SOCn5004 Sociologická jurisprudence

Fakulta sociálních studií
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Hynek Baňouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Mgr. Ing. Hynek Baňouch, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předpokladem úspěšného absolvování sociologické jurisprudence je zájem o sociologii a její aplikaci na náš svět, tak jak jej zažíváme. Protože jde o magisterský kurs, je třeba ovládat sociálněvědné minimum obecně a sociologické zvláště, anebo mít chuť a zájem aktivně a samostatně vyhledat a nastudovat informace o tom kterém institutu patřícím do sociologického minima (např. socializace). Vzhledem k tomu, že část textů je v angličtině, je nutná pasivní znalost angličtiny. Jde tedy o věci, které pro studentky a studenty FSS nejsou nijak obtížně dosažitelné. ;-)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cíl kurzu: - rozvíjet tvůrčí a výzkumné schopnosti studentů - získat základní znalosti o obsahu, cílech, metodách a stylu myšlení pěstovaného na půdě sociologické právní vědy - dozvědět se na praktických příkladech, jak lze sociologickou teorii konkrétně aplikovat způsobem, který přináší reálně použitelné výsledky.
Výstupy z učení
Rozumět soudobé podobě sociologické analýzy práva a umět ji užívat
Osnova
 • Plán výuky sociologické jurisprudence Výuka bude probíhat jednou za čtrnáct dní, ale plán je rozepsán do standardních týdenních jednotek) 1. lekce Seznámení s filosofií kursu a s formálními požadavky na jeho zakončení. Vzájemné seznámení studentů a vyučujícího. Význam pravidla pro jednotlivce, jeho orientaci a jeho očekávání. 2. lekce Sociologie práva. Koncepty, otázky, problémové okruhy, návaznosti na tradici (ppt prezentace). 3. lekce Vnitřní systemizace práva, prvky právního systému, Velké právní systémy. Strukturně funkcionalistické pojetí práva. 4. lekce Výzkum práva sociologickými metodami (kvantitativní metody, obsahová analýza právních textů, kvalitativní metody) Závazné zadání skupinového výzkumu 5. lekce Sociologická jurisprudence (Freemann) 6. lekce Česká sociologie práva (Přibáň; Večeřa) Právo v knihách a právo v akci. Mezery mezi právem a společností, mezi právem a morálkou a mezi mětím a bytím. Kořeny dnešních postojů právníků k sociologii práva (česká a rakouská debata první poloviny 20. století) 7. lekce Právo a sociologická teorie (Cotterell) 8. lekce Sociologická interpretace práva (Cotterell) 9. lekce Pokusy o novou obecnou teorii práva a společnosti (Tamanaha) 10. lekce Kritika instrumentální koncepce práva (Tamanaha) 11. lekce Podmíněnost práva (kultura, ideologie, hodnoty). Právo a ostatní normativní systémy. Hodnoty a právo Vliv právních aktérů na právo Dysfunkce, nezamýšlené důsledky, neefektivnost, dissens 12. lekce Prezentace a analýza výzkumu provedeného studenty.
Literatura
  povinná literatura
 • FREEMAN, Michael D. A. Lloyd's introduction to jurisprudence. Ninth edition. London: Sweet & Maxwell, 2014. xlii, 1617. ISBN 9780414026728. info
 • COTTERRELL, Roger. Sociological Jurisprudence. Juristic Thought and Social Inquiry. London: Routledge, 2018. 229 p.
  doporučená literatura
 • Theory and method in socio-legal research. Edited by Reza Banakar - Max Travers. Oxford: Hart publishing, 2005. xvi, 376. ISBN 1841136263. info
 • TAMANAHA, Brian Z. A general jurisprudence of law and society. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2001. xx, 263. ISBN 0199244677. info
  neurčeno
 • PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva : systémově teoretický přístup k modernímu právu. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8085850184. info
 • TAMANAHA, Brian Z. On the rule of law : history, politics, theory. New York: Cambridge University Press, 2004. viii, 180. ISBN 0521604656. info
 • TAMANAHA, Brian Z. Law as a means to an end : threat to the rule of law. New York: Cambridge University Press, 2006. xii, 254. ISBN 0521689678. info
 • Přibáň, Jiří, Sociologie práva: Vývoj a trendy po roce 1989. Praha, Sociologický časopis, 1-2/2002, str. 79-87.
 • PŘIBÁŇ, Jiří. Disidenti práva : o revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské smlouvy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 284 s. ISBN 8086429008. info
 • PŘIBÁŇ, Jiří a Pavel HOLLÄNDER. Právo a dobro v ústavní demokracii : polemické a kritické úvahy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 270 s. ISBN 9788074190452. info
 • POUND, Roscoe. Social control through law. New Haven: Yale university press, 1942. 138 s. info
 • Kallab, Jaroslav, Tři poznámky k Weyrově úvaze, Brno, Barvič a Novotný, 1928.
 • POUND, Roscoe. Interpretations of legal history. New York: The MacMillan Company, 1923. xvii, 171. info
 • WEYR, František. O metodě sociologické. V Brně: Barvič & Novotný, 1927. 63 s. info
 • KALLAB, Jaroslav. Úvod ve studium metod právnických. Kniha druhá, hlavní směry. V Brně: Barvič & Novotný, 1921. 266 s. info
 • JHERING, Rudolf von. Boj o právo ; Právní věda všedního dne. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 154 s. ISBN 9788073801021. info
 • KALLAB, Jaroslav. Úvod ve studium metod právnických. Kniha první, základní pojmy. Brno: Barvič & Novotný, 1920. vi, 144 s. info
 • WEYR, František. Právní věda a věda o právu : poznámky ke Kallabově a Englišově noetice. Praha: Orbis, 1935. 52 s. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247. ISBN 3406401775. info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 8086898725. info
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou, jejíž velmi významnou složku tvoří výsledky práce studenta v průběhu semestru (četba, aktivita, řádnost a včasnost zadaného textu). Studenti musí doma číst zadané texty a musí odevzdat výsledky skupinového projektu - pozorování a následná analýza práva v akci (podrobněji viz studijní materiály).
Informace učitele
http://www.opravu.blogspot.com
Těším se na setkání s vámi.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/SOCn5004