BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2010
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Frank, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Šafářová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Po 12:00–13:30 P52
Předpoklady
BSS104 Metodologie BSS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se zabývá analýzou soudobé mezinárodní politiky (problémů i aktérů). Cílem předmětu je vysvětlit soudobou strukturu a procesy mezinárodní bezpečnostní politiky. Studenti by měli být schopni pochopit a vysvětlit bezpečnostní politiku mezinárodních mocností, mezinárodních vládních i nevládních bezpečnostních organizací i mezinárodních bezpečnostních režimů. Studenti by měli být rovněž schopni identifikovat hlavní vývojové trendy mezinárodní bezpečnostní politiky.
Osnova
  • 1. Úvod do studia mezinárodní bezpečnostní politiky 2. Vymezení, struktura a teorie mezinárodní bezpečnostní politiky 3. Mezinárodní právo v oblasti bezpečnosti 4. Geopolitika 5. Vývoj mezinárodní bezpečnostní politiky 6. Bezpečnostní politika významných států 7. Hlavní problémy soudobé mezinárodní bezpečnostní politiky 8. Vývoj, postavení, struktury a aktivity OSN v oblasti bezpečnosti 9. Vývoj, postavení, struktury a aktivity NATO v oblasti bezpečnosti 10. Globální, mimoevropské a nevládní mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy 11. Vývoj, postavení, struktury a aktivity EU v oblasti bezpečnosti 12. Vývoj, postavení, struktury a aktivity OBSE a dalších bezpečnostních organizací 13.Shrnutí předmětu
Literatura
  • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
  • EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 327 s. ISBN 9788073675400. info
  • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 255 s. ISBN 9788073801090. info
  • Re-ordering the world. Edited by Mark Leonard. 1st pub. London: Foreign Policy Centre, 2002. xviii, 129. ISBN 1903558107. info
Výukové metody
Předmět sestává z přednášek a seminářů. Různé aspkety mezinárodní bezpečnostní politiky jsou objasněny v přednáškách, které jsou dále diskutovány na seminářích.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 6 bodů: Písemná práce sestává z recenze na odbornou knihu, která se tematicky věnuje oblasti mezinárodní bezpečnostní politiky. Nesmí se jednak o knihu, která je součástí povinné literatury. Zvolená kniha nesmí být recenzována v pracích v rámci jiného předmětu. V případě nejasností o vhodnosti zvoleného titulu je možné kontaktovat vyučujícího (M. Mareše). Termín odevzdání písemné práce je nejpozději do 2. 1. 2011 do příslušné odevzdávárny v ISu. Později odevzdané práce nebudou hodnoceny. Seminární práci může zpracovat i skupina dvou až tří studentů/studentek, hodnocení práce je pak kolektivní. V případě zpracování práce jedním studentem/studentkou je rozsah práce 5-6 normostran, v případě dvoučlenné kolektivu 7-8 normostran a v případě tříčlenného kolektivu 9-10 normostran. Na práci jsou hodnoceny formální náležitosti, schopnost originálního odborného zhodnocení obsahu recenzovaného díla a logika struktury recenze vzhledem k dílu. Recenze má odpovídat standardům vědeckých časopisů v ČR (Politologický časopis, Obrana a strategie, Mezinárodní vztahy). 12 bodů. Průběžné písemné přezkoušení. Ve třech seminářích (předpokládá se 25. 10., 1. 11. a 8. 11., v případě změny o tom bude včas poskytnuta informace) bude vždy na konci semináře vypsán termín pro průběžné písemné přezkoušení; to sestává ze šesti uzavřených testových otázek (za jeden body) a dvou otevřených otázek (za tři body); bude pokrývat látku probranou od počátku semestru do předchozího semináře a první dva tituly ze zadané literatury (Eichler 2009, Leonard 2002). Student/studentka si vybere, ve kterém termínu hodlá průběžné přezkoušení psát a oznámí to na předchozím semináři; průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat. 42 bodů: Závěrečné písemné přezkoušení (pokrývá zadanou povinou literaturu a odpřednášenou látku, včetně prezentací a seminárních diskusí za celou dobu semestru, budou vysány termíny dle studijního řádu MU, včetně opravných, sestává z otevřených otázek). Podmínkou k hodnocení je pravidelná aktivní účast na seminářích (tolerovány jsou tři neomluvené absence za semestr). Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F.
Informace učitele
Více informací k předmětu viz složka studijní materiály v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.