BP603Z Basics of Criminal Law seminar

Faculty of Law
Spring 2006
Extent and Intensity
0/4. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (lecturer)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable of Seminar Groups
BP603Z/01: Fri 31. 3. 13:30–15:00 011, Fri 7. 4. 13:30–15:00 011, V. Kalvodová
BP603Z/02: Fri 31. 3. 16:40–18:10 011, Fri 7. 4. 16:40–18:10 011, M. Fryšták
BP603Z/03: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cíl předmětu: záskání základních znalostí o institutech trestního práva hmotného a procesního.
Syllabus (in Czech)
  • Pojem a základní zásady trestního práva hmotného, základy trestní odpovědnosti, tresty a ochranná opatření. Pojem a základní zásady trestního práva procesního. Subjekty trestního řízení. Stadia trestního řízení.
Literature
  • KRATOCHVÍL, Vladimír, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Iveta JURÁKOVÁ and Jana ZEZULOVÁ. Trestní právo hmotné. Obecná část. / Vladimír Kratochvíl ... [et al.]. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 571 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 307. ISBN 80-210-2985-4. info
Assessment methods (in Czech)
Přednášky, semináře, výuka končí zápočtem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2008.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2006/BP603Z