POLb1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Jusko (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 13. 9. 10:00–11:40 U33
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLb1100/01: Út 27. 9. 10:00–11:40 U42, Út 11. 10. 10:00–11:40 U42, Út 25. 10. 10:00–11:40 U42, Út 8. 11. 10:00–11:40 U42, Út 22. 11. 10:00–11:40 U42, Út 6. 12. 10:00–11:40 U42, V. Havlík
POLb1100/02: Út 27. 9. 8:00–9:40 P24b, Út 11. 10. 8:00–9:40 P24b, Út 25. 10. 8:00–9:40 P24b, Út 8. 11. 8:00–9:40 P24b, Út 22. 11. 8:00–9:40 P24b, Út 6. 12. 8:00–9:40 P24b, J. Jusko
Předpoklady
! POL284 Úvprobpsatext && ! NOW ( POL284 Úvprobpsatext ) && (! POL104 Úvod do politologie ) && (! POLb1001 Úvod do politologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia politologie se základními aspekty tvorby odborného textu. V rámci předmětu budou představeny hlavní žánry odborného textu (recenze, esej, seminární práce, abstrakt), formální a stylistická norma, způsoby práce se zdroji v tištěné i elektronické podobě a zásady kritické analýzy textů. Těžiště předmětu bude spočívat v osvojení si formálních a obsahových požadavků kladených na seminární práce katedrou politologie, neboť se jedná o žánr, jehož zvládnutí je nutné pro úspěšné absolvování většiny kurzů bakalářského i magisterského stupně studia. Získané informace studenti uplatní při zpracovávání průběžných úkolů a praktických cvičení, ale i během dalšího studia a při případné publikační činnosti. Absolvent předmětu dokáže vyhledat a pracovat s odbornou literaturou, včetně citování a zápisu seznamu literatury, dokáže najít a rozlišit relevantní zdroje, zná specifika odborného stylu a zásady analytické práce s odborným textem, dokáže zhotovit abstrakt a rovněž dovede strukturovat seminární práci, zná zásady argumentace v odborném textu a dokáže splnit formální náležitosti seminární práce.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky psaní odborného textu – organizace předmětu (16. 9. v 16:00, místnost P52) - V. Havlík. Základní informace o předmětu, požadavky na úspěšné ukončení, seznámení s povinnou literaturou. 2. Charakteristika a styl odborného textu, práce se zdroji (23. 9. v 16:00, místnost P52) – V. Havlík Jazyk a charakter odborného textu. Relevantní zdroje pro tvorbu odborného textu: tištěné zdroje, seznámení s odbornými politologickými periodiky, elektronické zdroje, seznámení s postupy vyhledávání informací na internetu (vyhledávače, speciální vyhledávací portály, elektronická periodika, databáze). Tvorba bibliografických citací, citace a parafráze, problematika plagiátorství a etiky vědecké práce. Povinná literatura: Hartley, J.: Academic Writing and Publishing. A Practical Handbook, London, Routledge 2002, s. 3-20. Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha, SLON 2006, s. 85-106. Pokyny pro úpravu seminárních prací. http://polit.fss.muni.cz/uploads/dokumenty/Pokyny_pro_upravu_seminarnich_praci.pdf. 3. Zásady a strategie čtení odborného textu, analýza textu, základní žánry odborného textu (30. 9. 16:00, místnost P52) – M. Smrčková Zásady a strategie četby odborného textu. Kritické čtení, skimming, scanning textu, identifikace relevantního zdroje, sumarizace textu, komentování odborného textu a zpětná vazba (jak ji zadávat, jak ji přijmout). Základní odborné žánry (seminární práce, esej, recenze, abstrakt). Povinná literatura: Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text, Praha, Leda 1999, s. 72-83. Gillett, A. – Hammond, A. – Martla, M.: Successful academic writing, Longman, University of Hertfordshire, 2009, s. 60 - 73. 