CS

FSS:EVS167 Transitional justice - Course Information

EVS167 Transitional justice

Faculty of Social Studies
Autumn 2012
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Supplier department: Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 10:00–11:40 U43
 • Timetable of Seminar Groups:
EVS167/PP3_skupina_1: No timetable has been entered into IS. K. Šipulová
EVS167/PP3_skupina_2: No timetable has been entered into IS. K. Šipulová
EVS167/PP3_skupina_3: No timetable has been entered into IS. K. Šipulová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
Fields of study the course is directly associated with
there are 33 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz "Tranzitná spravodlivosť" si kladie za cieľ predstaviť poslucháčom spôsoby, aké jednotlivé štáty, ktoré prekonali vojnové konflikty alebo zmenu režimu, volia pri vysporiadávaní sa s porušovaním ľudských práv a s inými zločinmi predošlých politických elít. Študent by mal vďaka rozboru základných prameňov a prípadových štúdií získať ucelenú predstavu o hlavných súdnych a mimosúdnych nástrojoch (od trestných procesov, cez lustrácie až po rehabilitácie obetí), a zároveň pochopiť, na základe akých okolností a vplyvom akých faktorov štáty volia konkrétny spôsob vyrovnania sa s minulosťou. Kurz sa teda bude zameriavať ako na empirické poznatky, tak na predstavenie teoretických základov pojmu tranzitná spravodlivosť, jeho prelínanie sa politickou a právnou rovinou, súvis s demokratizáciou a kultúrou danej spoločnosti.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod
 • 2. Tranzitná spravodlivosť - pojem, vývoj, nástroje, aktéri.
 • 3. Demokratická tranzícia, rekonciliácia a formovanie spoločnej pamäte
 • 4. Mezinárodné tribunály - norimberská tradícia; prečo štáty tvoria tribunály? Ako sa hodnotí ich efektivita?
 • 5. Univerzálne a regionálne telesá - Medzinárodný trestný súd, Rada Európy (Benátska komisia a ESLP), Afrika, Interamerický systém
 • 6. Seminár 1
 • 7. Stíhanie páchateľov alebo hľadanie pravdy? Komisie pravdy a uzmierenia a amnestie ako politické nástroje zjednodušujúce demokratizáciu (JAR, LAm, Španielsko, Poľsko). Je možná demokratizácia (mier) bez spravodlivosti?
 • 8. Lustrácie - špecifikum východnej tranzície? Motívy pre výber "lustračného modelu"; súvislosť podoby lustrácii a formy prechodu k demokracii (ČR, Poľsko, Rumunsko, Nemecko)
 • 9. Seminár 2
 • 10. Archívy ŠtB a zverejňovanie dokumentov - budovanie spoločnej pamäte alebo otváranie starých rán?
 • 11. Obete zločinov štátnej moci - reštitúcie, rehabilitácie, kompenzácie
 • 12. Seminár 3
 • 13. Europeizácia tranzitnej spravodlivosti
Literature
  required literature
 • Transitional justice in Eastern Europe and the former Soviet Union : reckoning with the cimmunist past. Edited by Lavinia Stan. 1st ed. London: Routledge, 2009. xv, 307. ISBN 9780415590419. info
 • Transitional justice. Edited by Ruti G. Teitel. 1st pbk. ed. New York: Oxford University Press, 2002. ix, 292. ISBN 0195151267. info
 • Transitional justice and the rule of law in new democracies. Edited by A. James McAdams. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1997. xxi, 306. ISBN 0268042039. info
  recommended literature
 • FUTAMURA, Madoka. War crimes tribunals and transitional justice : the Tokyo trial and the Nuremburg legacy. New York: Routledge, 2007. xii, 213. ISBN 9780415426732. info
 • ELSTER, Jon. Closing the books : transitional justice in historical perspective. New York: Cambridge University Press, 2004. xii, 298. ISBN 0521548543. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka bude kombinovať prednášky, semináre, prácu s primárnymi a sekundárnymi prameňmi, študenti dostanú priestor precvičiť argumentačné schopnosti
Assessment methods (in Czech)
Ukončenie kurzu: skúška
Hodnotenie: predpokladom k pripusteniu ku skúške bude vypracovanie troch position paperov na vopred zadané témy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2012/EVS167