BM405K Selected Administrative Proceedings Questions

Faculty of Law
Spring 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (lecturer)
Mgr. Eva Lásková (assistant)
Guaranteed by
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 5. 3. 12:00–13:40 209, 14:00–15:40 209, Fri 16. 4. 12:00–13:40 038, 14:00–15:40 038, Fri 21. 5. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 40 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with procedures and its specifics in the field of Offences Act; in the field of Building Act; and administrative p in the field of Trade Licensing Act.
Learning outcomes
After a successful completion of course, student should obtain theoretical and practical knowledge from chosen kinds of administrative procedures. Student should be able to orientate in special law regulations of administrative proceeding according to Building Act, Offences Act and Trade Licensing Act, always with subsidiary effect of Administrative Code. Student should be able to apply concrete provisions of given special laws in relation to corresponding provisions and also to general principles of Administrative Code during decision making process (including measures of general nature, public law contracts and other acts of public authorities) and also during various revision processes. Student should be able to explain system of judicial revision of given kinds of procedures in chosen fields of public administration. Student should be able to process corresponding submissions, requests, suggestions, concepts of administrative decisions and submissions on revision. Student should be able to orientate in relevant judicature.
Syllabus
  • Relation between special regulation of administrative proceeding and general regulation included in Administrative Code; problems connected with subsidiary effect of Administrative code, including tasks of judicature; administrative procedures and its specifics in the field of Offences Act; administrative procedures and its specifics in the field of Building Act; administrative procedures and its specifics in the field of Trade Licensing Act.
Literature
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA and Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. (Administrative Law - Procedural Part. Multimedia Textbook for Undergraduate Studies at Faculty of law of MU.). 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 pp. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ and Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. (Administrative procedural law. 2nd adapted edition.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 pp. ISBN 978-80-7380-381-0. info
  • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
  • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xxvi, 690. ISBN 9788074004018. info
  • ČERNÝ, Jan, Eva HORZINKOVÁ and Helena KUČEROVÁ. Přestupkové řízení :příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. 9. podstatně přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005. 690 s. ISBN 8072015672. info
  • Stavební zákon : komentář. Edited by Miroslav Hegenbart - Bedřich Sakař. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiv, 490. ISBN 9788074000447. info
  • Stavební zákon : komentář. Edited by Stanislav Malý. 2., aktualiz. vyd. podle pr. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. xliv, 852. ISBN 9788073579852. info
Teaching methods
Lectures, online
Assessment methods
the test online
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2021/BM405K