BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je vysvětlit formální náležitosti a metodiku zpracování bakalářské práce.
Osnova
 • 1. Obecné informace o formálních náležitostech bakalářské práce 2. Metodika zpracování bakalářské práce 3. Práce s literaturou 4. Individuální konzultace
Literatura
 • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 57, [9]. ISBN 8024510529. info
 • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 8070678410. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-04-2013_O_citacich_dokumentu.pdf
 • https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2013%2FEL029%2Findex.qwarp;so=nx;qurl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2013%2FEL029%2Findex.qwarp;prejit=
 • https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fauth%2Fel%2F1422%2Fpodzim2011%2FEL028%2Findex.qwarp;so=da;qurl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2011%2FEL028%2Findex.qwarp;prejit=
 • http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-07-2012.pdf
 • KOLKA, Milan, Miloš VEČEŘA a Ivona PAVLÍČKOVÁ. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 243 s. Edice učebnic PrF č. 437. ISBN 978-80-210-5041-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse hlavních bodů diplomové práce.
Metody hodnocení
Podmínkou pro ukončení předmětu je odevzdání podstatné části bakalářské práce, nebo tezí či její prezentace, která může sloužit jako možný podklad pro obhajobu práce, a to v závislosti na podmínkách uvedených v zadání bakalářské práce nebo v IS MUNI u tohoto předmětu. Další podmínky je student povinen plnit dle vyhlášených pokynů vedoucího kvalifikační práce, a to ve stanovených termínech. Zápočet je udělován vedoucím kvalifikační práce po splnění všech výše uvedených kritérií.
Informace učitele
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/magisterske-studium/zaver-studia/kde-najit-nalezitosti-zaverecne-prace/
Předmět není rozvrhován. Jeho organizace je prováděna individuálně vedoucími bakalářských prací pod metodickým vedením garantů oborů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BM604Z