4. Strategie psaní a struktura odborného textu (7. 10. 16:00, místnost P52) – P. Hušek Strategie tvorby odborného textu, struktura odborného textu. Výběr tématu, názvu a formulace cíle odborného textu. Zadání písemného úkolu č. 1 na Seminář 1 – výběr tématu a názvu seminární práce, formulace cílů seminární práce, nalezení alespoň pěti relevantních zdrojů k tématu. Povinná literatura: Hartley, J.: Academic Writing and Publishing. A Practical Handbook, London, Routledge 2002, s. 23-30, 41-48. Menoušek, J.: „Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis.“ Ikaros 6, 2002, č. 9 (http://www.ikaros.cz/node/1127). Chýla, R.: „Publish, or perish?“ Ikaros 10, 2006, č. 9, (http://www.ikaros.cz/node/3594). 5. Seminář 1 (skupina 1 14. 10. v 16:00 v místnosti P52, skupina 2 17. 10. v 8:30 v místnosti U42, skupina 3 21. 10. v 16:00 v místnosti P52) Ústní prezentace písemného úkolu č. 1 (viz dále) – výběr tématu a názvu seminární práce, představení cílů a zdrojů. Diskuse nad volbou tématu a formulovanými cíli. Jak psát úvod seminární práce. Zadání písemného úkolu č. 2 na Seminář 2 – vypracování úvodu a struktury seminární práce s navržením obsahu jednotlivých kapitol. 6. Seminář 2 (skupina 1 4. 11. v 16:00 v místnosti P52, skupina 2 7. 11. v 8:30 v místnosti U42, skupina 3 11. 11. v 16:00 v místnosti P52) Diskuse nad odevzdaným písemným úkolem č. 2 – úvod k seminární práci. Komentáře a doporučení k formulaci úvodu seminární práce. Praktická cvičení k abstraktu, struktuře, „tělu“ a závěru seminární práce. Zadání písemného úkolu č. 3 na Seminář 3 – vypracování kompletní seminární práce. Období mezi konáním Semináře 2 a Semináře 3 může být využito k individuálním konzultacím seminární práce s vedoucím semináře. 7. Seminář 3 (skupina 1 2. 12. v 16:00 v místnosti P52, skupina 2 5. 12. v 8:30 v místnosti U42, skupina 3 9. 12. v 16:00 v místnosti P52) Diskuse a komentáře k odevzdaným seminárním pracím. Doporučení a informace k finální editaci seminární práce.
Literatura
  • ŠIMEK, Dušan a Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ze sociologie nebo z andragogiky. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 63 s. ISBN 8070676191. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 8070678410. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, průběžné písemné úkoly.
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení předmětu a hodnocení ● Splnění a odevzdání všech zadaných písemných úkolů podle programu sylabu (úkoly se odevzdávají prostřednictvím Diskusního fóra předmětu – podrobné informace na přednášce dne 7. 10., instrukce budou zaslány rovněž mailem). Na pozdě odevzdané práce nebude brán zřetel a student/ka nebude v předmětu klasifikován/a. Výsledek zkoušky vychází z hodnocení závěrečné podoby seminární práce a hodnocení práce na seminářích. ● Celkem je k dispozici 66 bodů: 60 bodů za seminární práci (podrobněji níže) a 6 bodů za aktivní účast v seminářích (za aktivitu v každém ze tří seminářů včetně zapojení se do diskusního fóra k jednotlivým seminářům bude student moci obdržet maximálně dva body). K absolvování předmětu je třeba získat nejméně 40 bodů. ● Závěrečné hodnocení: A – výborně (66-61 bodů), B – velmi dobře (60-55 bodů), C – dobře (54-50 bodů), D – uspokojivě (49-45 bodů), E – vyhovující (44-40 bodů), F – nevyhovující (39 bodů a méně). V případě hodnocení F budou mít studenti možnost jednou přepracovat seminární práci na základě individuálních instrukcí učitele.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/POLb1100