ENS284 Environmentální kauzy v ČR

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Chabada (přednášející)
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 U44
Předpoklady
! ENSb1284 Environmentální kauzy v ČR &&! NOW ( ENSb1284 Environmentální kauzy v ČR )&&( ENS101 Lokální environm. rizika || NOW ( ENS101 Lokální environm. rizika ))
Předmět nemá prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadními environmentálními kauzami posledních let v České republice. Studenti se v průběhu předmětu obeznámí s historií a vývojem těchto kauz a jejich hlavními aktéry. Důraz je přitom kladen na za zachycení komplexnosti jednotlivých kauz a také na identifikaci obecnějších vzorců, které se opakují napříč různými kauzami. Absolvování předmětu by studentům mělo umožnit orientovat se v zásadních environmentálních kauzách v České republice, znát a přistupovat k jejich hodnocení s pochopením potřebných souvislostí. Studenti budou schopni samostatně kriticky zhodnotit pozice jednotlivých aktérů kauz a současně i prosazovaná řešení. Tyto dovednosti pak mohou uplatnit v analýze dalších environmentálních případů v ČR i jiných zemích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a analyzovat pět základních fází environmentální kauzy a určit jejich význam pro výsledek kauzy;
- určit a popsat hlavní aktéry jednotlivých historických environmenálních kauz (převážně v ČR);
- popsat faktory, které především ovlivňují dopad vybrané environmentální kauzy na veřejnost;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v jednotlivých typech environmenátlní kauzy;
Osnova
  • Kauza NP Šumava, Stav lesů v ČR • Územní limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách • Těžba nerostných zdrojů (Lítium, zlato) • Jaderné elektrárny v ČR, Hlubinná úložiště jaderného odpadu • Výstavba přehrad (kauza přehrady Nové Heřminovy) • Znečistění ovzduší (Ostravsko) • Kauzy v Brně (např. Hlavní nádraží) • Práva zvířat (Kožešinové farmy, množírny psů) • Výstavba dálnic • Zábor půdy
Literatura
    povinná literatura
  • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 4th ed. Los Angeles, Calif.: Sage Publications, 2009. xiv, 219. ISBN 9781412960991. info
  • Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR : souhrn. Edited by Jan Kovanda - Tomáš Hák - Bedřich Moldan. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2009. 31 s. ISBN 9788072124916. info
    doporučená literatura
  • Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Edited by Jan Kovanda - Tomáš Hák. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2009. 183 s. ISBN 9788072124886. Změněno: 3. 12. 2017 09:56, Mgr. Tomáš Chabada
Výukové metody
Předmět je postaven na seminářích a individuální práci se studijními zdroji. Semináře předpokládají samostatnou průběžnou přípravu studentů a aktivní účast na hodinách. • Semináře, Skupinová prezentace, Individuální domácí přípravy, Skupinové diskuse, Účast hostů
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná (možné jsou 2 absence). • Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně počas semestru. Na semináři se očekává aktivní účast a zapájení do diskuze. Před každým seminářem je potřebné odevzdat krátkou individuální přípravu vypracovanou podle pokynů zadání. Součástí hodnocení je také prezentace environmentální kauzy. • Bodové hodnocení: Prezentace environmentální kauzy (20 bodů), Individuální příprava na semináře (10 X 5 bodů), Závěrečné kolokvium (30 bodů). • K udělení zápočtu je potřebné získat minimálně 60 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/ENS284