SPR477 Institucionalizace a organizace sociální práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 U23
Předpoklady
Předemět je povinnou součástí specializace "Sociální práce makro - inovace v organizacích“. Doporučené a stadardní období zápisu je první, nebo druhý semestr dle zahájení studia na podim, nebio na jaře. Studenti jiných specializací mohou předmět zapisovat jako povinně volitelný.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je 1/ seznámit studenty s předpoklady teorie o procesech budování sociální práce jako sociální instituce, 2/ seznámit studenty s předpokloady teorie o kontextech, procesech a faktorech budování organizací, které poskytují pomoc sociální práce, 3/ kriticky reflektovat rozvoj instituce sociální práce a její organizační formy v české společnosti z hlediska podminek pro plnění profesionálních cílů pomoci sociální práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu studenti porozumí 1/ vztahům mezi institucemi sociální práce a formami jejich organizace, 2/ komunikačním procesům utváření a akceptacei představ o sociální práci v soudobén společnosti, 3/ diskursivní dimenzi budování sociální práce v soudobé české společnosti, 4/ podmínkám rozvoje organizačních forem sociální práce s ohledem na cíle pomoci sociální práce. Studneti se naučí využívat porozumění výše uvedeným tématům při 1/ posuzování role managementu veřejných sociálních služeb v kontextu rozvoje organizačních forem sociální práce, 2/ poznávání zdrojů konstruovaní přístupu řadových sociálních pracovníků ke klientům v kontextu organizace.
Osnova
 • Diskursivní hledisko budování instituce sociální práce Budování instituce sociální práce v moderním kontextu Budování instituce sociální práce v postmoderním kontextu Co je sociální práce - Kontinuita vzoru sociální práce v moderní a soudobé společnosti Organizační hledisko budování instituce sociální práce Vývoj a typy organizačních forem sociální práce v moderní společnosti Vývoj a typy organizačních forem sociální práce v pozdně moderní společnosti Podmínky a faktory organizačního rozvoje v soudobé sociální práci Metody a nástroje institucionální práce v organizacích
Literatura
  povinná literatura
 • MUSIL, L.: (2015) Okolnosti postmoderní institucionalizace sociální práce v kontextu sociálních služeb. (Rukopis.) FSS MU, s. 1–20.
 • WILENSKY, H. L., LEBEAUX, Ch. N. (1965) Industrial Society and Social Welfare. New York: Russel Sage Foundation, pp. 283–325.
 • SCHMIDT, V. A. (2010) Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalismas the fourth ‘new institutionalism’. European Political Science Review, Vol. 2, No. 1, pp. 1–25.
 • B. Malinowski: Vědecká teorie kultury. Brno 1968
 • R. W. Scott: Institution and Organization
 • o R. W. Scott: Organization and Organizing. Mc Millan NY
 • o Winkler, J. (2014) Organizace implementačního procesu, MU: Brno.
 • BERGER, P. L., LUCKMANN, T. (1991) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books, pp. 74–77.
 • LORENZ, W. (2006) Perspectives on European Social Work – From the Birth of the Nation State to the Impact of Globalization. Opladen: Barbara Budrich, pp. 29–36, 101–115.
 • PAYNE, M. (2006) What is Professional Social Work? Bristol: BASW, pp. 141–162.
 • Lawrence, J.: Developing Organization. Palgrawe, NY
 • MUSIL, L. (2013) Výzvy postmoderní institucionalizace pro vzdělávání v sociální práci. (Rukopis.) FSS MU, Brno, s. 1–10, 52–59.
Výukové metody
Cílů bude dosaženo pomocí: 1/ přednášek, 2/ diskuse, 3/ vypracováním případové studie o zdrojích utváření přístupu ke klientům vybraného sociálního pracovníka, 4/ vypracováním výkladu argumentace relevantní literatury ke zvolenému tématu.
Metody hodnocení
1/ individuální zpětnu vazba k vypracovaným textům; 2/ kolektivní zpětnu vazba (diskuse) k vypracovaným textům; Studenti mohou za dvas vypracovné texty (viz výše k metodám studia) získat maximálně 60 bodů. Minimální požadovaný bodový pro úspěšné ukončení předmětu je 40 bodů. Předmět je ukončen zkouškou: A 56,5 až 60; B 51,5 až 56,4; C 46,8 až 51,4; D 43,2 až 46,7; E 39 až 43,1; F méně než 39.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.