje a prameny; Eco, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia (271 stran). 5) Metodologie návrhu výzkumu (Krpec) (19.11. a 26.11); - výzkum, hledání výzkumného problému - návrh a plán výzkumu - výzkumní otázky - zkoumání pramenů - výzkumné strategie - praktická ukázka plánu výzkumu; Literatura: Disman, M (2000): Jak se vyrábí sociologická znalost? Praha, s. 30-322 (290 s.). Říchová, B.(2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha. 6) Informační systémy, knihovní fondy (Hloušek) (3.12. a 10.12); - dostupné elektronické zdroje - knihovna, knihovní katalog - výpůjčky ze zahraničí - internetové zdroje a vyhledávače - odborné informační systémy a software; 7) Ukončení (ve vypsaných termínech) - zápočtový test
Metody hodnocení
Hodnocení kursu Výsledná známka, kterou student na konci kursu obdrží, vzniká součtem bodových hodnocení přidělených za vypracovanou seminární práci (0-10 bodů) a zápočtový test 0-15 bodů. Pro absolvování kurzu je třeba dosáhnout minimálně 15 bodů (60%). Zápočtový test Test bude hodnocen v rozsahu 0-15 bodů. Se bude skládat z baterie 15 uzavřených testových otázek (každá z nabízených odpovědí může být správná). Zcela správně zodpovězená otázka bude hodnocena jedním bodem. Testy budou vyhodnoceny strojově. Seminární práce Rozsah: 3-5 normostran. Práce bude hodnocena v rozsahu 0-10 bodů. Termín pro odevzdání práce bude upřesněn. Pokud bude práce odevzdána se zpožděním vůči termínu dodání, bodové hodnocení se snižuje o padesát procent. Obsah: Cílem práce je vypracovat návrh výzkumu. Tento návrh musí zahrnovat: formulaci výzkumné otázky, její převedení do testovatelné hypotézy, operacionalizaci, vymezení indikátorů a popis předpokládaného postupu při verifikaci/falzifikaci hypotézy. Seminární práce by měla dále obsahovat identifikaci potenciálních zdrojů zkreslení (a případných intervenujících proměnných) a návrh postupu, která tato zkreslení minimalizují. Smyslem takovéto práce je formulace nikoli banální, ale zároveň zvládnutelné výzkumné otázky. Námět by měl být vhodný pro zpracování v podobě bakalářské či oborové práce. Vypracování seminární práce je předpokladem nutným pro absolvování kurzu.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech - studenti jsou rozděleni do dvou seminárních skupin podle abecedy. Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Za podvodné plnění studijních povinností se pokládá jakékoliv jednání proti právním předpisům, proti vnitřním předpisům vysoké školy a jejích součástí a proti akademické etice. Za podvodné plnění studijních povinností se považuje například již zmiňované plagiátorství, opisování a nepovolená spolupráce při plnění studijních povinností atd. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každým případem podvodného chování se zabývá disciplinární komise, která může udělit nejpřísnější sankci, a to nepodmínečné vyloučení ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout. Základní požadavky pro vypracovávání seminární práce na Katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií jsou k nalezení na internetové stránce katedry (viz http://www.fss.muni.cz/mve/studium.php).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.