ZURb1102 Mediální a komunikační studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Vojtěch Dvořák (cvičící)
Mgr. Martina Novotná (cvičící)
Mgr. Lukáš Slavík (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými předpoklady, pojmy a výzkumnými tématy oboru mediální a komunikační studia. Ty zlepší jejich intuitivní porozumění médiím, usnadní zorientovat se v problematice oboru a pomohou ujasnit si další studijní směřování.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- charakterizovat obor komunikačních a mediálních studií a rozlišovat různé oblasti studia médií a komunikace (produkce, obsahy, recepce), přitom vidět propojení mezi nimi
- vysvětlit základní koncepty, modely a teorie používané v oboru komunikačních a mediálních studií a aplikovat je na mediální obsahy, s nimiž se běžně/každodenně setkává
- diskutovat o roli médií a komunikace v současné společnosti, kriticky ji reflektovat a zdůvodnit relevanci jejich studia
- používat základní terminologii oboru v odborné diskuzi a v odborném textu
Osnova
 • 1 Úvod do předmětu (13. 9.)
 • 2 Komunikační a mediální studia (20. 9.)
 • 3 Základní vymezení komunikace a její typy (27. 9.)
 • 4 Komunikační modely (4. 10.)
 • 5 Reprezentace a konstrukce reality (11. 10.)
 • 6 Modely znaků (18. 10.)
 • 7 Mediální kódy (25. 10.)
 • 8 Ideologie a hegemonie (1. 11.)
 • 9 Vizuální kultura (8. 11.)
 • 10 Mediální organizace a ekonomické podmínky fungování médií (15. 11.)
 • 11 Tvůrci a tvůrkyně mediálních obsahů (22. 11.)
 • 12 Mediální účinky (29. 11.)
 • 13 Mediální publika a recepce (6. 12.)
Literatura
  povinná literatura
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9. info
  doporučená literatura
 • FISKE, John. Introduction to communication studies. Edited by Henry Jenkins - Ron Becker - Elana Levine - Darrell Newton - Pamela Wi. Third edition. London: Routledge, 2011. li, 195. ISBN 9780415596497. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost : [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 9788073672874. info
 • CHANDLER, Daniel. Semiotics : the basics. 2nd ed. London: Routledge, 2007. xviii, 307. ISBN 9780203014936. info
 • TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 8073670968. URL info
 • THWAITES, Tony, Lloyd DAVID a Warwick MULES. Introducing cultural and media studies : a semiotic approach. Basingstoke: Palgrave, 2002. xii, 240. ISBN 0333972473. info
 • BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6. info
 • FISKE, John a John HARTLEY. Reading television. London: Routledge, 1978. 223 s. ISBN 0415042917. info
Výukové metody
Přednášky, četba zadaných textů.
Metody hodnocení
position papery, esej, písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.