GEN109 Diplomový seminář

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
0/2. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Oddělení genderových studií - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení genderových studií - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět si studenti/ky zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- pod dohledem vedoucí/ho práce uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti genderových studií;
- prezentace výsledků výzkumu cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor.
Absolvent/ka předmětu je schopen/na:
- formulovat relevantní výzkumný problém;
- realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru.
Student/ka je také připraven/a svůj text kompetentně obhájit.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucí/m práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • Come si fa una tesi di laurea (Orig.) : Jak napsat diplomovou práci. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucí/m práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání. Výstupem je odevzdaná bakalářská práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.